Skjemaer og prosedyrer

Gå direkte til

Her vil du finne våre ulike skjemaer samlet på ett sted under tema. Våre skjemaer er for det meste tilrettelagt for å skrive direkte inn i.

Ansatte

 Oversikt over ansatte

Og deres ansvarsområder i fagopplæringsseksjonen finner du her

 

Oversikt over opplæringskontorer i Vestfold

I denne oversikten vil du få en liste over opplæringskontorer som er hjemmehørende i Vestfold, samt en liste over opplæringskontorer fra andre fylker med godkjenning i Vestfold. Oversikten viser hvilke fag det enkelte opplæringskontor er godkjent for å gi opplæring i og kontaktinformasjon til opplæringskontoret.  

Se oversikt her:  Opplæringskontorer

 

Vestfold fylkeskommune har god og tett oppfølging av opplæringskontorene. Ønsker du å vite mer om samarbeide kan du lese dette i  Prosedyre for veiledning og oppfølging av opplærlingskontorene

 

 Under fanen Bli lærebedrift vil du finne mer informasjon om prosessen rundt å bli godkjent lærebedrift.

Søknadsskjemaer og prosedyrer for å bli lærebedrift

Det ble i 2017 utarbeidet nye søknadsskjemaer med tilhørende prosedyrer for saksgangen i å bli godkjent Opplæringskontor, godkjent medlemsbedrift i opplæringskontor eller lærebedrift på selvstendig godkjenning.

 

Søknad om godkjenning som opplæringskontor i Vestfold

Søknad om godkjenning som medlemsbedrift  i et opplæringskontor i Vestfold

Søknad om godkjenning som lærebedrift på selvstendig godkjenning i Vestfold

 

Du kan lese mer om den formelle saksgangen ved å åpne tilhørende prosedyre under.

prosedyre for søknadsbehandling for opplæringskontorer i Vestfold

prosedyre for søknadsbehandling for medlemsbedrifter i Vestfold

prosedyre for søknadsbehandling på selvstendig godkjenning i Vestfold

 

Årsplan 2018 for samarbeidet mellom opplæringskontorene og fagopplæring

 

 

Andre skjemaer

Søke om lærekontrakt

Vigobedrift.no - er nettsiden som godkjente lærebedrifter skal benytte i kontraktsopprettelsesprosessen.

Elever fra Vg1 eller Vg2 søker læreplass på Vigo.no. Søkerne formidles ut til potensielle lærebedrifter gjennom Vigobedrift. Lærebedriftene har da mulighet til å kontakte den enkelte søker, kalle inn til intervju og bli enig om å inngå avtale om å tegne lærekontrakt.

 

Det er også mulig å opprette lærekontrakt ved å fylle ut  Søknadskjema. Skjemaet benyttes når 

 1. søker til læreplass ikke har søkt på Vigo.no 
 2. når kontraktinngåelsen skjer utenfor den ordinære søknadsperioden januar-mars
 3. hvis søkeren har stått utenfor videregående opplæring en tid
 4. hvis søkeren er ferdig med videregående utdanning, og ønsker å starte en yrkesfaglig utdanning 

 

Skjemaet fylles ut av partene og sendes til Vestfold fylkeskommune v/ Seksjon for fagopplæring.

 

Avtale om læreplass - Skjemaet fylles ut av elev og lærebedrift, når de gjennom faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) har kommet til enighet om et læreforhold etter Vg1 eller Vg2.

Dette gjøres for å informere fagopplæring om at den aktuelle eleven ikke skal formidles til andre potensielle lærebedrifter gjennom Vigo.no. Avtale om læreplass skjemaet sendes inn til Vestfold fylkeskommune v/ Seksjon for fagopplæring.

 

Mer informasjon om å søke læreplass finnes her

Melde opp til fagprøve

Hvis du er ordinær lærling eller lærekandidat er det din lærebedrift som melder deg opp til fag-/svenneprøven. Det gjør de på VigoBedrift.no

Er du praksiskandidat kan du benytte følgende skjema:

Oppmeldingskjema . Obs! Skjemaet er tosidig. 

Skjemaet fylles ut og sendes inn til Seksjon for Fagopplæring i Vestfold fylkeskommune, Postboks 2163, 3103 Tønsberg

Søke om tilrettelegging på fagprøven

Søknad om tilrettelegging skal ligge ved oppmelding til fag-/svenneprøve. Du må søke i god tid.

Du kan søke om følgende tiltak:

 • ekstra tid på prøven
 • opplesing av oppgave
 • at deler av planlegging/vurdering skjer muntlig

Søknad om tilrettelegging til fagprøven fylles ut og sendes inn til Seksjon for fagopplæring, se skjema for adresse.

Obs! Du må legge ved en sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten eller en legeerklæring som beskriver hva slags tilrettelegging det søkes om.

Avklaringsskjema

Er det sykdom, permisjon eller fare for heving? Det kan være mange forhold som påvirker læretiden og lærekontrakten og det er viktig for Vestfold fylkeskommune å være tett på slik at flest mulig fullfører og består den videregående opplæringen.

Der det er fare for heving av lærekontrakt er det i Vestfold fylkeskommune et krav om å avholde et felles møte som kalles avklaringsmøte. I møtet skal lærebedrift, lærling/ lærekandidat, samt fylkeskommunens representant stille. Er lærlingen/ lærekandidaten under 21 år skal i tillegg OT - oppfølgingstjenesten innkalles.


Avklaringsskjema skal benyttes i forbindelse med avbrudd, permisjoner og/ eller ved heving/ endring av læreplass.

 

 

Søke om sakkyndig vurdering


Henvisningskjema benyttes for å søke PPT om en sakkyndig vurdering.

 

For lærebedrifter med lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater som har behov for tilrettelegging i læretiden, på fag-/svenneprøven, eller behov for å søke om Utdanningsdirektoratets ekstraordinære midler.

 

Søke om Utdanningsdirektoratets ekstraordinære tilskuddsmidler

Målgruppen for denne tilskuddsordningen er definert som lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater:

 • som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
 • som har svake norskferdigheter
 • med kort botid i Norge
 • er under 25 år

 

Tilskuddet skal kun brukes til ekstra personellressurs, og gis i tillegg til ordinært basistilskudd.

Lærebedriften skal sende sin søknad om tilskudd til fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal ferdigbehandle søknaden før de sender inn søknaden elektronisk til Utdanningsdirektoratet

Søknadsfristen til fylkeskommunen er 1. oktober.

Her finner du mer informasjon samt søknadsskjema.

Kurs for veiledere og instruktører


Vestfold fylkeskommune arrangerer gratis kurs og kompetanseheving for faglige ledere, veiledere og instruktører ute i lærebedriftene.

Påmelding og oversikt over kursdatoer finner du under fanen Bli lærebedrift og punktet "Kurs for veiledere og instruktører"

 

For prøvenemnd

Honorar ved fagprøve


Honorarkrav fylles ut i reiseregningsmodulen. Se Eksamenskontorets fane  

 

 

For skolene

 Kun for skolene - 4 års løpet

 

Årshjul for samarbeidet om det fireårige løpet - skolenes økte ansvar

 

Her vil du finne fylkeskommunens vedtatte skjemaer og prosedyrer for oppfølging av lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater ute i bedrifter med selvstendig godkjenning.

I innsøkningsprosessen:

Melding til bedrift om mulig behov for tilrettelegging av opplæringen Skjema 3

Søknad om formidling som lærekandidat Skjema 4

Avtale om læreplass/ opplæringsplass i bedrift Avtaleskjema

 

I oppstartsfasen av opplæringen:

Her er ekspempler på ulike skjemaer som kan benyttes i planleggingen av opplæringen.

Opplæringslova §4-4 "Lærebedrifta skal utvikle ein intern plan for opplæringa, for å sikre at lærlingen, praksisbrevkandidaten eller lærekandidaten får ei opplæring som tilfredsstiller krava i læreplanan, evt. den individuelle opplæringsplanen. I fall delar av opplæringa skal givast av andre enn lærebedrifta, skal lærebedrifta leggje til rette for dette".

 

Intern plan - eksempel

Periodeplan - eksempel

Arbeidsoppgaveskjema - eksempel

Opplæringsbok - eksempel

 

Oppfølging underveis:

Alle ansatte skal i følge Arbeidsmiljøloven ha en årlig medarbeidersamtale. Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater skal ha to slike samtaler pr år, kalt halvårsamtale. §3-11 forskrift til opplæringsloven "[..lærlingen, lærekandidaten har minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med [..] instruktøren om utviklinga si i forhod til komptansemåla i faget..].

Halvtårssamtalen skal være skriftlig og den skal gi tilbakemelding på hvor lærlingen står ift den opplæringen som er gitt, samt gi retning for hvilken opplæring som skal gis fremover.

Halvtårssamtale - eksempel

 

Veiledning i bedrift skal skje minimum 1 gang pr år for lærlingene og 2 ganger pr år for lærekandidatene. Dette kommer i tillegg til oppstartssamling og fagprøvesamling.

Veiledningsskjema lærling

Veiledningsskjema instruktør

Referatskjema bedriftsbesøk

 

 

Er det fare for heving av læreplass?

 Der det er fare for heving av lærekontrakt er det i Vestfold fylkeskommune et krav om å avholde et felles møte som kalles avklaringsmøte. I møtet skal lærebedrift, lærling/ lærekandidat, samt fylkeskommunens representant (fagrådgiver) stille . Er lærlingen/ lærekandidaten under 21 år skal i tillegg OT - oppfølgingstjenesten innkalles.

Avklaringsskjema  skal utfylles av alle partene og skal scannes inn på "Ordinær Elev-lærling dokumentasjon" eller sendes inn til Vestfold fylkeskommune, seksjon for fagopplæring, Postboks 2163, 3103 Tønsberg.

Les også vedtatte prosedyre for avklaringsmøter.

Merk:

Er lærlingen syk sammenhengende i 14 dager eller mer skal kopi av sykemelding sendes inn til fagopplæringsseksjonen. Fraværet blir da registrert på lærekontrakten og den tapte tiden blir lagt til. Dette gjøres for å sikre kontinuitet på opplæringen, jf opplæringslova §4-4.

Søker lærlingen permisjon (svangerskap, militærtjeneste etc.) kan avklaringsskjema fylles ut og sendes inn til fagopplæringsseksjonen uten at OT eller fagrådgiver er innkalt til møte.

 

 

Publisert: 25.10.2017

Oppdatert: 20.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?