Lytt til tekst
SØK MENY

Våle prestegård og kirke, Kaupang, Huseby og Guåker

Landskap og gårdsnavn fra Våle prestegård i syd til Guåker i nord er nøkler for å forstå hvordan samfunnsfunksjoner var spredt på gårdene i førkristen tid.

Våle kirkeVåle kirke og prestegård vitner om overgangen til kristen middelalder. Sammen med Tjølling i sør peker dette seg ut som et viktig og spennende område. Men til forskjell fra maktsenteret i sør er ikke dette kulturmiljøet spesielt undersøkt av arkeologer og historikere – så langt.

Våle kirke ble bygd på 1100-tallet og viet St. Olav. Rundt den ligger middelalderkirkegården. Tårnet er yngre. Kirken ligger i et landskap med mange gravhauger fra førkristen tid. Det viser at helligstedet var viktig på tvers av trosskiftet.

Huseby

Huseby rett nordvest for kirken er en av mange gårder på Østlandet som regnes som kongsgårder i vikingtiden. Når en konge hadde drept en mektig motstander og tatt eiendommene hans, kalte han den viktigste gården Huseby. Hva Huseby ved Våle kirke het før dette skjedde, vet vi ikke, men noen ganger har disse gårdene hatt navn satt sammen av et gudenavn og –sal, for eksempel Onsal (Odin + sal). Litt utenfor kulturmiljøet finner vi da også Hundsal i øst, Hvamsal i vest og Oppsal i sør.

Flyfoto som viser daldraget fra Huseby mot Robakk. Dyrket mark og skog om hverandre. Blånende åser i det fjerne.

Kaupang

Litt lengre nord ligger Kaupang. Navnet viser vanligvis til et sted der det skjedde kaup, et ord for handel eller utveksling som var vanlig i vikingtid og langt opp i middelalderen. Slike kaupanger lå gjerne ved sjøen eller ved store elver. Vi skal derfor ikke se bort fra at gården i dette tilfellet kan være oppkalt etter Kaupang i Tjølling.

Vidskjøld

(Vidar + skjolf) ligger like nord for Kaupang. Dette navnet blir gjerne tolket som et minne om kult av gudeskikkelsen Vidar. Skjolf kan bety terrasse, borg eller vakttårn, eller også høysete. Vi skal huske på at de store høvdingehallene fra vikingtid i Uppsala og på Kaupang i Tjølling er bygd som kunstig anlagte terrasser. Det er også hallene utenfor Borreparken. Kanskje bodde en det en høvding med en stor hallbygning på Vidskjøld?

Gårdstun og jorder.

Guåker

Gårdsnavnet Guåker nord i daldraget kan oversettes med gudenes åker. Like utenfor kulturmiljøet ligger Gudum (gudenes hjem) og Gurann (gud + rann, stort hus – kanskje det også en hallbygning). At mye makt har vært samlet i området, viser en gullhalsring som er funnet på Ofegstad. Den er fra vikingtiden, veier 247 gram og er enestående i Norge.

Utsikt over landskapet fra Guåker til Holtan. Et gårdstun med to bolighus i forkant. Flere gårdstun i bakgrunnen. Skogkledte åser kranser jordbrukslandskapet.

Halsring av gull ligger på en mørk flate.

Våle prestegård

I tidlig kristen middelalder var nok Våle prestegård og flere av dagens nabogårder del av en storgård ved navn Válir. Prestegården ble skilt ut på 1300-tallet. Hoved- og sidebygningen, stabburet og brønnhuset er fredet. Mesteparten av hovedbygningen er antagelig fra 1737. Her overnattet kong Fredrik den 5. da han var på gjennomreise i 1749. Sidebygningen er langt eldre. Årringer i tømmeret er datert og viser at den er fra 1641. Så langt er dette den eldste såkalte høgstue i landet. Stabburet er oppført på 1700-tallet, og brønnhuset på 1900-tallet. Tunet på Våle prestegård er svært verneverdig. 

Gårdsveien med eiker langs leder inn mot to gule bygninger på tunet på Våle prestegård. Grønne flater på begge sider av veien. Skogkledte åser i bakgrunnen.

På Våle prestegård og ved skolen på Kirkevoll er det gravhauger, og det er gjort gravfunn tidligere. Vi tror at gravene var del av et sammenhengende gravfelt i jernalderen. Den kristne kirken ble så reist i kanten av det hedenske gravfeltet.

 Til venstre tykknakket flintøks fra yngre steinalder og til høyre sverd fra jernalderen. Begge er funnet på Våle prestegård. Foto: Adnan Icagic, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. I midten en armring i bronse fra vikingtiden som ble funnet under potetsetting på Våle prestegård. Funnet ble gjort bare 20 meter fra en gravhaug. Ukjent fotograf.

Våle prestegård har hatt ubrutt forbindelse til Våle kirken siden kirke ble bygget i middelalderen, sannsynlig på 1100-tallet. Dette støttes av funn fra perioden 1155-1260 under prestegårdsbygningen.

Våningshuset på prestegården består av en ny og en gammel del. Den gamle delen (sidefløyen) er datert til 1641, mens hovedfløyen er oppført etter 1737. I tillegg hører driftsbygning, stabbur og brønnhus til gården.
Stedet var embetsgård og prestebolig med mange beboere og ansatte.
Våle prestegård ble fredet i 1991 og eiendommen eies og drives av Stiftelsen Våle prestegård. 

Jordflate med gnagerskjelett og målestokk.

Våle prestegård og kirke, Kaupang, Huseby og Guåker

Kart

Dette er ett av i alt 37 utvalgte kulturmiljøer med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold. De skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden. Kulturmiljøene ble plukket ut under arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.

Kulturmiljøer i Vestfold

Tradisjonsfiske i Lågen

Laksefisket i Lågen var viktig for økonomien i mange hundre år. I vassdraget finnes spor etter flere forskjellige typer fiskeinnretninger.

Svenner

Svenner var allerede i middelalderen en viktig uthavn for lokale fiskere og andre sjøfarende. Fyret er fredet og tilgjengelig for allmennheten.

Nevlunghavn

Nevlunghavn har tjent som havn og fiskerleie med fiskemottak, los og tollstasjon. Tettbebyggelsen består av rundt 70 bygninger som til sammen er et viktig minne om fylkets kystkultur.

Mølen og Oddane fort

Områdene rundt Mølen og Oddane fort byr på kulturminner med høy opplevelsesverdi. Gravfeltet på Mølen troner på den monumentale istidsmorenen. Det fredete Oddane fort har et rikt bygningsmiljø fra siste verdenskrig og minner fra norsk militærhistorie.

Barkevik

Det en gang så travle industrisamfunnet er nå en bortgjemt, liten perle for turgåere og båtturister. Gamle fortøyninger for seilskutene, en og annen grunnmur og restene av en isdam er vitnesbyrd fra industrien på stedet.

Berg gamle kirke og Manvik

Det lille dalføret fra Hallevannets utløp ned til fjorden har en svært så variert og spennende historie. Kult, religion og makt har satt dype spor her fra jernalderen og langt frem mot vår tid.

Tanum, Aske, Gui og Brunla

Landskapet er typisk for søndre Vestfold med brede sletter og lave åser lett skrånende fra raet mot sjøen. Her finnes steinalderboplasser, gravhauger, rester av gamle gårder og veier. Tidsdybden og variasjonen i kulturminnene gir området høy verdi.

Fredriksvern og Citadelløya

Fredriksvern verft er et av de best bevarte militære anlegg fra barokktiden i Danmark-Norge. Den eldste delen ble bygd på Citadelløya i 1677. Fredriksvern med Citadelløya rommer mer enn 300 års militærhistorie.

Herregården og Tollerodden

Herregården ble reist som residens for grev Ulrik Frederik Gyldenløve. Den ble påbegynt i 1674 og sto ferdig til hans tredje bryllup i 1677. På Tollerodden etablerte tollere seg allerede i 1684. Området har velbevarte miljøer fra 16- og 1700-tallet.

Hammerdalen

Sagbruk og jernverk forandret Hammerdalen fra en stri elvedal til et levende og viktig industrisamfunn. De siste tiårene har den 600 år gamle industrihistorien blitt omdannet til en bydel med boliger, næringsvirksomhet og møteplasser for kunst og kultur.

Bøkeskogen

Bøkeskogen er en grønn lunge med intakte kulturminner tett på byen. Her finnes boplasser, gravhauger og gamle veier. Bøkeskogen lå senere under Herregården i Larvik. Området har lenge vært viktig for friluftslivet og den lokale identiteten.

Bisjord

Bisjord er en fredet lystgård fra 1800-tallet. Den forteller om et klassesamfunn i nedre Lågendalen. Lystgården har beholdt åpne områder rundt seg og kontakten med elven som var den viktigste transportåren.

Kaupang, Huseby, Lunde og Gjerstad

Arkeologiske undersøkelser på Kaupang har vist at handelsstedet “Sciringes heal”, kjent fra skriftlige kilder på slutten av 800-tallet, kanskje lå her i Tjølling. Sammenhengen mellom sjøen, gårdene og kaupangen er tydelig. Kulturmiljøet har internasjonal verdi.

Bommestad veiminne

Bommestad har nasjonal verdi som veiminne. Dette er et av landets nøkkelområder til kunnskap om veihistorie. Området omkring Roligheten – Rauan viser gamle, intakte landskaps- og bosetningsstrukturer.

Hedrum kirke og gravfelt

Hedrum kirkested er et godt eksempel på sammenheng mellom kult og religion i hedensk og kristen tid. Dagens kirke er fra 1150. Det kan ha stått en eldre kirke her før. Og aller eldst er gravhaugene som ble lagt her lenge før kristendommen kom til bygda.

Jåberg, Istrehågan, Marumdalen, Haugen og Vestad

Veisystemet, gårdsnavnene og kulturminnene forteller at dette jordbrukslandskapet er svært alderdommelig. Landskapet er typisk for søndre Vestfold. Mest kjent av kulturminnene er steinsetningene på Istrehågan og helleristningene på Haugen.

Auve

Tunet på Auve er fredet. Gården har flere hundre år lang historie. Nordvest for gården ligger en 6000 år gammel boplass som er svært viktig for forskning på yngre steinalder. Området var bosatt også i jernalderen.

Gokstad

Gokstadhaugen ble gravd ut i 1880. Verden fikk for første gang se et vikingskip og skattene vikinghøvdingens grav. Gokstadfunnet er blant våre viktigste bidrag til verdens historie. Kulturmiljøet rommer mytiske stedsnavn og flere tusen år gamle boplasser.

Fevang

Fevanggårdene ligger på raet sammen med mange andre gamle gårder. Det er tette forbindelser mellom jernaldergårdene, gravfeltene og ferdselsveier.

Stokke prestegård og kirkested

Stokke kirke og prestegård ligger i et kultisk landskap. Kirken troner samme sted som en forlengst forsvunnet kirke fra katolsk middelalder. Gravhauger fra hedensk tid finnes sør for prestegården, og nord for den lå det også mange graver før i tiden.

Sundåsen, Bogen og Langøy

Kystfortet på Sundåsen er viktig norsk militærhistorie. Dette og Melsomvik havn var to av de viktigste stedene under unionsoppsløsningen i 1905. Bogen og Strand var levende strandsteder fra 1600-tallet av. Kulturmiljøet viser nære forbindelser med sjøen.

Høyjord stavkirke

I kanten av jordbrukslandskapet på Høyjordplatået troner den eneste bevarte stavkirken fra middelalderen i Vestfold.

Hella, Skjærsnes og Melsom

Kulturmiljøene på hver sin side av Vestfjorden har felles historiske røtter. Veier, gravminner, gamle gårder, ferjesteder, ladestedet Hella og tettstedet Melsomvik dekker flere hundre år med sjøen som viktigste forbindelsen mellom Nøtterøy og fastlandet.

Mellom Bolæren

Mellom Bolæren har spor fra krig og fred, fra skipsfart, karrig landbruk og bronsealderens mytiske forestillinger om havet. En liten øy kan romme lang og variert historie.

Slottsfjellet og Tønsberg middelalderby

På Slottsfjellet ligger restene av Tunsberghus, Norges største borganlegg i middelalderen. Borgen er uløselig knyttet til middelalderbyen og kongssetet. Borgen og byen har nasjonal verneverdi.

Jarlsberg hovedgård

Jarlsberg hovedgård er et av landets best bevarte slottsanlegg. I vikingtid var gården kongseie, og gravhaugene i Store og Lille Gullkronen samt Farmannshaugen viser at mektige slekter har hatt sete her. Landskapet er ikke brutt opp av ny bebyggelse.

Oseberghaugen og Slagendalen

Slagendalen med Oseberghaugen er et av Norges viktigste historiske områder. Osebergskipet med alt gravgodset er i seg selv tilstrekkelig til å sette Norge og Slagendalen på kartet i internasjonal bevissthet. Dalen rommer også flere tusen års bosetning.

Edvard Munchs hus

Edvard Munch (1863-1944) er landets fremste maler. Eiendommen i Åsgårdstrand er det eneste bevarte hjemmet hans. Mange av de mest berømte bildene hans har motiv fra Åsgårdstrand og stranden nedenfor eiendommen. Stedene kan oppleves den dag i dag.

Borre

Landskapet fra Langgrunn i nord til Fjugstad i sør er et lite stykke norgeshistorie. Jernalderens aristokrati har satt monumentale spor i Borreparken. Skogsområdene i sør skjuler dyrkningsspor fra eldre jernalder frem til i dag.

Karljohansvern, Indre havn, Løvøya og Falkensten

Karljohansvern Orlogstasjon står i en særklasse som militærhistorisk kulturminne. Løvøya kapell var valfartsted. Og storgården Falkensten var en gang adelig. Sjøen skjuler trolig skipsvrak. Området viser stor bredde i typer og alder på kulturminner.

Linnestad

Snorre Sturlason beskriver to slag på Re på 1100-tallet. Ett av dem er oppdaget på Linnestad. Dette er Nordens eldste påviste slagsted. Rester av veier og graver viser at området er et gammelt knutepunkt.

Våle prestegård og kirke, Kaupang, Huseby og Guåker

Landskap og gårdsnavn fra Våle prestegård i syd til Guåker i nord er nøkler for å forstå hvordan samfunnsfunksjoner var spredt på gårdene i førkristen tid.

Holmsvannet og Revåvannet

Området rundt Holmsvannet og Revåvannet er et av de riktig gamle bosetningsområdene i indre Vestfold. Gravfelt, gårdene og veiene viser alderdommelige mønstre. Mellom vannene ligger bygdeborgen på Tjuvberget omgitt av skoger som før var setermark.

Eidsfoss

På begge sider av vannfallet mellom Bergsvannet og Eikeren i Hof ligger et av landets best bevarte industri- og jernverkssamfunn. Bebyggelsen speiler det gamle klassesamfunnet. Eidsfoss er et levende kultur- og bomiljø også i dag.

Berger og fossekleiva

Berger og Fossekleiva er et viktig eksempel på industri- og sosialhistorie fra slutten av 1800-tallet. Den nære forbindelsen mellom tekstilindustri, vannkraft og havet som transportåre er tydelig. Mye av det historiske bygningsmiljøet er i bruk i dag.

Vesetrene

Åkrer, steinrøyser og husrester på Vesetrene forteller om gammel utmarksbruk på en seter eller kanskje en forsvunnet gård. Sporene er viktige kilder til kunnskap om seterbruket i hele Vestfold.

Hanekleiva

I denne fjellskråningen ligger flere tusen år gammel veihistorie. Akkurat her hvor åsen mellom kysten og innlandet er overkommelig, er veiminnene tett sammenvevd med landskapet.