Landskap

Gå direkte til

Landskapet har stor innvirkning på folks livskvalitet og helse og en styrking av bevisstheten om landskapets betydning er nødvendig. Landskap og estetiske hensyn bør derfor integreres sterkere i arealpolitikken.
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Overordnet landskapsstruktur, utbyggingsmønster, bebyggelse og samspillet mellom disse, vil ofte avdekke viktige estetiske trekk i den enkelte kommune. Landskapsmessige særtrekk kan være et vassdrag, markerte åser, tydelig overgang mellom flate landbruksarealer, bebygde og bratte, ubebygde terrengformer eller sammenhengende grøntstruktur og bebyggelse i et tettsted. Utvikle mål, kunnskap og ferdigheter om landskap, kan gjøres gjennom kartlegging av dagens landskapskvaliteter og endringsprosesser. 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Naturmangfoldloven

Kulturminneloven

Den europeiske landskapskonvensjonen

Rundskriv H-7/97 om endringer i estetikkbestemmelser i plan- og bygningsloven

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Veiledere

Landskap, Riksantikvaren

Veileder grønnstruktur, Miljødirektoratet

Landskapsanalyse, Miljødirektoratet

Arkitektur og landskap. SVV

Landskap. NVE

Landskap tilpasing mastedesign. NVE (PDF)

Landskap i Vestfold fylke. Lokallandskapet i en regional ramme

Nasjonale mål

Miljøkvaliteter i landskapet skal sikres og utvikles gjennom økt kunnskap og bevisst planlegging og arealpolitikk.( St.meld. nr 26/2006 – 2007)

Helhetlig planlegging og arealforvaltning skal bidra til bærekraftig lokal og regional utvikling og sikre landskaps-, natur- og kulturverdier(St.prop. nr 1S (2009 – 2010)

Regionale mål

Matjordarealet er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur, kulturlandskap og kulturmiljø er bevart, (Fra RPBA)

Ansvar regionalt nivå

Fylkesmannen

Fylkeskommunen

Les mer om:

Kulturlandskapskartlegging i Vestfold 2010 (PDF)

Utredning om kulturlandskapet i Vestfold. DN (PDF)

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (landbruksdirektoratet.no)

Kulturlandskap (skogoglandskap.no)

Skogoglandskap.no

Landskapsbildet i norsk naturforvaltning (miljodirektoratet.no)

Verdifulle kulturlandskap i Vestfold 1993 (Fylkesmannen i Vestfold, PDF)

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap 1994. (Kulturlandskapsgruppa i Vestfold, PDF)