Elektrofag

Gå direkte til

Fagskolen i Vestfold tilbyr utdanning innen elektrofagene, Automatisering, Elektronikk og Elkraft. Utdanningene er heltidsstudier som går over to år eller deltidsstudier som går over fire år. Mandag og tirsdag er undervisningsdager. Heltidsstudiet inkluderer begge undervisningsdagene, men deltidsstudiet er basert på en av dagene. De resterende dagene per uke er satt av til veiledning. Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og gir rett til lån/stipend i Lånekassen. Utdanning er gratis for studentene med unntak av skolemateriell som må dekkes av hver enkelt student. Utdanningene skal gi grunnlag for å gå direkte ut i arbeid uten ytterligere generelle opplæringstiltak.

Undervisningsformer og læringsaktiviteter
Gjennom utdanningen er studentene i en prosess med hensyn til både faglig og personlig utvikling. Det forventes at studentene viser initiativ, og tar ansvar for egen læring og felles læringsmiljø. Studentene skal reflektere over egen læringsprosess gjennom hele utdanningen. Prosesslæring styrkes ved at studentenes egne erfaringer, praksiskunnskaper og teoretiske kunnskaper brukes gjennom utdanningen i form av diskusjoner og dialoger. Aktuelle læringsaktiviteter er forelesninger, veiledning, oppgaveinnleveringer, gruppearbeid, prosjektarbeid og selvstudium.

Utdanningenes oppbygning og organisering
Første studieår går alle studenter på fordypningene automatisering, elektronikk og elkraft sammen. Andre studieår deles studentene inn i fordypningene som den enkelte student har valgt. (Tilsvarende organisering for deltidsstudenter, men studiet blir fordelt over fire år).
Studiene er delt inn i redskaps- og grunnlagsemner, fordypningsemner, valgemner og tilslutt et hovedprosjekt. Automatisering og elektronikk studiene har totalt 9 emner, mens elkraft studiet har 10 emner. Hovedprosjektet skal være praksisrettet og konkret knyttet til temaer i utdanningens fagspesifikke emner. Studentene skal gjennom hovedprosjektet vise refleksjon og anvende relevant teori og erfaringer fra praksis.

Automatisering

 

En fagskoleingeniør med fordypning innen automatisering kan lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg.

Fordypning automatisering
Automatisering er høyteknologi i praksis og spenner over et bredt fagområdet som omfatter blant annet praktisk reguleringsteknikk, oppbygging og programmering av kontrollsystemer for styring overvåking og datainnsamling ved bruk av ulike former for nettverkstopologi. Arbeid innenfor dette fagfeltet med tanke på problemløsning, optimalisering og videreutvikling, krever gode kunnskaper om automatiserte produksjonsprosesser, hvor det også stilles krav til praktiske ferdigheter.

Utdanningen kvalifiserer for arbeid med automatisering innen industrien. Det har ofte har vært forbundet med prosessanlegg som vanligvis har blitt definert som automatisk regulerte kjemiske prosesser. Men automatisering innebærer også sekvensstyrte produksjons- og emballeringsmaskiner, roboter for montasje, lakkering og vedlikehold, systemer for dynamisk posisjonering, autopiloter og utallige andre anvendelser. I tillegg kan også teknisk rådgivning og salg være aktuelle arbeidsområder.
Slik søker du, se søknad.

Elektronikk

En fagskoleingeniør med fordypning innen elektronikk kan lede og være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeidet relatert til elektronikk produksjon og installasjon. Samt innkjøp, vedlikehold og reparasjon av elektronisk utstyr.

Fordypning elektronikk
Forståelsen og bruken av mikrokontrollere er et viktig element i elektronikkutdanningen. Mikrokontrollere er i bruk på en rekke områder, fra styringssystemer i produksjonsprosesser til datamaskiner, telefoner, TV med mer. Arbeid innenfor dette fagfeltet er mangfoldig og mulighetene for å behandle store datamengder ved hjelp av informasjonsteknologi har endret innholdet i mange arbeidsoppgaver både i butikk-, bank, kontorarbeid og for produksjonsprosesser i industrien. Arbeidet med elektronikkprodukter krever nøyaktighet og systematikk kombinert med teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Utdanningen kvalifiserer for arbeid med elektronisk utstyr. Eksempler på dette kan være produksjon av elektrisk kraft, oppvarming av boliger, radar og kommunikasjonssystemer i fly og båter, kontroll av industriprosesser og personaladministrasjon og økonomiforvaltning.
Slik søker du, se søknad.

Elkraft

En fagskoleingeniør med fordypning innen elkraft kan lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg.

Fordypning elkraft
Elkraft er et vidt begrep med blant annet fagområder innenfor lys- og varmeanlegg, enøk, dimensjonering av tekniske installasjoner i bygg og forbruksfordeling av elektrisk energi. Arbeid innenfor elkraft krever gode kunnskaper om lover, regler samt teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter slik at konkrete og problemorienterte oppgaver blir løst på en tilfredsstillende måte.

Utdanningen kvalifiserer for arbeid innenfor installasjonsbedrifter, elverk, teknisk rådgivning og salg. Utdanningen etter denne studieplanen tar også sikte på å dekke de teoretiske kravene for å kunne søke autorisasjon som ansvarlig driftsleder, elektroinstallatør, kontrollør og heisinstallatør.
Slik søker du, se søknad.

Elektrotekniker

Elektrotekniker utdanningen er et nettbasert studie og det er åpent for søkere fra hele landet, som tilfredsstiller opptakskravene. Studiet går over ett år på deltid, og tilsvarer ett halvt års heltidstudie. Studiet egner seg for fagfolk som ønsker en videreutdanning, men som ikke kan reise til en fagskolen og ta en heltidsutdanning.

Gjennomføring
Med dette tilbudet ønsker Nelfo og deres medlemsbedrifter å styrke sin konkurranseevne gjennom dyktige og faglig oppdaterte montører. Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Nelfo og Fagskolen i Vestfold. Studietkonseptet er nettbaserte samlinger via Adobe Connect. Nettstudiet er designet slik at studentene får tett kontakt med både lærere og medstudenter. I tillegg vil studentene få god støtte og et faglig innhold, som ligger helt i front av utviklingen på feltet. Undervisningen blir tilpasset den enkelte studentens og entreprenørens ønsker og behov. Studentene blir tett fulgt opp, slik at læringsutbyttet til hver enkelt  student blir optimalt.

Målgruppen er dyktige elektrikere som trenger «påfyll» og fornyet motivasjon – og det beste av alt – de som blir registrert som studenter på fagskolen får hele modulen gratis. Det er også mulig å ta deler (enkeltfag), men man må da betale deltakeravgift.

Svarer du ja på følgende spørsmål, er denne nye fagskoleutdanningen noe for deg:

  • Er du en dyktig elektriker?
  • Trives du i yrket og er klar for utfordringer?
  • Har du lyst til å utvikle deg faglig og personlig?

Utdanningen har søkere fra hele landet. Ved å "klikke" på norgeskartet visers hvor i Norge studentene kommer fra etter oppstart av utdanningens første klasse.

Slik søker du, se søknad.

Valgfag
Dette studiet tilbyr også en rekke valgfag i form av enkeltstående kurs som er berammet til 5 stidiepoeng. Les mer ...

Kostnader
Studiet er en offentlig utdanning på 30 studiepoeng som er godkjent av NOKUT. Det betyr at utdanningen er gratis bortsett fra IT-utstyr som den enkelte må ha for å være med på et nettstudie. Det vil si en PC med kamera, et headsett med mikrofon samt tilgang til nett med minimum 4G kapasitet.

Energitekniker

Energitekniker utdanningen er et nettbasert studie. Det er åpent for søkere fra hele landet, som tilfredsstiller opptakskravene. Studiet går over ett år på deltid, og tilsvarer ett halvt års heltidsstudie. Studiet egner seg for fagfolk som ønsker en videreutdanning, men som ikke kan reise til en fagskolen og ta en heltidsutdanning.

Gjennomføring
Med dette tilbudet ønsker energibransjen å styrke sin konkurranseevne gjennom dyktige og faglig oppdaterte montører. Studiet er utviklet i et samarbeid mellom Skagerak Energi og Fagskolen i Vestfold. Studiet består av nettsamlinger i videokonferanser på Adobe Connect og en læringsplattform med oppgaver, blogg, mm. Nettstudiet er designet slik at studentene får tett kontakt med både lærere og medstudenter. I tillegg får studentene god støtte og et faglig innhold, som ligger helt i front av utviklingen på feltet. Undervisningen blir tilpasset den enkelte studentens og bransjens ønsker og behov. Studentene blir tett fulgt opp, slik at læringsutbyttet til hver enkelt student blir optimalt.

Målgruppen er dyktige energimontører, som trenger «påfyll» og fornyet motivasjon - og det beste av alt - de som blir registrert som studenter på fagskolen får hele modulen gratis. Det er også mulig å ta deler (enkeltfag), men man må da betale deltakeravgift.

Svarer du ja på følgende spørsmål, er denne nye fagskoleutdanningen noe for deg:
• Er du en dyktig energimontør?
• Trives du i yrket og er klar for utfordringer?
• Har du lyst til å utvikle deg faglig og personlig?


 
Utdanningen har søkere fra hele landet. Ved å "klikke" på Norgeskartet etter oppstart av utdanningens første klasse vises hvor i landet studentene kommer fra.

Slik søker du, se søknad.

Valgfag
Dette studiet tilbyr også en rekke valgfag i form av enkeltstående kurs som er berammet til 5 stidiepoeng. Les mer ...

Kostnader
Studiet er en offentlig utdanning på 30 studiepoeng, som er godkjent av NOKUT. Det betyr at utdanningen er gratis, bortsett fra IT-utstyr, som den enkelte må ha for å være med på et nettstudie. Studentene trenger en PC med kamera, et headsett med mikrofon, samt tilgang til nett med minimum 4G kapasitet.

Studieplaner, litteratur- og materialister

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?