Lytt til tekst
SØK MENY

Vi utvikler Vestfold

Vestfold fylkeskommunes hovedoppgave er å utvikle Vestfold-samfunnet.

Den oppgaven er overordnet enten fylkeskommunen er tjenesteprodusent, eier, bestiller, myndighetsutøver, planmyndighet, initiativtaker eller samarbeidspartner

I tillegg er fylkeskommunen med på å legge rammer for dagens innbyggere og kommende generasjoners livsutfoldelse. Vi er en regional utviklingsaktør som tilrettelegger for og samarbeider med andre samfunnsaktører om utvikling av næringsliv og arbeidsplasser.

Vi har fokus på arealbruken, bevaring av kulturminner,
landskap og miljøkvaliteter og påser at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. Vi skal også ta initiativ og mobilisere forskjellige samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål.

Fylkeskommunen har mange roller, virkemidler og arbeidsformer for å løse vårt oppdrag. Involvering, nettverksbygging, samarbeid og kommunikasjon er viktig. Vi er ofte initiativtaker eller blir bedt om å ta rollen som pådriver og koordinator for utviklingsprosesser i regionen. Vi har ansvar for å etablere møteplasser og lede regionale partnerskap.