Barn og unges interesser

Gå direkte til

Barn og unge har rett til å delta og ha innflytelse i planarbeidet, og de kan gi viktige innspill om eget oppvekstmiljø. Barn og unge er ett av få temaer som er spesielt fokusert i formålsparagrafen til plan- og bygningsloven.
Kyststien, Melsomvik. Foto: Birgit Brosø

Barn og unge er ikke rettighetshavere i formell forstand. De blir ikke varslet som grunneiere eller naboer og kan heller ikke alltid selv formulere eller ta opp sine krav. Jo yngre barna er, desto mer avhengig er de at de voksne ivaretar deres behov. Regionale myndigheter skal bidra til at hensynet til barn og unges interesser blir fulgt opp i planleggingen.

Lovgrunnlag 

Plan- og bygningsloven

Forvaltningsloven

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Veiledere

Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven (T-1513)

Eva Almhjell/Gunnar Ridderstrøm: Barnetråkkregistreringer – en veileder. Juni 2003.

Barnetråkk - Norsk Form, en elektronisk metode

Barnetråkk

Barn og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden. Barnetråkk er en metode å kartlegge barn og unges bruk av arealene på. I arealplanleggingen er kartene til god støtte for planleggere og beslutningstakere.

Barnetråkk Melsom Foto: Birgit Broso

Barnetråkk handler om at barn og unge registrerer sin bruk av nærmiljøet på kart, og disse inngår som temakart i kommuneplanen. Barnetråkk er å ta barns kunnskap om sin bruk av arealene i nærmiljøet på alvor. Barnetråkk er å gi barn en stemme i samfunnsutviklingen og er demokrati i praksis. Barnetråkk er et konkret og nyttig planverktøy. Barnetråkkregistrering utføres i samarbeid med skolene

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen

Fylkesmannen