Lytt til tekst
SØK MENY

Revidering av RPBA

Gå direkte til

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA 2013) er Vestfolds felles politikk for hvordan vi skal bruke arealene fram mot 2040. Nå reviderer fylkeskommunen planen.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble vedtatt i 2013 og er Vestfolds felles, forpliktende plan for langsiktig arealbruk.

Planen skal legge til rette for vekst i befolkning og arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer. Den skal også forenkle den kommunale arealplanleggingen gjennom økt forutsigbarhet.

Fylkestinget vedtok i Regional planstrategi 2016-2020 at RPBA skal revideres.

Forslag til RPBA var første gang på høring høsten 2018. Planforslaget skapte stort engasjement og fylkeskommunen mottok 46 høringsuttalelser til planen.

Uttalelser fra høringsinstansene var kritiske og deler av planen ble endret og lagt ut på ny høring med høringsfrist 20. juni 2019. Planen behandles i fylkestinget 26. september 2019.

Revisjonsprosess

Endelig behandling i fylkestinget 26. september 2019

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) legges fram til endelig behandling i fylkestinget 26. september 2019. Formålet med den regionale planen er å utforme en felles og forpliktende arealpolitikk som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Fylkeskommunen mottok 32 høringsuttalelser til de omarbeidede delene av RPBA. Uttalelsene inneholdt både kritiske merknader, hederlig omtale og konstruktive endringsforslag. Noen instanser stilte krav og vilkår som må oppfylles for at de skal kunne slutte seg til planen.

RPBA skal være vestfoldsamfunnets omforente plan for en langsiktig, forutsigbar og bærekraftig arealpolitikk. Det er avgjørende for planens virkning og legitimitet at flertallet av partene kan stille seg bak hovedtrekkene i planen. Dette har vært et viktig hensyn i arbeidet med å utforme det nye planforslaget.

Dokumenter:
Politisk saksframlegg
Planforslag RPBA datert 27. august 2019
RPBA kartene
Oversikt over endringene i retningslinjene etter siste høring
Hovedpunkter fra høringsuttalelsene
Høringsuttalelser

2. gangs høring våren 2019 (høringsfrist 20. juni)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble lagt ut på ny høring med høringsfrist torsdag 20. juni 2019.

Politisk saksfremlegg

Plan- og høringsforslag RPBA 21. mars 2019

 

Les mer om høringen våren 2019

1. gangs høring høsten 2018 (høringsfrist 3. desember)

Fylkestinget i Vestfold vedtok i Regional planstrategi 2016-2020 at Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) skal revideres. Høsten 2016 ble RPBA evaluert. Resultatene fra evalueringen legger grunnlaget og gir retning til revisjonen.

En revidert plan ble lagt fram med høringsfrist 3. desember 2018.

 

Adresseliste til høringsinstansene

Høringsforslag plandokument (utskriftsversjon)

Elektroniske RPBA-kart

Saksframlegg - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Saksprotokoll - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Høringsuttalelser

Høringsbrev 

Kunnskapsgrunnlag

kunnskapsgrunnlaget beskriver sentrale områder som befolkningsvekst og demografi, det langsiktige utbyggingsmønsteret, handel, byutvikling og fortetting, næring og kulturmiljøer. Rapportene og notatatene er publisert temavis.

Kunnskapsgrunnlag

Planprogram og planprosess

 RPBA er vår felles plan for hvordan vi skal bruke arealene fram mot 2040, og vi har behov for noen felles spilleregler. Fylkeskommunen reviderer derfor RPBA i samarbeid med alle som bruker planen.

 Planprogram og planprosess finner du her 

Evaluering av gjeldende RPBA

RPBA ble evaluert høsten 2016. Hensikten med evalueringen var å undersøke om planen har fungert etter mål og intensjoner. Resultatene av evalueringen er i bruk i revideringen. 

Evaluering av gjeldende RPBA (2013)

 

Se også

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?