Søk om tilskudd

Gå direkte til

Her finner du tilskuddsordninger for kulturminner. Vi har samlet informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke om støtte til, hvor søknaden skal sendes og søknadsfrister. Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Fredete kulturminner

Private eiere og private stiftelser kan søke på disse statlige midlene.

Søknadsfristen er 15. desember.

Midlene brukes til fredete kulturminner. Arkeologiske kulturminner og middelalderbygg er ikke omfattet av ordningen.

Vi setter ofte krav når eiere skal utbedre fredete bygninger. Hvis det gir dem økte utgifter, er de berettiget til å få dem dekket.

Midlene kommer over statsbudsjettet og fordeles via Riksantikvaren til landets fylkeskommuner. Størrelsen på Vestfolds bevilgning avhenger blant annet av søknadene vi får inn. Vi lager en prioritert oversikt som vi sender til Riksantikvaren.

Her finner du søknadsskjema og retningslinjer.

 

Verneverdige kulturminner

Private eiere og stiftelser kan søke på disse fylkeskommunale midlene. Søknadsfristen er 1. oktober.

Ordningen dekker verneverdige kulturminner, ikke fredete. Verneverdige kulturminner er bygninger, steingjerder, båter og mange andre kulturminner.
Hensikten er å sikre et mangfold med spredning i geografi, historiske epoker og type kulturminner.
Vestfold fylkeskommune deler ut 1.000.000 kr hvert år.

Bygninger i verneområder har forrang, og vi prioriterer prosjekter som gir kunnskapsoverføring mellom håndverkere.

Arbeidene må skje etter antikvariske metoder. Det vil si at man reparerer i stedet for å bytte ut, og at man bruker tradisjonelle eller opprinnelige materialer og metoder. Det er også mulig å få støtte til tilbakeføring basert på sikker dokumentasjon.

Her finner du søknadsskjema og retningslinjer.

 

Formidling av kulturarv

Profesjonelle formidlere og frivillige lag og foreninger kan søke på disse fylkeskommunale midlene. Søknadsfristen er 15. oktober. Prosjektene skal være knyttet til satsingene i Strategisk kultur- og idrettsplan 2015-2018, ha regional betydning og komme fylkets befolkning til gode. 

Strategisk kultur- og idrettsplan

Dette er viktige satsingsområder for perioden 2015-2018:

 • bygge vikingfylket Vestfold
 • krigens kulturminner
 • sjøfart og maritim kulturarv
 • bruke kulturarven til å berike byer og tettsteder


Søknaden skal inneholde budsjett med forventede kostnader, inntekter og egeninnsats. Du kan ikke forvente støtte på mer enn 50% av budsjett. Vi gir først og fremst tilskudd til prosjekter som gjennomføres første kalenderår etter søknadsfristen. Alle som får utviklingsmidler, må godta ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Vi gir ikke støtte til ordinær drift eller aktivitet, heller ikke utgivelser av litteratur eller musikk.

Søker har ansvar for rapportering og regnskap. Rapportskjema skal sendes inn senest tre måneder etter at prosjektet er gjennomført. Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskapet.

Her finner du søknadsskjema og retningslinjer.

 

Norsk Kulturminnefond

 Private eiere, ideelle organisasjoner, stiftelser, foreninger og kommuner kan søke på disse fondsmidlene. Søknadsfristen er 1. november.

Søker må selv eie eller ha ansvar for verneverdige kulturminner og kulturmiljøer.
Kommuner kan søke for kulturminner de selv eier.
Norsk Kulturminnefond er statlig og ble opprettet av miljøverdepartementet. Det er renter av fondskapitalen som deles ut. Bidraget utgjør gjennomsnittlig 30% av totalkostanden til de prosjektene som får støtte.

Dette kan du få støtte til:

 • Kulturminner og kulturmiljøer som er definert som verneverdig av kulturminnemyndighetene.
 • Kulturminner og kulturmiljøer som er regulert til hensynssone i kommunale planer.
 • Kulturminner og kulturmiljøer som ligger i områder fredet etter naturvernloven der verneformålet omfatter kulturminner og kulturmiljøer.
 • Automatisk fredete kulturminner.
 • Vedtaksfredete eller midlertidige fredete kulturminner.
 • Fredete kulturmiljøer.
 • Verneverdige fartøyer.

Prosjekter som omfatter dokumentasjon, formidling og håndverk, kan bli prioritert hvis de er koblet til ett eller flere objekter og områder i punktene 1-7.

Her finner du søknadskjema og retningslinjer

 

Fortidsminneforeningen

Eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt eller utsettes for betydelig forfall, kan søke på disse midlene. Søknadsfristen er 15. september.

Bygningene må være tilgjengelige for allmennheten og ha en plan for videre bruk.
Istandsettingsarbeidet bør bidra til kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk.
Tilskuddsordningen er del av Fortidsminneforeningens prosjekt Kulturminner for alle. Prosjektet skal styrke håndverkstradisjonene. Det startet i 2016 og varer i fem år.

Midlene kommer fra Sparebankstiftelsen DNB og fordeles av Fortidsminneforeningen.

Fortidsminneforeningen

 

Andre ordninger

Her finner du lenker til andre aktuelle tilskuddsordninger.

Stiftelsen UNI 

RMP-tilskudd 

SMIL-tilskudd 

Norsk Kulturarv 

Sparebankstiftelsen 

 

 

 

 

 

Publisert: 14.11.2017

Oppdatert: 01.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?