Lytt til tekst
SØK MENY

Hedrum kirke og gravfelt

Hedrum kirkested er et godt eksempel på sammenheng mellom kult og religion i hedensk og kristen tid. Dagens kirke er fra 1150. Det kan ha stått en eldre kirke her før. Og aller eldst er gravhaugene som ble lagt her lenge før kristendommen kom til bygda.

En skriftlig kilde fra tidlig på 1000-tallet nevner en fylkeskirke på Hedrum. Den må ha vært en liten trebygning som senere ble avløst av St. Mikaels kirke (dagens kirke) som sto ferdig rundt 1150. Et bygningsteknisk fenomen øst i dagens kirke kan være spor av at den eldre trekirken sto rett øst for og inntil den nåværende under byggingen. Altså at trekirken var i bruk helt til koret i steinkirken sto ferdig. Deretter ble skipet murt opp, trekirken revet og koravslutningen bygget. Tretårnet og sakristiet ble tilføyd i hhv. 1859 og 1928-30. Skipet ble forlenget mot vest i 1666. Middelalderens kirkegård ligger rundt dagens kirke. 

Prestegård

Vi tror gjerne at da det kom kirke og prest til bygda, så fikk presten samtidig et eget gårdsbruk. Det var ikke tilfellet. Første gang vi hører om prestegård på Hedrum er i 1398. Tendensen over hele landet er at prestene i løpet av 1300-tallet fikk et bruk av gården kirken sto på. Dette drev de som andre leilendinger. Det var biskopen som rådet prestegården helt frem til reformasjonen i 1537. Da ble alle kirker og alle inntekter de hadde, inndratt av kongen, og prestebrukene ble embetsboliger. Nåværende Hedrum prestegård består av tre fredete bygninger. Hovedbygningen i sveitserstil er oppført i 1897-1898. Stabburet i laftet tømmer er fra 1860. Garasjen/bryggerhuset er ikke nærmere tidfestet. 

Mellom kirken og prestegården har arkeologer funnet spor etter enda eldre bygninger. Den største av dem er et langhus fra vikingtid. Vikinggården var omkranset av graver, spesielt mot nord.

Hedrum kirke sett fra sydvest. Innrammet av grener med høstløv på. I bakgrunnen tunene på Nedre Bergan.

Lange åpne sjakter der matjorden er fjernet.

 

Gravfelt

I det lille skogområdet Lunden mellom kirken og Lågen ligger fremdeles over 30 gravhauger bevart, men det lå nok enda flere her fra begynnelsen av. Det var godt synlig fra begge sider av Lågen. Det er et typisk trekk at gravfelt ble lagt langs ferdselsveier og nær jernalderens gårder. Rundt omkring i åkrene på Hedrum har arkeologer funnet mange flere gravhauger. De er pløyd vekk gjennom årene, men spor av dem ligger fortsatt under matjorda.

Gravfeltet Lunden. Åtte-ti gravhauger ligger i åpen løvskog. Gresskledd bakke med litt høstløv. Solen skinner inn mellom trærne.

I store deler av Norge ser vi at de eldste middelalderkirkene ble reist inne i eller i kanten av det hedenske gårdsgravfeltet. Så også på Hedrum der en liten del av et opprinnelig stort gravfelt er bevart mellom kirken og Lågen. For både hedninger og kristne var det viktig å ta vare på de døde. Så det var ikke vanskelig å plassere den første kirken med kirkegård. Dessuten ble jo området «renset» ved at presten sprinklet viet vann på og velsignet den nye kirkegården.

Om steinkirken på Hedrum viser til velstående mennesker, så er ikke gravhaugene og funnene derfra mindre spennende. Fra Lunden og ellers i kirkebygda har vi bevart flere vikingtidsfunn enn fra noe annet sted i Vestfold med unntak av Kaupang i Tjølling.

Så tidlig som i 1820-årene hører vi om gravhaugene på prestegården. Allerede da var flere av dem kraftig skadet. Ved samme anledning nevnes et par bautasteiner som ikke finnes lenger. En senere kilde lar oss få vite at bautaene sto like ved broen over Lågen, én på hver side av veien.

Flere romerske glassbegre fra eldre jernalder ble funnet i ytterkanten av en stor gravhaug på Nordheim i 1902. Det største er 22 cm høyt skal ha stått ca én meter dypt i haugen i et lite rom av stein med en helle over. Begrene forteller om velstand og handelskontakter langt utenfor bygda allerede flere hundre år før vikingtid.

Tre glassbegre på mørk flate. Ett oransje, turkis og gulgrønt.

Et av de første funnene som ble gjort i gravfeltet på prestegården var en mannsgrav fra rundt år 1000. Kanskje var han Hedrums siste hedning. Flertallet av gravhaugene som arkeologer har undersøkt, var svært velutstyrte. Mye tyder på at menneskene på Hedrum har vært på Kaupang og engasjert i handelen der.

Underlige figurer

Inngangsportal i murvegg sett utenfra. Innhugne ansikter på hver side. Smijernslykt over inngangen.Ansikt som gjeiper. Hugd i stein.

Portalen inn til koret. Foto: Anitra Fossum.

Mange har undret seg over figurene på portalen inn til koret. På venstre side er det hugget ut to mannshoder, det ene med tungen ute og på det andre trekker mannen seg i skjegget. Dette er en vanlig kristen måte å vise to typer fortapte syndere. Denne siden av portalen er lengst bort fra alteret og symbolene er et bilde på helvete. På høyre side ser vi to personer med spredte bein og armene i været. De fremstiller dødssynden luxuria (begjær). Ved siden av, ytterst, står en person med skjørt og som holder noe i hendene. I middelalderen kunne folk flest ikke lese. Men symbolene forsto de lettere enn vi gjør.

Hedrum kirke og gravfelt

Kart

Dette er ett av i alt 37 utvalgte kulturmiljøer med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold. De skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden. Kulturmiljøene ble plukket ut under arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.

Kulturmiljøer i Vestfold

Tradisjonsfiske i Lågen

Laksefisket i Lågen var viktig for økonomien i mange hundre år. I vassdraget finnes spor etter flere forskjellige typer fiskeinnretninger.

Svenner

Svenner var allerede i middelalderen en viktig uthavn for lokale fiskere og andre sjøfarende. Fyret er fredet og tilgjengelig for allmennheten.

Nevlunghavn

Nevlunghavn har tjent som havn og fiskerleie med fiskemottak, los og tollstasjon. Tettbebyggelsen består av rundt 70 bygninger som til sammen er et viktig minne om fylkets kystkultur.

Mølen og Oddane fort

Områdene rundt Mølen og Oddane fort byr på kulturminner med høy opplevelsesverdi. Gravfeltet på Mølen troner på den monumentale istidsmorenen. Det fredete Oddane fort har et rikt bygningsmiljø fra siste verdenskrig og minner fra norsk militærhistorie.

Barkevik

Det en gang så travle industrisamfunnet er nå en bortgjemt, liten perle for turgåere og båtturister. Gamle fortøyninger for seilskutene, en og annen grunnmur og restene av en isdam er vitnesbyrd fra industrien på stedet.

Berg gamle kirke og Manvik

Det lille dalføret fra Hallevannets utløp ned til fjorden har en svært så variert og spennende historie. Kult, religion og makt har satt dype spor her fra jernalderen og langt frem mot vår tid.

Tanum, Aske, Gui og Brunla

Landskapet er typisk for søndre Vestfold med brede sletter og lave åser lett skrånende fra raet mot sjøen. Her finnes steinalderboplasser, gravhauger, rester av gamle gårder og veier. Tidsdybden og variasjonen i kulturminnene gir området høy verdi.

Fredriksvern og Citadelløya

Fredriksvern verft er et av de best bevarte militære anlegg fra barokktiden i Danmark-Norge. Den eldste delen ble bygd på Citadelløya i 1677. Fredriksvern med Citadelløya rommer mer enn 300 års militærhistorie.

Herregården og Tollerodden

Herregården ble reist som residens for grev Ulrik Frederik Gyldenløve. Den ble påbegynt i 1674 og sto ferdig til hans tredje bryllup i 1677. På Tollerodden etablerte tollere seg allerede i 1684. Området har velbevarte miljøer fra 16- og 1700-tallet.

Hammerdalen

Sagbruk og jernverk forandret Hammerdalen fra en stri elvedal til et levende og viktig industrisamfunn. De siste tiårene har den 600 år gamle industrihistorien blitt omdannet til en bydel med boliger, næringsvirksomhet og møteplasser for kunst og kultur.

Bøkeskogen

Bøkeskogen er en grønn lunge med intakte kulturminner tett på byen. Her finnes boplasser, gravhauger og gamle veier. Bøkeskogen lå senere under Herregården i Larvik. Området har lenge vært viktig for friluftslivet og den lokale identiteten.

Bisjord

Bisjord er en fredet lystgård fra 1800-tallet. Den forteller om et klassesamfunn i nedre Lågendalen. Lystgården har beholdt åpne områder rundt seg og kontakten med elven som var den viktigste transportåren.

Kaupang, Huseby, Lunde og Gjerstad

Arkeologiske undersøkelser på Kaupang har vist at handelsstedet “Sciringes heal”, kjent fra skriftlige kilder på slutten av 800-tallet, kanskje lå her i Tjølling. Sammenhengen mellom sjøen, gårdene og kaupangen er tydelig. Kulturmiljøet har internasjonal verdi.

Bommestad veiminne

Bommestad har nasjonal verdi som veiminne. Dette er et av landets nøkkelområder til kunnskap om veihistorie. Området omkring Roligheten – Rauan viser gamle, intakte landskaps- og bosetningsstrukturer.

Hedrum kirke og gravfelt

Hedrum kirkested er et godt eksempel på sammenheng mellom kult og religion i hedensk og kristen tid. Dagens kirke er fra 1150. Det kan ha stått en eldre kirke her før. Og aller eldst er gravhaugene som ble lagt her lenge før kristendommen kom til bygda.

Jåberg, Istrehågan, Marumdalen, Haugen og Vestad

Veisystemet, gårdsnavnene og kulturminnene forteller at dette jordbrukslandskapet er svært alderdommelig. Landskapet er typisk for søndre Vestfold. Mest kjent av kulturminnene er steinsetningene på Istrehågan og helleristningene på Haugen.

Auve

Tunet på Auve er fredet. Gården har flere hundre år lang historie. Nordvest for gården ligger en 6000 år gammel boplass som er svært viktig for forskning på yngre steinalder. Området var bosatt også i jernalderen.

Gokstad

Gokstadhaugen ble gravd ut i 1880. Verden fikk for første gang se et vikingskip og skattene vikinghøvdingens grav. Gokstadfunnet er blant våre viktigste bidrag til verdens historie. Kulturmiljøet rommer mytiske stedsnavn og flere tusen år gamle boplasser.

Fevang

Fevanggårdene ligger på raet sammen med mange andre gamle gårder. Det er tette forbindelser mellom jernaldergårdene, gravfeltene og ferdselsveier.

Stokke prestegård og kirkested

Stokke kirke og prestegård ligger i et kultisk landskap. Kirken troner samme sted som en forlengst forsvunnet kirke fra katolsk middelalder. Gravhauger fra hedensk tid finnes sør for prestegården, og nord for den lå det også mange graver før i tiden.

Sundåsen, Bogen og Langøy

Kystfortet på Sundåsen er viktig norsk militærhistorie. Dette og Melsomvik havn var to av de viktigste stedene under unionsoppsløsningen i 1905. Bogen og Strand var levende strandsteder fra 1600-tallet av. Kulturmiljøet viser nære forbindelser med sjøen.

Høyjord stavkirke

I kanten av jordbrukslandskapet på Høyjordplatået troner den eneste bevarte stavkirken fra middelalderen i Vestfold.

Hella, Skjærsnes og Melsom

Kulturmiljøene på hver sin side av Vestfjorden har felles historiske røtter. Veier, gravminner, gamle gårder, ferjesteder, ladestedet Hella og tettstedet Melsomvik dekker flere hundre år med sjøen som viktigste forbindelsen mellom Nøtterøy og fastlandet.

Mellom Bolæren

Mellom Bolæren har spor fra krig og fred, fra skipsfart, karrig landbruk og bronsealderens mytiske forestillinger om havet. En liten øy kan romme lang og variert historie.

Slottsfjellet og Tønsberg middelalderby

På Slottsfjellet ligger restene av Tunsberghus, Norges største borganlegg i middelalderen. Borgen er uløselig knyttet til middelalderbyen og kongssetet. Borgen og byen har nasjonal verneverdi.

Jarlsberg hovedgård

Jarlsberg hovedgård er et av landets best bevarte slottsanlegg. I vikingtid var gården kongseie, og gravhaugene i Store og Lille Gullkronen samt Farmannshaugen viser at mektige slekter har hatt sete her. Landskapet er ikke brutt opp av ny bebyggelse.

Oseberghaugen og Slagendalen

Slagendalen med Oseberghaugen er et av Norges viktigste historiske områder. Osebergskipet med alt gravgodset er i seg selv tilstrekkelig til å sette Norge og Slagendalen på kartet i internasjonal bevissthet. Dalen rommer også flere tusen års bosetning.

Edvard Munchs hus

Edvard Munch (1863-1944) er landets fremste maler. Eiendommen i Åsgårdstrand er det eneste bevarte hjemmet hans. Mange av de mest berømte bildene hans har motiv fra Åsgårdstrand og stranden nedenfor eiendommen. Stedene kan oppleves den dag i dag.

Borre

Landskapet fra Langgrunn i nord til Fjugstad i sør er et lite stykke norgeshistorie. Jernalderens aristokrati har satt monumentale spor i Borreparken. Skogsområdene i sør skjuler dyrkningsspor fra eldre jernalder frem til i dag.

Karljohansvern, Indre havn, Løvøya og Falkensten

Karljohansvern Orlogstasjon står i en særklasse som militærhistorisk kulturminne. Løvøya kapell var valfartsted. Og storgården Falkensten var en gang adelig. Sjøen skjuler trolig skipsvrak. Området viser stor bredde i typer og alder på kulturminner.

Linnestad

Snorre Sturlason beskriver to slag på Re på 1100-tallet. Ett av dem er oppdaget på Linnestad. Dette er Nordens eldste påviste slagsted. Rester av veier og graver viser at området er et gammelt knutepunkt.

Våle prestegård og kirke, Kaupang, Huseby og Guåker

Landskap og gårdsnavn fra Våle prestegård i syd til Guåker i nord er nøkler for å forstå hvordan samfunnsfunksjoner var spredt på gårdene i førkristen tid.

Holmsvannet og Revåvannet

Området rundt Holmsvannet og Revåvannet er et av de riktig gamle bosetningsområdene i indre Vestfold. Gravfelt, gårdene og veiene viser alderdommelige mønstre. Mellom vannene ligger bygdeborgen på Tjuvberget omgitt av skoger som før var setermark.

Eidsfoss

På begge sider av vannfallet mellom Bergsvannet og Eikeren i Hof ligger et av landets best bevarte industri- og jernverkssamfunn. Bebyggelsen speiler det gamle klassesamfunnet. Eidsfoss er et levende kultur- og bomiljø også i dag.

Berger og fossekleiva

Berger og Fossekleiva er et viktig eksempel på industri- og sosialhistorie fra slutten av 1800-tallet. Den nære forbindelsen mellom tekstilindustri, vannkraft og havet som transportåre er tydelig. Mye av det historiske bygningsmiljøet er i bruk i dag.

Vesetrene

Åkrer, steinrøyser og husrester på Vesetrene forteller om gammel utmarksbruk på en seter eller kanskje en forsvunnet gård. Sporene er viktige kilder til kunnskap om seterbruket i hele Vestfold.

Hanekleiva

I denne fjellskråningen ligger flere tusen år gammel veihistorie. Akkurat her hvor åsen mellom kysten og innlandet er overkommelig, er veiminnene tett sammenvevd med landskapet.