Lytt til tekst
SØK MENY

Bredbåndsutbygging i Vestfold

Tilgang til bredbånd er en forutsetning for digital verdiskaping og deltakelse. Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. For å få dette til gis det offentlige tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander.

Den offentlige støtteordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Stortinget bevilger hvert år en sum til ordningen gjennom statsbudsjettet som fordeles på hvert fylke, og ordningen administreres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – Nkom.

Kommunene i Vestfold er orientert om Nkom-ordning 2019 med tilhørende prosesskrav i informasjonsbrev fra Vestfold Fylkeskommune av 2. april 2019, vår ref. 201804193-29.

Vilkår for støtte

Her er vilkårene for støtte over Nkom-ordningen 2019:

  • Bare kommuner kan søke om støtte og prosjektene må være i tråd med tilskuddsmodellen.
  • Prosjekter som støttes må bidra til et tilbud om bredbånd med en nedlastningshastighet på minimum 30 Mbit/s (NGA) og alle i prosjektområdet skal få tilbud.
  • Minst 80 % av midlene som er avsatt til det enkelte fylket skal bidra til å sikre bredbåndstilbud i områder hvor husstandene ikke har bredbåndstilbud på minimum 10 Mbit/s ned eller har tilbud om bredbånd i intervallet 10-30 Mbit/s basert kun på Telenors kobbernett (xDSL) i dag.
  • Rammen for Vestfold i 2019 er 1,891 mill.

Søknadsprosess

Søknadsfrist for tilskudd til bredbåndsutbygging er 5. juni 2019.

Her finner du søkadsskjema. Søknaden sendes til aselillnorb@vfk.no

Vestfold Fylkeskommunene behandler søknader fra kommuner og kontrollerer at prosjektforslagene tilfredsstiller kravene. Fylkeskommunene prioriterer forslagene i sitt fylke og sender inn innstilling til Nkom. Nkom kontrollerer at prosjektporteføljen tilfredsstiller de overordnede kravene på fylkesnivå før pengene utbetales. Frist for innsending av innstilling fra fylkene til Nkom er 19. juni 2019.

Prosjektene skal lyses ut på Doffin, slik at det sikres konkurranse i gjennomføring av prosjektene. Det vil være en teknologinøytral utlysning, som samtidig skal sikre en fremtidsrettet og god kapasitet.

Dekningsinformasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kartlegger hvert år bredbåndsdekningen i Norge. Undersøkelsen er basert på adresse og dekningsinformasjon fra 125 bredbåndsoperatører og dekker store deler av det norske bredbåndsmarkedet. Som i alle slike undersøkelser vil det kunne være noen feilkilder og en del påbegynte eller nettopp fullførte utbygginger vil ikke nødvendigvis fanges opp. Til tross for dette er denne undersøkelsen den beste og mest komplette status rapporten vi har for tilstanden til bredbåndsdekningen i Norge. Mangler det oppdateringer fra deres kommuner vennligst meld dette inn til Vestfold Fylkeskommune.

Her ser du bredbåndsdekningen i Vestfold.

Her er mer informasjon om tilskuddsordningen.

Tildelinger

2018

For 2018 fikk Vestfold tildelt 3 270 006 kroner over ordningen. 

Oversikten over de prosjektene som fikk midler i 2018 er under arbeid, og blir snart offentliggjort. 

2019

Kontakt

Åse Lill Barstad 

Rådgiver i næring– og miljøseksjonen 

Sende e-post

Emneord: Næring