Lytt til tekst
SØK MENY

Revidering av RPBA

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er Vestfolds felles politikk for hvordan vi skal bruke arealene fram mot 2040. Nå reviderer fylkeskommunen planen.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble vedtatt i 2013 og er Vestfolds felles, forpliktende plan for langsiktig arealbruk.

Planen skal legge til rette for vekst i befolkning og arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer. Den skal også forenkle den kommunale arealplanleggingen gjennom økt forutsigbarhet.

Fylkestinget vedtok i Regional planstrategi 2016-2020 at RPBA skal revideres. 

Planforslaget har vært ute på høring. Høringsuttalelsene inneholdt kritiske merknader, men også hederlig omtale og konstruktive endringsforslag. Alvoret i merknadene gjør at fylkesrådmannen foreslår å legge deler av planen ut på ny høring og til offentlig ettersyn. Forslaget skal behandles i fylkestinget 21. mars 2019 (FTsak 12/19  Regional plan for bærekraftig arealpolitikk – ny høring). Saksdokumentene ligger her. 

Mer om revidering av RPBA

Under ligger mye informasjon knyttet til prosessen med å revidere RPBA, inkludert det nye kunnskapsgrunnlaget og høringsuttalelser til det første planforslaget.

Evaluering av gjeldende RPBA

Planprosess for revideringen av RPBA

Kunnskapsgrunnlag

Tre regionale planer på høring, inkludert RPBA (høringsfrist 3. desember 2018)

Høringsuttalelser