Etter eksamen

Gå direkte til

Resultatet av eksamen vil du få tilsendt eller levert fra skolen din. Sett deg godt inn i frister for klager.

Resultatet av eksamen

Når er karakterene klare?

Resultatet av eksamen vil du få tilsendt eller levert fra skolen din rundt skoleslutt.

Karakterene er klare før fristen for søking til høyere utdanning.

 

Søkning til videre studier

Du kan lese mer om hvordan du søker til videre studier på nettsidene til Samordna opptak.

 

Strøk du på eksamen?

 

Klage

Dersom du fikk karakteren 1 til skriflig eksamen har du rett til å klage og håpe på medhold, selv om det er svært få som får medhold i klagen.

Ved muntlig eksamen er det bare mulig å klage på formell feil.

 

Ny eksamen

Når du er elev har du rett på ny gratis eksamen til høsten. Du vil motta et brev fra skolen om dette. I brevet vil det være oppgitt en svarfrist.

Har du fått karakteren 1 ved våreksamen når du avslutter Vg3, vil ny eksamen om høsten føre til at du ikke får førstgangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort.

 

Klage på skriftlig eksamen

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren. For våreksamen er det mulig med hurtigklage. Da er det kortere frist.

Hurtigklage ved våreksamen

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag kan behandles raskt: norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskingslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære (IDR2005 i Kunnskapsløftet) engelsk, tysk, fransk, spansk rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, geofag, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og leiing, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi

For å klage på karakter i disse fagene må du levere klage på skolen du er elev ved innen egen frist som du får opplyst på din skole.

 

Dersom du ikke får svar på din klage innen oppmeldingsfristen, må du melde deg til ny eksamen dersom du har strøket.

Det er egne regler ny og utsatt prøve

 

Fra Utdanningsdirektoratet - om klagebehandling

Klagebehandling er ikke ny sensur. Karakteren kan senkes dersom klagenemnda finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemnda skal vurdere om karakteren er urimelig. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at oppgavesvaret kan virke noe strengt bedømt.

Utdanningsdirektoratet

 

Fra forskrift til opplæringsloven kap 5

" Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 dagar.

Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket.

Den som har klagerett, kan ikkje krevje grunngiving for karakterar til skriftleg eksamen.

Forskrift til opplæringsloven

 

     

Klage på muntlig eksamen

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

På muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Når du klager på muntlig eksamen må du få med alle de opplysninger om gjennomføringen av eksamen som kan være relevante.

Klagen leverer du på egen skole innen fristen. Skolen sender klagen videre til Vestfold fylkeskommunes klagenemnd.

Dersom det har skjedd en formell feil ved eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Eksempler på formelle feil

Formelle feil kan være:

  • Privatisten får ikke bruke den tiden han/hun har krav på
  • Privatisten blir avbrutt av forstyrrelser
  • Gjeldende regler for karaktersetting er ikke fulgt
  • Eksamensoppgavene er ikke innenfor læreplanens mål
  • Trakasserende opptreden fra sensor eller eksaminator
  • Sensor som åpenbart ikke følger med Sensor som er inhabil (f.eks. nær slekt)

Når du klager på muntlig eksamen må du få med alle de opplysninger om gjennomføringen av eksamen som kan være relevante.

Forskrift til opplæringsloven

Her kan du lese mer om klage på muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Ny eksamen ved 1 i standpunktkarakter

Du vil få tilbud om særskilt prøve. Det vil si ny eksamen i november/desember. Dette gjelder dersom du ikke er trukket ut til eksamen i faget. For særskilt prøve er det ingen avgift.

Består du særskilt prøve er faget bestått, og du vil beholde retten til førstegangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist.

Publisert: 07.12.2017

Oppdatert: 12.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?