Lytt til tekst
SØK MENY

Revidering av RPBA

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er Vestfolds felles politikk for hvordan vi skal bruke arealene fram mot 2040. Nå reviderer fylkeskommunen planen.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble vedtatt i 2013 og er Vestfolds felles, forpliktende plan for langsiktig arealbruk.

Planen skal legge til rette for vekst i befolkning og arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer. Den skal også forenkle den kommunale arealplanleggingen gjennom økt forutsigbarhet.

Fylkestinget vedtok i Regional planstrategi 2016-2020 at RPBA skal revideres. 

RPBA på ny høring

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) legges ut på ny høring med høringsfrist torsdag 20. juni 2019. Her finner du høringsforslaget og mer informasjon.

Planforslaget til RPBA var på høring  fra 1. juli til 3. desember 2018. Planforslaget skapte stort engasjement og fylkeskommunen mottok 46 høringsuttalelser til planen. Uttalelsene inneholdt både kritiske merknader, hederlig omtale og konstruktive endringsforslag. Noen kommuner uttalte seg svært kritisk til planen, og kunne ikke akseptere planen slik den forelå.

RPBA skal være vestfoldsamfunnets omforente plan for en langsiktig, forutsigbar og bærekraftig arealpolitikk. Det er avgjørende for planens virkning og legitimitet at flertallet av partene kan stille seg bak hovedtrekkene i planen.

Fylkeskommunen har derfor omarbeidet deler av planen på bakgrunn av tilbakemeldingene. Innholdet i disse kapitlene er vesentlig omarbeidet i forhold til høringsforslaget fra 2018. Det er disse kapitlene og alle retningslinjene i RPBA som legges ut på ny høring.

Mer om revidering av RPBA

Under ligger mye informasjon knyttet til prosessen med å revidere RPBA, inkludert det nye kunnskapsgrunnlaget og høringsuttalelser til det første planforslaget.

Evaluering av gjeldende RPBA

Planprosess for revideringen av RPBA

Kunnskapsgrunnlag

Tre regionale planer på høring, inkludert RPBA (høringsfrist 3. desember 2018)

Høringsuttalelser