Lytt til tekst
SØK MENY

Kaupang, Huseby, Lunde og Gjerstad

Arkeologiske undersøkelser på Kaupang har vist at handelsstedet “Sciringes heal”, kjent fra skriftlige kilder på slutten av 800-tallet, kanskje lå her i Tjølling. Sammenhengen mellom sjøen, gårdene og kaupangen er tydelig. Kulturmiljøet har internasjonal verdi.

Utgravinger tidlig på 2000-tallet og analyser av det som tidligere er fremkommet på Kaupanggårdene, gir et bilde av et viktig internasjonalt knutepunkt for produksjon, handel og gaveutveksling i vikingtid. Nordnorske høvdinger som Ottar møtte her ledende skikkelser fra områdene rundt Nordsjøen og Østersjøen.

Vektlodd, mynter og betalingssølv fotografert på mørk bakgrunn.

Glassperler og korsformet hengesmykke av sølv.Litt tilbaketrukket fra Kaupangen lå det en stor hallbygning på gården Huseby. Størrelsen på huset og gjenstander funnet i tuften viser at dette var gildehallen til en mektig høvding. Gravfunnene omkring Kaupang gjenspeiler dette øverste sosiale sjiktet. Men dette er ikke begrenset til Kaupang og Tjølling. Gravfunn fra hele søndre og midtre Vestfold, da særlig langs kysten og oppover i Lågendalen, viser at også mennesker i disse områdene deltok i handelen.

Handelsplass

I den spede begynnelsen rundt år 800 var kaupangen et sted for årlige handelsstevner. Vestfold ser ut til å ha vært styrt fra Jylland den gangen. Så mest sannsynlig var det en lokal høvding og en danekonge som anla kaupangen. Snart ser det ut til at folk bodde her hele året. På 900-tallet svekkes kontrollen fra Jylland. Samtidig mister Kaupang noe av sin betydning, og stedet bærer mer preg av å være en markedsplass. 50 år senere opphører virksomheten fullstendig.

 

Universitetet i Oslo har gitt ut tre bøker om utgravningene på 2000-tallet:

Kaupang in Skiringssal (duo.uio.no). 2007.
Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age (duo.uio.no). 2008.
Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang (duo.uio.no). 2011.

Tre arkeologer er ute på Kaupang. Én av dem sitter på en firehjuling. Alle studerer en skjerm som viser georadarmålinger.

Utgravningsfelt på Kaupang i forgrunnen og Kaupangkilen i bakgrunnen. Smale sjakter og groper på utgravningsfeltet. Flere arkeologer sitter og graver. Noen av dem under en parasoll. Et stort telt rett utenfor utgravningsfeltet.

 Utgravningene i 2002. Foto: Trude Aga Brun.

Høyteknologiske undersøkelsesmetoder som georadar, magnetometer og laserskanning fra fly har mangedoblet antallet kulturminner på gårdene Lunde, Gjerstad, Huseby, Guri, Valby og Nordre Kaupang. Dette er utpløyde gravhauger og bebyggelsesspor som sammen med bevarte kulturminner og restene av kaupangen danner et bredt sammensatt kildemateriale til å forstå vikingtidens handelsplass. Veldig spennende er funnet av mer enn 700 kokegroper i åkeren på Lunde. Bondens våkne blikk satte arkeologene på sporet. Enorme mengder mat til store gjestebud har vært stilt i stand i disse gropene.

Kulturlandskap ved Huseby. Vide, brune jorder. Gårdsbebyggelse og tettstedsbebyggelse i det fjerne.

Hovedgård på Huseby

Ser vi Huseby som hovedgården i et høvdingdømme der høvdingen hadde kontroll over kaupangen nede ved Viksfjorden, må vi også se for oss at høvdingen rådde over andre gårder i nabolaget og menneskene der. Huseby var kun én av gårdene i den store opphavsgården som trolig het Skíringssalr. Skiringssal kan i det store og hele ha tilsvart det gamle Tjølling sogn. Flere av gårdsnavnene vitner da også om at de er skilt ut fra en eldre storgård: Østby (gården øst for hovedgården), Bjønnes (nes/rygg i landskapet der det ble etablert en gård/bø) og Kaupang (navn etter kaupangen og etablert etter at denne var lagt ned). Gårdsnavnet Guri (gud-vin, gudenes slette) behøver ikke være så veldig gammelt, for navnetypen var i bruk også i vikingtiden. Alle disse gårdene ligger i det skrånende landskapet ned mot Viksfjorden.

Rett øst for kulturmiljøet ligger Tjøllingvollen med det gamle tingstedet Ϸjođalyng («lyngbevokst strekning der tinget for folket i et visst distrikt ble holdt»). Dette kan ha vært det lokale herađsting, tingstedet for de frie bøndene i et bygdelag i førkristen tid. Bygdelaget tilsvarte nok opphavsgården Skiringssal.

På Tjøllingvollen ble det i første halvdel av 1100-tallet reist en stor steinkirke med mange og flotte portaler. Kirken ble viet til Sta. Maria, St. Mikael og Sta. Sunniva. Vi vet lite om hvem som fikk bygd kirken, men den må uansett ses som et uttrykk for at mektige mennesker bodde i dette området i tiden fra slutten av 700-tallet til godt inn på 1200-tallet. På 1300-tallet er kaupangen bare et sagn og kirken en vanlig sognekirke.

Flyfoto av Tjøllingvollen, Kaupang og sjøområdene utenfor. Tettstedsbebyggelse, jordbrukslandskap og skjærgård.

Kaupang, Huseby, Lunde og Gjerstad

Kart

Dette er ett av i alt 37 utvalgte kulturmiljøer med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold. De skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden. Kulturmiljøene ble plukket ut under arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.

Kulturmiljøer i Vestfold

Tradisjonsfiske i Lågen

Laksefisket i Lågen var viktig for økonomien i mange hundre år. I vassdraget finnes spor etter flere forskjellige typer fiskeinnretninger.

Svenner

Svenner var allerede i middelalderen en viktig uthavn for lokale fiskere og andre sjøfarende. Fyret er fredet og tilgjengelig for allmennheten.

Nevlunghavn

Nevlunghavn har tjent som havn og fiskerleie med fiskemottak, los og tollstasjon. Tettbebyggelsen består av rundt 70 bygninger som til sammen er et viktig minne om fylkets kystkultur.

Mølen og Oddane fort

Områdene rundt Mølen og Oddane fort byr på kulturminner med høy opplevelsesverdi. Gravfeltet på Mølen troner på den monumentale istidsmorenen. Det fredete Oddane fort har et rikt bygningsmiljø fra siste verdenskrig og minner fra norsk militærhistorie.

Barkevik

Det en gang så travle industrisamfunnet er nå en bortgjemt, liten perle for turgåere og båtturister. Gamle fortøyninger for seilskutene, en og annen grunnmur og restene av en isdam er vitnesbyrd fra industrien på stedet.

Berg gamle kirke og Manvik

Det lille dalføret fra Hallevannets utløp ned til fjorden har en svært så variert og spennende historie. Kult, religion og makt har satt dype spor her fra jernalderen og langt frem mot vår tid.

Tanum, Aske, Gui og Brunla

Landskapet er typisk for søndre Vestfold med brede sletter og lave åser lett skrånende fra raet mot sjøen. Her finnes steinalderboplasser, gravhauger, rester av gamle gårder og veier. Tidsdybden og variasjonen i kulturminnene gir området høy verdi.

Fredriksvern og Citadelløya

Fredriksvern verft er et av de best bevarte militære anlegg fra barokktiden i Danmark-Norge. Den eldste delen ble bygd på Citadelløya i 1677. Fredriksvern med Citadelløya rommer mer enn 300 års militærhistorie.

Herregården og Tollerodden

Herregården ble reist som residens for grev Ulrik Frederik Gyldenløve. Den ble påbegynt i 1674 og sto ferdig til hans tredje bryllup i 1677. På Tollerodden etablerte tollere seg allerede i 1684. Området har velbevarte miljøer fra 16- og 1700-tallet.

Hammerdalen

Sagbruk og jernverk forandret Hammerdalen fra en stri elvedal til et levende og viktig industrisamfunn. De siste tiårene har den 600 år gamle industrihistorien blitt omdannet til en bydel med boliger, næringsvirksomhet og møteplasser for kunst og kultur.

Bøkeskogen

Bøkeskogen er en grønn lunge med intakte kulturminner tett på byen. Her finnes boplasser, gravhauger og gamle veier. Bøkeskogen lå senere under Herregården i Larvik. Området har lenge vært viktig for friluftslivet og den lokale identiteten.

Bisjord

Bisjord er en fredet lystgård fra 1800-tallet. Den forteller om et klassesamfunn i nedre Lågendalen. Lystgården har beholdt åpne områder rundt seg og kontakten med elven som var den viktigste transportåren.

Kaupang, Huseby, Lunde og Gjerstad

Arkeologiske undersøkelser på Kaupang har vist at handelsstedet “Sciringes heal”, kjent fra skriftlige kilder på slutten av 800-tallet, kanskje lå her i Tjølling. Sammenhengen mellom sjøen, gårdene og kaupangen er tydelig. Kulturmiljøet har internasjonal verdi.

Bommestad veiminne

Bommestad har nasjonal verdi som veiminne. Dette er et av landets nøkkelområder til kunnskap om veihistorie. Området omkring Roligheten – Rauan viser gamle, intakte landskaps- og bosetningsstrukturer.

Hedrum kirke og gravfelt

Hedrum kirkested er et godt eksempel på sammenheng mellom kult og religion i hedensk og kristen tid. Dagens kirke er fra 1150. Det kan ha stått en eldre kirke her før. Og aller eldst er gravhaugene som ble lagt her lenge før kristendommen kom til bygda.

Jåberg, Istrehågan, Marumdalen, Haugen og Vestad

Veisystemet, gårdsnavnene og kulturminnene forteller at dette jordbrukslandskapet er svært alderdommelig. Landskapet er typisk for søndre Vestfold. Mest kjent av kulturminnene er steinsetningene på Istrehågan og helleristningene på Haugen.

Auve

Tunet på Auve er fredet. Gården har flere hundre år lang historie. Nordvest for gården ligger en 6000 år gammel boplass som er svært viktig for forskning på yngre steinalder. Området var bosatt også i jernalderen.

Gokstad

Gokstadhaugen ble gravd ut i 1880. Verden fikk for første gang se et vikingskip og skattene vikinghøvdingens grav. Gokstadfunnet er blant våre viktigste bidrag til verdens historie. Kulturmiljøet rommer mytiske stedsnavn og flere tusen år gamle boplasser.

Fevang

Fevanggårdene ligger på raet sammen med mange andre gamle gårder. Det er tette forbindelser mellom jernaldergårdene, gravfeltene og ferdselsveier.

Stokke prestegård og kirkested

Stokke kirke og prestegård ligger i et kultisk landskap. Kirken troner samme sted som en forlengst forsvunnet kirke fra katolsk middelalder. Gravhauger fra hedensk tid finnes sør for prestegården, og nord for den lå det også mange graver før i tiden.

Sundåsen, Bogen og Langøy

Kystfortet på Sundåsen er viktig norsk militærhistorie. Dette og Melsomvik havn var to av de viktigste stedene under unionsoppsløsningen i 1905. Bogen og Strand var levende strandsteder fra 1600-tallet av. Kulturmiljøet viser nære forbindelser med sjøen.

Høyjord stavkirke

I kanten av jordbrukslandskapet på Høyjordplatået troner den eneste bevarte stavkirken fra middelalderen i Vestfold.

Hella, Skjærsnes og Melsom

Kulturmiljøene på hver sin side av Vestfjorden har felles historiske røtter. Veier, gravminner, gamle gårder, ferjesteder, ladestedet Hella og tettstedet Melsomvik dekker flere hundre år med sjøen som viktigste forbindelsen mellom Nøtterøy og fastlandet.

Mellom Bolæren

Mellom Bolæren har spor fra krig og fred, fra skipsfart, karrig landbruk og bronsealderens mytiske forestillinger om havet. En liten øy kan romme lang og variert historie.

Slottsfjellet og Tønsberg middelalderby

På Slottsfjellet ligger restene av Tunsberghus, Norges største borganlegg i middelalderen. Borgen er uløselig knyttet til middelalderbyen og kongssetet. Borgen og byen har nasjonal verneverdi.

Jarlsberg hovedgård

Jarlsberg hovedgård er et av landets best bevarte slottsanlegg. I vikingtid var gården kongseie, og gravhaugene i Store og Lille Gullkronen samt Farmannshaugen viser at mektige slekter har hatt sete her. Landskapet er ikke brutt opp av ny bebyggelse.

Oseberghaugen og Slagendalen

Slagendalen med Oseberghaugen er et av Norges viktigste historiske områder. Osebergskipet med alt gravgodset er i seg selv tilstrekkelig til å sette Norge og Slagendalen på kartet i internasjonal bevissthet. Dalen rommer også flere tusen års bosetning.

Edvard Munchs hus

Edvard Munch (1863-1944) er landets fremste maler. Eiendommen i Åsgårdstrand er det eneste bevarte hjemmet hans. Mange av de mest berømte bildene hans har motiv fra Åsgårdstrand og stranden nedenfor eiendommen. Stedene kan oppleves den dag i dag.

Borre

Landskapet fra Langgrunn i nord til Fjugstad i sør er et lite stykke norgeshistorie. Jernalderens aristokrati har satt monumentale spor i Borreparken. Skogsområdene i sør skjuler dyrkningsspor fra eldre jernalder frem til i dag.

Karljohansvern, Indre havn, Løvøya og Falkensten

Karljohansvern Orlogstasjon står i en særklasse som militærhistorisk kulturminne. Løvøya kapell var valfartsted. Og storgården Falkensten var en gang adelig. Sjøen skjuler trolig skipsvrak. Området viser stor bredde i typer og alder på kulturminner.

Linnestad

Snorre Sturlason beskriver to slag på Re på 1100-tallet. Ett av dem er oppdaget på Linnestad. Dette er Nordens eldste påviste slagsted. Rester av veier og graver viser at området er et gammelt knutepunkt.

Våle prestegård og kirke, Kaupang, Huseby og Guåker

Landskap og gårdsnavn fra Våle prestegård i syd til Guåker i nord er nøkler for å forstå hvordan samfunnsfunksjoner var spredt på gårdene i førkristen tid.

Holmsvannet og Revåvannet

Området rundt Holmsvannet og Revåvannet er et av de riktig gamle bosetningsområdene i indre Vestfold. Gravfelt, gårdene og veiene viser alderdommelige mønstre. Mellom vannene ligger bygdeborgen på Tjuvberget omgitt av skoger som før var setermark.

Eidsfoss

På begge sider av vannfallet mellom Bergsvannet og Eikeren i Hof ligger et av landets best bevarte industri- og jernverkssamfunn. Bebyggelsen speiler det gamle klassesamfunnet. Eidsfoss er et levende kultur- og bomiljø også i dag.

Berger og fossekleiva

Berger og Fossekleiva er et viktig eksempel på industri- og sosialhistorie fra slutten av 1800-tallet. Den nære forbindelsen mellom tekstilindustri, vannkraft og havet som transportåre er tydelig. Mye av det historiske bygningsmiljøet er i bruk i dag.

Vesetrene

Åkrer, steinrøyser og husrester på Vesetrene forteller om gammel utmarksbruk på en seter eller kanskje en forsvunnet gård. Sporene er viktige kilder til kunnskap om seterbruket i hele Vestfold.

Hanekleiva

I denne fjellskråningen ligger flere tusen år gammel veihistorie. Akkurat her hvor åsen mellom kysten og innlandet er overkommelig, er veiminnene tett sammenvevd med landskapet.