Lytt til tekst
SØK MENY

Pusterommet

Gå direkte til

Prosjekt Pusterommet - et samarbeidsprosjekt mellom bibliotek og folkehelse

gutt ligger og lytter med headset

Prosjektet Pusterommet handler om å utvikle et bedre og mer relevant bibliotektilbud og øke bibliotekbruken ved hjelp av aktiv medvirkning og deltakelse fra ungdommer i alderen 15-25 år. Biblioteket som ikke-stigmatiserende, demokratisk møteplass med rom for opplysning, aktiv formidling og uformell læring er også en ubrukt ressurs som potensielt kan bidra til økt livskvalitet og bedre helse til målgruppen. Pusterommet kan derfor bli en viktig del av det forebyggende kommunale folkehelsearbeidet på psykisk helse for ungdom.

Mer om prosjektet: 

En brukerundersøkelse gjennomført av Opinion Perduco i 2013 viste at ungdommer brukte biblioteket i mindre grad enn andre aldersgrupper. Dette er tall som i stor grad bekreftes av levekårsundersøkelsen Ungdata (Telemarksforskning, 2013). Ungdata pekte også på at mange ungdommer i Vestfold opplever et sterkt press på å lykkes både på skolen og i fritiden, og at dette går ut over deres psykiske helse. Mange ungdommer opplever også ensomhet. Det er igangsatt oppfølgende tiltak innenfor folkehelsesektoren, men med prosjekt Pusterommet ønsker vi å gi biblioteket ny aktualitet som en inkluderende møteplass som bidrar til at de unge opplever mestring, får bruke sine ressurser og opplever å bli verdsatt. Prosjektet ønsker å skape en verdinøytral og demokratisk arena for målgruppen som kan tilby inspirasjon, kunnskap og deltakelse i trygge omgivelser, på deltakernes premisser. Vi vil skape et bibliotekrom sammen som legger til rette for skapende aktiviteter, utforskning og opplevelser.

Endringen i formålsparagrafen i bibliotekloven understreker bibliotekene som viktige offentlige rom i et demokratisk samfunn. Biblioteket i sentrum for nye samarbeidsformer og aktiviteter som ungdom selve er med og skaper, kan være et svar på vår tids utfordringsbilde. Vi ønsker at ungdommen skal få et tydeligere eierskap til sitt bibliotek, og for å gjøre dette har vi engasjert fire ungdommer i deltidsstillinger i prosjektperioden.

Men bibliotekene skal ikke bare bli frie arenaer for de unge hvor alt eller ingenting skjer: prosjektet skal også gi biblioteket ny aktualitet ved å øke målgruppens kompetanse om bibliotek og hva biblioteket kan tilby dem, for eksempel som læringsarena i forbindelse med skolestart og eksamensperioder. Folkehelseperspektivet skal ligge i bunn, og vi skal i prosjektet knytte kontakter og etablere samarbeid som på sikt skal styrke det forebyggende psykososiale arbeidet for målgruppen i Sandefjord og Horten kommune. Bibliotektjenestene til målgruppen skal utvikles og omformes i et helhetlig perspektiv i samarbeid med ulike aktører i kommunen som jobber med den samme målgruppen.

Prosjektgruppen skal bygge ny kompetanse gjeldende brukermedvirkning og servicedesign. Til prosjektet knyttes derfor et team med ulike fagpersoner på blant annet psykisk helse, medvirkning og servicedesign. Høgskolen i Sørøst- Norge (HSN) vil bistå prosjektet i form av følgeforskning, og Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO) hjalp oss bygge kompetanse om servicedesign og systemorientert design høsten 2016. Lokalt i begge kommunene vil en arbeidsgruppe bestående av bibliotekets lokale prosjektansvarlige og samarbeidspartnere jobbe i nært samarbeid med målgruppen.

Biblioteket kan gjennom dette prosjektet bli det nye knutepunktet i kommunen, der ulike mennesker og miljøer treffes og skaper noe sammen. Det er de unges ønsker som skal styre innholdet, mens voksne fagpersoner tilknyttet prosjektet vil fungere som døråpnere og mentorer. Vi ser for oss at prosjektet vil generere erfaringer og modeller som kan utnyttes i mange andre kommuner og bibliotek etter prosjektperioden, vedrørende tverrfaglige samarbeidsmodeller og bruken av servicedesign i medvirkningsprosesser.

Prosjektdeltakere er Horten og Sandefjord bibliotek og representanter for folkehelse i begge kommunene, Vestfold fylkesbibliotek og Folkehelseavdelingen ved Vestfold Fylkeskommune. Prosjekteier og - ledelse er ved Vestfold fylkesbibliotek. Kontaktperson er prosjektleder Pernilla Slotte Hjermann

For en tettere oppfølging av prosjektet henvises til prosjektbloggen: pusterommetsite.wordpress.com.

Kontakt

Pernilla Slotte Hjermann

Rådgiver 

Sende e-post

Tlf: 454 72 653

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?