Lytt til tekst
SØK MENY

Regionalt utviklingsfond

Gå direkte til

Utviklingsfondet er fylkeskommunens økonomiske virkemiddel for å fremme samfunnsutviklingen i fylket.

Fondet skal benyttes til utvikling av fylkeskommunens regionalpolitiske rolle i bred forstand og for å fremme fylkeskommunens regionalpolitiske målsettinger.

Fylkesutvalget forvalter fondet. Bruk av fondets midler avgjøres av fylkesutvalget etter innstilling fra fylkesrådmannen. Det skal være to tidspunkter for behandling i løpet av året, fortrinnsvis i fylkesutvalgets møter i mars og oktober.

Vedtekter for regionalt utviklingsfond

§ 1 Formål

Utviklingsfondet er fylkeskommunens økonomiske virkemiddel for å fremme samfunnsutviklingen i fylket. Fondet skal benyttes til utvikling av fylkeskommunens regionalpolitiske rolle i bred forstand og for å fremme fylkeskommunens regionalpolitiske målsettinger.

§ 2 Virkeområde og anvendelse

Fondet skal benyttes til finansiering av strategisk utviklingsarbeid, programmer og avgrensede prosjekter og tiltak relatert til fylkeskommunens regionalpolitiske rolle.

Fondet har et særlig ansvar for å støtte utviklingstiltak hvor fylkestinget har forutsatt fylkeskommunal medvirkning og tiltak som fremmer samarbeid med og mellom andre regionale aktører, herunder andre fylkeskommuner, kommuner, statlige organer og næringslivet.

Fondet kan yte støtte til enkeltprosjekter som del av finansieringsopplegg der fondets medvirkning utløser midler fra andre offentlige eller private kilder.

Regionalt utviklingsfond er ikke direkte søkbart for eksterne aktører, og skal derfor heller ikke utlyses.

Fondet kan ikke benyttes til å finansiere løpende driftstiltak i fylkeskommunen.

Støtte fra fondet gis som tilskudd. Dersom støtte skal gis som lån eller gjennom tegning av aksjer og eierandeler, skal fondets støtte tilfalle fylkeskassa som gir lån, kjøper aksjer eller eierandeler.

Vilkår for støtte fra fondet fastsettes av fylkesutvalget i hvert enkelt tilfelle.

§ 3 Kapital og forvaltning av eierinteresser

Fondet tilføres midler ved avsetninger på fylkeskommunens budsjett. Renteinntekter tilføres fondet.

Fylkesutvalget ivaretar eierinteresser ervervet med midler fra Regionalt utviklingsfond.33

§ 4 Forvaltning

Fylkesutvalget forvalter fondet. Bruk av fondets midler avgjøres av fylkesutvalget etter innstilling fra fylkesrådmannen.

Det skal være to behandlingstidspunkter i løpet av året, fortrinnsvis i fylkesutvalgets møter i mars og oktober.

§ 5 Rapportering og regnskap

Fylkesutvalget skal etter hvert tertial gi melding til fylkestinget om bruk av fondets midler. Behandlingen skjer samtidig med fylkeskommunens regnskap for vedkommende tertial.

På samme måte skal fylkestinget forelegges årsmelding. Behandlingen skjer samtidig med fylkeskommunens årsmelding og regnskap for vedkommende år.

Det skal føres eget regnskap for fondets virksomhet.

§ 6 Vedtektsendringer

Endringer av fondets vedtekter foretas av fylkestinget.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?