Planprosesser og prosjekter

Gå direkte til

Pågående planprosesser og prosjekter. Her finnes lenker til midlertidige dokumenter, planrevisjoner, presentasjoner og lignende.

Evaluering av RPBA

Siden regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble vedtatt i 2013, har de fleste kommunene i Vestfold revidert sine arealplaner. I lys av blant annet erfaringene med kommuneplanprosessene, ble RPBA evaluert høsten 2016.

Hensikten med evalueringen var å undersøke om planen har fungert etter mål og intensjoner. Resultatene av evalueringen vil bli brukt når planen skal revideres. 

Evaluering av RPBA - kartoppdatering og analysering av funn
Vedlegg 1 - Kommuneark
Vedlegg 2 - Status kulturmiljø
Vedlegg 3 - Gjennomgang av virkemidler for fortetting

 

Evaluering av RPBA -  spørreundersøkelse gjennomført av Opinion


Det ble gjennomført dialogmøter i forbindelse med evalueringenfor å redegjøre for resultatene  og få innspill til revisjonen av RPBA.  

Revidering av RPBA

Vestfold skal være et fylke der folk ønsker å bo, jobbe og leve livene sine. Vi har behov for noen felles spilleregler. RPBA er vår felles plan for hvordan vi skal bruke arealene fram mot 2040. Kommuner, fylkeskommune og statlige etater står sammen om innholdet, og det forplikter.

Fylkestinget i Vestfold vedtok i Regional planstrategi 2016-2020 at Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) skal revideres. Høsten 2016 ble RPBA evaluert. Resultatene fra evalueringen legger grunnlaget og gir retning til revisjonen. 

Fylkeskommunen reviderer RPBA i samarbeid med alle som bruker planen. Vi reviderer planen slik at den skal bli et enda bedre verktøy for å legge til rette for vekst og utvikling. Samtidig skal RPBA bidra til at vi tar vare på viktige kultur- og naturverdier.

Den oppdaterte regionale planen legger til rette for vekst og utvikling i befolkning og arbeidsplasser, samtidig som vil skal ta vare på viktige natur- og kulturverdier. Hovedtyngden av utviklingen fremover skal skje som fortetting i byer og tettsteder.

Vi viderefører hovedgrepene og beholder den tematiske bredden. Enkelte tema får et spesielt fokus ved denne revisjonen: 

  • Det er behov for næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Vestfold. Da er det viktig at det legges godt til rette for både eksisterende og ny næringsvirksomhet. 
  • Byutvikling er svaret på mange av utfordringene innen bærekraftig arealpolitikk og derfor vil vi se spesielt på hvordan vi sammen kan bidra til at et skapes levende og attraktive vestfoldbyer.
  • For å ta vare på matjorda og andre natur- og kulturverdier, må hovedtyngden av utviklingen skje som fortetting i byer og tettsteder. 

Planprogram for revisjon av RPBA

I følge plan- og bygningsloven skal det for alle regionale planer utarbeides et planprogram som skal redegjøre for den kommende planprosessen. Planprogrammet beskriver hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, når arbeidet skal være ferdig og hvem som skal delta. 

Framdriftsplan for RPBA 2018

En revidert plan skal etter  planen legges ut på høring juni 2018. Ny plan skal foreligge i desember 2018.

Kunnskapsgrunnlag for revisjon av RPBA

Vi er i gang med å innhente kunnskap om Vestfold på sentrale områder som befolkningsvekst og demografi, det langsiktige utbyggingsmønsteret, handel, byutvikling og fortetting, næring og kulturmiljøer.

Rapportene og notatatene publiseres under etter hvert som de bir ferdigstilt:

 

Regional analyse Vestfold

Sentrumshandel i Vestfold

Kunnskap og virkemidler for byutvikling og fortetting

Notat - sammendrag av «Kunnskap og virkemidler for byutvikling og fortetting»

Notat - jordvernmålet i arbeidet med revidering av RPBA

Notat - arealdisponering og befolkningsutvikling

Drivkrefter for etablering i Vestfold  

Kulturmiljøer i byer og tettsteder i Vestfold

Handlingsprogram RPBA

Gjeldende handlingsprogram RPBA  

Møter og konferanser  

Møte i administrativ styringsgruppe (16. mars 2018)

Innledning og program

Byer og tettsteder

Handel i RPBA

Regionalt utbyggingsmønster og jordvern

Næring og handel i RPBA

 

Fagfrokost: De viktigste strategiske grepene i revisjonen av RPBA (16. februar 2018)

Presentasjon - de viktigste strategiske grepene i revideringen av RPBA

Møte i politisk referansegruppe / politisk verksted (13. februar 2018)

Presentasjon - offensiv bypolitikk for fortetting,næring og lokalisering

Presentasjon - Prosjekt "Tettere byer med høyere kvalitet"

Referat fra møtet

Møte i administrativ styringsgruppe (31. januar 2018)

Presentasjon av status og fremdrift

Referat fra møtet

Møte i politisk styringsgruppe (18. januar 2018)

Presentasjon av status og fremdrift

Styrket jordvern i RPBA

Referat fra møtet

Dialogkonferanse om framtidig utvikling av Vestfold (9. november 2017)


Kristin Saga, regiondirektør i NHO: Næringslivets perspektiver på arealpolitikk i Vestfold
Gunnar Ridderstrøm, Citiplan: By- og tettstedsutvikling, transport og folkehelse – hvordan henger dette sammen? Vestfold fylkeskommune: Kort om tre regionale planer
Hilde Hanson, Vestfold fylkeskommune: Fra byvennlig til byoffensiv kommune

Næringskonferanse om RPBA (27. oktober 2017)

Velkommen v/fylkesrådmann Egil Johansen
Ny kunnskap om Vestfold v/Gunnar Ridderström og Arvid Gusland
Utfordringene i Vestfold sett fra en eiendomsutviklers perspektiv v/ Ole Johan Olsen
Forslag til næringsstrategier

Møte i politisk referansegruppe (24. oktober 2017)

Innledning ved Hans Hilding Hønsvall
Innlegg fra Linda Lomeland og Gunnars Ridderström
Referat fra møtet

Møte i administrativ styringsgruppe (18. oktober 2017)


Innledning ved fylkesrådmann Egil Johansen
Presentasjon - Lokaliseringsstrategier for næringslivet
Referat fra møtet

Dialogmøter med kommunene (september 2017)

Agenda for dialogmøtet
Hensikten med dialogmøtene
Om RPBA og revisjonen
Om regional transportplan Holmestrand, Hof og Sande kommuner (27. september 2017)
Tønsberg og Re kommuner (27. september 2017)
Sandefjord kommune (14. september 2017)
Nøtterøy og Tjøme kommuner (12. september 2017)

Politisk styringsgruppe (7. september 2017)

Invitasjon
Mandat og hensikt
Gjennomføring av planprosessen - framdriftplan
Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt
Referat fra politisk styringsgruppe for RPBA


Fagmøte - Hemmere og fremmere i byutvikling (7. september 2017)

Innledning Vestfold fylkeskommune 
Presentasjon av undersøkelse_Gunnar Ridderström
Felles løft_Carl Henrik Borchsenius
Utvikling av Horten by_CM utvikling
Hva hemmer og fremmer byutvikling i Vestfold_Peter Groth 

Politisk verksted (29. august 2017)

Invitasjon
Om revisjonen av RPBA og agenda
Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt
Referat fra politisk verksted


Administrativ styringsgruppe (16. juni 2017)

Om revisjon av RPBA - dagsorden
Referat fra administrativt styringsgruppemøte


Faglig referansegruppe (30. mars 2017)

Om revisjonen av RPBA
Arealregnskap og kart
Kulturminnevern
Kunnskap om byutvikling og fortetting i Vestfold
Næringsutvikling
Referat fra møte i referansegruppen

 

Tettere byer med høyere kvalitet

Et virkemiddel for attraktiv byutvikling i Vestfold

Gjennom prosjektethar det offentlige sammen med private lagt grunnlaget for en mer effektiv måte å realisere byggeprosjekter i Vestfoldbyene. Prosjekt er et samarbeid mellom 5 bykommuner, næringsliv, fylkesmannen og fylkeskommunen.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold, RPBA, formidler felles ambisjoner om fortetting og mer attraktive byer, med byrom som inviterer til bruk for alle. Samtidig rapporterer brukere og aktører i byggenæringen at det er svært krevende å gjennomføre byggeprosjekter i bysentraene i Vestfold. En av grunnene som er identifisert er at kravene til areal for lek og uteopphold er vanskelig å innfri.

Prosjektet foreslår en endring av dagens krav (bestemmelser i reguleringsplan og kommuneplan), slik at fortettingsprosjekter lettere kan realiseres og samtidig bidra til finansiering av byrom som inviterer til bruk. Endringen forutsetter at kommunen utformer en «Strategi for kvalitet og gjennomføring av lek- og rekreasjon i bysentrum».

Et par kommuner er i startfasen med pilotprosjekt for å konkretisere og teste ut endringen i praksis.

 

Her finner du folderen om Tettere byer med høyere kvalitet (PDF)

Her finner du prosjektrapporten Tettere byer med høyere kvalitet (PDF)

 

Presentasjoner 16.11.16 for kommuneadministrasjonene:

Del 1 Tettere byer. Høyere kvalitet Intro Fagfolk (PDF)

Del 2 Kommunal strategi (PDF)

 

Presentasjoner HSA 22.11.16 Intro til prosjektet for politikere:

HSA Tettere byer. Høyere kvalitet Intro (PDF)

 

 

Publisert: 16.11.2017

Oppdatert: 23.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?