Lytt til tekst
SØK MENY

Krafttak for kysttorsk

Foto: Øystein Paulsen
Nytt pilotprogram for å unngå at kysttorsken blir utryddet

Tilstanden for kyst- og fjordtorsk i Sør-Norge har over tid blitt dårligere. Det er derfor blitt innført tiltak for å bedre situasjonen. Vernet av kysttorsk skal gjelde fra 15. juni 2019. Les mer på: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side11/id2637397/

Brosjyre Krafttak for kysttorsken

Bakgrunn
Mandag 15 august 2016 var klima- og miljøminister Vidar Helgesen på besøk i Færder nasjonalpark for å bli orientert om nasjonalparken og trekke teiner. Helgesen ble også utfordret til å støtte prosjektet for bevaring av kysttorsk. Fiskerimyndigheter og fiskeriforskning setter nå fokus på miljøtiltak i Oslofjorden, i samarbeid med fylkeskommunene, Vestfold og Øsfold, og nasjonalparkstyrene i Færder og Ytre Hvaler. Flere fiskeslag har gått sterkt tilbake i fjorden de senere år og den viktige kysttorsken kan være i ferd med å bli utryddet. Årsakene til dette er at det fanges for mye fisk og endringer i naturmiljøet.

Et levende hav er svært viktig for Oslofjorden. De to nasjonalparkstyrene hadde møte med fiskeriministeren i 2015 om kysttorsken som er truet. Dette resulterte i at det startes opp et pilotprogram i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker for å styrke/restaurere kysttorskstammen.

Vestfold fylkeskommune har bidratt med 75 000 kroner til pilotprogrammet i oppstartsåret 2016. Det forventes at finansieringen fortsetter neste år.

Hummerbestanden har økt med 350 prosent
Et annet viktig prosjekt som har foregått i nasjonalparken er fiskeforbud mot hummer. Årlig prøvefiske viser at hummerbestanden ved Bolærne har økt med 350 prosent siden det i 2006 ble opprettet et bevaringsområde her. Ti år med fiskeforbud er årsaken til den voldsomme økningen i antall hummer. Nå ønsker nasjonalparkledelsen og Havforskningsinstituttet at verneområdet utvides.