Lytt til tekst
SØK MENY

Vedtatte planer og strategier

Gå direkte til

Regionale planer gir rammer for utvikling og forvaltning i Vestfold og skal legges til grunn for kommunale planer. Sammen med gjeldende vedtatte regionale planer følger det som oftest et handlingsprogram. I tillegg publiseres ferdige rapporter for handlingsplanprosjekter, strategier og andre førende dokumenter som sorterer under plan.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

RPBA er under revidering og en ny plan forventes være klar ved årsskiftet 2018/2019.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble vedtatt i 2013 og er Vestfolds felles, forpliktende plan for langsiktig arealbruk. Planen skal legge til rette for vekst i befolkning og arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer. Den skal ógså forenkle den kommunale arealplanleggingen gjennom økt forutsigbarhet.

Planen fastlegger hovedtrekk i utbyggingsmønsteret i Vestfold med særlig fokus på by- og tettstedsutvikling og næringsutvikling i et 30-års perspektiv. Et hovedgrep er at planen viser langsiktige utviklingsgrenser i et tidsperspektiv fram til 2040 for byer og en rekke tettsteder. Innenfor disse langsiktige utviklingsgrensene (LUG) er det avklart nye arealer som kan omdisponeres til byggeformål, gitt at øvrige retningslinjer i RPBA følges.

Planen er et eksempel på et bredt samarbeid om samfunnsutviklingen i vår region. En rekke aktører i vestfoldsamfunnet, inkludert 12 kommunesamarbeidet, stod bak ønsket om å lage en plan for bærekraftig arealpolitikk for Vestfold.

Vestfoldkommunene, arbeidslivsorganisasjoner, statlige etater og sentrale organisasjoner har vært involvert i arbeidet. 

Vedtatt plan

Planen ble sist behandlet i Fylkestinget 6. mars 2014. Da ble plankartet justert og komplettert, og det ble gjort endringer i mål, strategier, retningslinjer og effektmål. Lenke til den politiske saken.

Den vedtatte planen består av:

Temakart

Det er utarbeidet og sammenstilt en rekke temakart knyttet til verdier, egnethet og aktsomhet. Disse temakartene er benyttet i konsekvensutredningene.

Utredninger

Asplan Viak 2010: Trendframskrivning av befolkningsutvikling, sysselsetting, arealbruk og trafikk (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune og Grønne energikommuner)

Asplan Viak 2011: RoU 2: Foreløpig oppsummering av kunnskapsgrunnlaget  (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune) (PDF)

Asplan Viak 2011: Befolkningsutvikling og arealbehov til nærings- og boligformål fram mot 2040  (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune) (PDF)

Asplan Viak 2011: Befolkningsprognoser 2010 – 2040 basert på kommunevalgte vekstfaktorer (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune)

Asplan Viak 2011: Historisk utvikling og prognoser, befolkningsutvikling mot 2040 (Befolkningsprognose revidert) (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune) (PDF)

Asplan Viak 2012:  Noen trekk ved fortetting i Vestfold 1990-2010 (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune) (PDF)

Asplan Viak 2013: Bruk av krav om minimum/maksimum utnyttelsesgrad for ervervsområder i overordna planer (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune) (PDF)

Fylkesmannen i Vestfold 2011: Klassifisering av landbruksarealer mht. produksjonsverdi og klimahensyn (PDF)

Fylkesmannen i Vestfold 2011: Kartlegging av regional grønnstruktur - sluttrapport (PDF)

Rambøll 2008: Hva har regionale næringsområder betydd for Vestfold  (utarbeidet for 12-k)

Rambøll 2013: Grad av utnytting - Borgeskogen industriområde (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune)

Rambøll 2010: Aktuelle tiltak for styrket kollektivtrafikk i Vestfold - delutredning  (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune)

Regiongeologen 2011: Geologiske ressurser. Byggeråstoff i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Transportøkonomisk institutt 2010: Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune og Grønne Energikommuner)

Vestfold fylkeskommune 2010: RoU 1: Utviklingstrekk og muligheter i Vestfold 

Vestfold fylkeskommune 2011: Fortetting med kvalitet  

Vestfold fylkeskommune 2011: Prinsipiell beskrivelse av plantilnærming pr. 1. juli 2011  

Vestfold fylkeskommune 2011: Næringsutvikling og næringsarealer

Vestfold fylkeskommune 2012: Kulturmiljø. Metodikk, kriterier og områder

Vestfold fylkeskommune 2012: Konsekvensutredning

Vestfold fylkeskommune 2013: Konsekvensutredning. Nye områder og komplette tabeller

 

Regional plan for kystsonen i Vestfold

Målet med planen

"Vestfoldkystens natur-, kultur-, nærings- og rekreasjonsverdier skal utvikles til beste for befolkningen i Vestfold og tilreisende. Utviklingen av Vestfold som "det gode bosted", identitetskaping og opplevelse skal være vesentlig i en slik utvikling."

Kystsonen er en del av Vestfolds identitet, med en sterk attraksjonsverdi. Byer og tettsteder ligger som perler på en snor langs kysten og i disse kommunene bor ca 88 % av befolkningen. Om sommeren besøker mange turister fylket, der de bor i sine fritidshus, på campingplasser og i båter. Alle ønsker å utnytte kysten og skjærgårdens mange kvaliteter og oppleve kystkulturen. En god forvaltning vil kunne bidra til sikre verdiene i kystsonen på en måte som vil være til uvurderlig nytte og glede for kommende generasjoner.

Regional plan for kystsonen i Vestfold  


Regional plan for handel og sentrumsutvikling

Denne planen skal implementeres i revidert RPBA

Regional plan for handel og sentrumsutvikling

Veileder til regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold

 

Regional planstrategi 

Fylkeskommunen har ansvar for regional planlegging. Ansvaret innebærer å finne helhetlige løsninger, der både nasjonale, regionale og lokale interesser ivaretas.

Den regionale planleggingen skjer i samarbeid med kommuner, statlige organer og organisasjoner

Plan- og bygningsloven stiller krav om at regional planmyndighet minst en gang hver valgperiode utarbeider en regional planstrategi i samarbeid med offentlige etater og organisasjoner som kan bli berørt av arbeidet. I planstrategien skal det: •redegjøres for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer •vurderes langsiktige utviklingsmuligheter •tas stilling til langsiktige utviklingsmål •tas stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging, hvordan de skal følges opp og hvordan medvirkning skal sikres i planarbeidet

Statlige og regionale organer og kommunene skal legge den regionale planstrategien til grunn for det videre planarbeidet i fylket.

Regional planstrategi skal følge opp nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

Den regionale planstrategien er fylkestingets overordnede strategi for regional planlegging i fireårsperioden. Den regionale planstrategien avklarer hvilke regionale planer som skal utarbeides i perioden. De regionale planene skal behandle spørsmål som er sentrale for å få en best mulig utvikling i fylket.

I følge loven skal den regionale planstrategien etter at regional planmyndighet (fylkestinget) har vedtatt den, oversendes til endelig godkjenning av Kongen. Kongen kan etter drøfting med regional planmyndighet vedta de endringer som er påkrevd ut fra hensynet til nasjonale interesser.

 Regional planstrategi ble vedtatt i Fylkestinget og godkjent i departementet i 2016

Regional planstrategi for Vestfold 2016 - 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?