Lytt til tekst
SØK MENY

Yrkesopplæringsnemnda

Sammensetning

Nemnda skal ha elleve (11) medlemmer med personlige varamedlemmer.

Fylkestinget oppnevner medlemmer med varamedlemmer etter forslag fra de aktuelle organisasjonene.

Tre medlemmer skal oppnevnes etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene.

Inntil tre medlemmer skal oppnevnes etter forslag fra arbeidsgiverorganisasjonene. Et medlem skal oppnevnes etter forslag fra KS. Et medlem skal oppnevnes etter forslag fra Utdanningsforbundet.

Det skal oppnevnes en lærling- eller lærekandidatrepresentant.

Det skal oppnevnes to representanter fra politikerne.

Funksjonstiden til nemnda er den samme som for fylkestinget. Lærlingrepresentanten blir oppnevnt for to år om gangen.

Yrkesopplæringsnemnda velger selv leder og nestleder i nemnda for to år om gangen.

En representant fra NAV, en representant fra opplæringskontorene og ytterligere 1 lærling/elev får møte- og uttalerett i møtene.

Oppgaver

Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov hos og synspunkt fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen.

Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak uttale seg i saker som fylkeskommunen etter opplæringsloven §4-8 er pliktig til å framlegge for nemnda. Dette gjelder bla. saker om godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringa.

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for å heve kvaliteten av hele fag- og yrkesopplæringa.

Yrkesopplæringsnemnda skal særlig:

  • fremme forslag til organisering, arbeidsmåter og strategier for å utvikle kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa
  • vurdere og uttale seg om rutinene i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa
  • vurdere hvordan partene i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og -sikring i fag- og yrkesopplæringa
  • vurdere hvordan samarbeidet mellom skoler og lærebedrifter kan bedres
  • vurdere hvordan kompetanseutvikling kan sikres

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for best mulig dimensjonering av den videregående opplæringen, og gi fylkeskommunen råd om tiltak i sammenheng med den årlige fastsettelsen av tilbud.

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for at rådgivingen om fag- og yrkesopplæring blir best mulig, og foreslå tiltak der nemnda finner det nødvendig.

Yrkesopplæringsnemnda skal gi råd om hvordan utvikling av fag- og yrkesopplæringa og samarbeidet mellom skoler og bedrifter kan medvirke til regional utvikling, bla. utvikling av nye virksomheter og arbeidsplasser.

Yrkesopplæringsnemnda kan gi fylkeskommunen fullmakt til å gjere den faglege vurderinga av bedrifter eller til å utføre andre oppgåver som etter lov eller forskrift er lagde til yrkesopplæringsnemnda.

Medlemmer av Yrkesopplæringsnemnda 2015-2019

Vivil Hunding Strømme - Leder i utvalg
Ivar Sætre - Nestleder i utvalg
Lasse Berntzen (H) - Utvalgsmedlem
Truls Vasvik (AP) - Utvalgsmedlem
Merete Dahl - Utvalgsleder
Øyvind Hagen - Utvalgsmedlem
Elisabeth Kjønnerød - Utvalgsmedlem
Anne Yun Rygh - Utvalgsmedlem
Anne Røvik Hegdahl - Utvalgsmedlem
Unni Bu - Utvalgsmedlem
Jette Dyrnes - Utvalgsmedlem

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for Yrkesopplæringsnemnda 2015-2019