Helsefag

Gå direkte til

Fagskolen i Vestfold tilbyr utdanninger innen Helse, aldring og aktiv omsorg og Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Utdanningene gir 60 studiepoeng og er tilrettelagt på deltid over to år, med en obligatorisk skoledag per uke. I tillegg gis det tilbud om veiledning på skolen en dag per uke og over nett og telefon. Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og gir rett til lån/stipend i Lånekassen. Utdanning er gratis for studentene med unntak av skolemateriell som må dekkes av hver enkelt student. Utdanningen skal gi grunnlag for å gå direkte ut i arbeid uten ytterligere generelle opplæringstiltak.

Undervisningsformer og læringsaktiviteter

Gjennom utdanningen er studentene i en prosess med hensyn til både faglig og personlig utvikling. Det forventes at studentene viser initiativ, og tar ansvar for egen læring og felles læringsmiljø. Studentene skal reflektere over egen læringsprosess gjennom hele utdanningen. Prosesslæring styrkes ved at studentenes egne erfaringer, praksiskunnskaper og teoretiske kunnskaper brukes gjennom utdanningen i form av diskusjoner og dialoger. Aktuelle læringsaktiviteter er forelesninger, veiledning, mappemetodikk, gruppearbeid, prosjektarbeid, praksis og selvstudium.

Utdanningenes oppbygning og organisering
Studiene har 5 emner med teoretisk innhold: ett emne med felles grunnlagsdel, tre fagspesifikke emner og et hovedprosjekt. I tillegg kommer 10 uker med praksis som eget emne. Praksis gjennomføres i 4. semester av utdanningen enten som praksisutplassering på arbeidsplasser innen fagfeltet eller som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass som er aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid innen fagfeltet (minimum 50 % stilling). Ved utviklingsarbeid kan studentene bidra til kvalitetsutvikling på egen arbeidsplass. Studentene får synliggjort kompetansen sin og kan få andre oppgaver og økt ansvar. Veiledning i praksis er en forutsetning for å oppnå utdanningens læringsutbytte, og ved begge former for praksis blir studentene fulgt opp av skolens faglærer og veileder på praksisplassen. Hovedprosjektet (emne 5) skal være praksisrettet og konkret knyttet til gjennomført praksis samt ett eller flere temaer i utdanningens fagspesifikke emner. Studentene skal gjennom hovedprosjektet vise refleksjon og anvende relevant teori og erfaringer fra praksis.

Helse, aldring og aktiv omsorg

Mål for utdanningen
Fagskoleutdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg har som mål å utdanne yrkesutøvere som har kunnskap om aldring, eldres helse og om helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre. Etter fullført utdanning skal studentene kunne anvende kunnskap om den geriatriske pasienten til å delta i behandling og rehabilitering, og til å planlegge og iverksette tiltak som ivaretar pasientens behov for pleie og omsorg både i og utenfor institusjon. Yrkesutøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.

Studentene skal gjennom utdanningen utvikle sin personlige og faglige kompetanse til å kunne utføre helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og/eller lindrende omsorg etter den eldre pasientens individuelle behov. I studiet utvikles bevissthet om betydningen av tverrfaglig samarbeid innen og mellom forvaltningsnivåene. Det legges stor vekt på å utvikle relasjons- og samhandlingskompetanse.

Hvorfor fagskoleutdanning innen Helse, aldring og aktiv omsorg?
Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene framover. Demografisk utvikling, med blant annet økende andel eldre i befolkningen, stadig høyere levealder og samfunnsutviklingen forøvrig, gir økt etterspørsel etter alle typer helse- og omsorgstjenester, ikke minst innen eldreomsorg. Brukerne/pasientene og deres pårørende stiller krav til kvalitet på tjenestene og mulighetene for aktiv deltagelse i utforming av tjenestetilbudet. Fagskoleutdanning i Helse, aldring og aktiv omsorg skal gi ansatte i sektoren spisskompetanse innen helse- og omsorgstjenester til eldre.
Slik søker du, se søknad.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Mål for utdanningen
Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid har et klart brukerperspektiv, der ideologi og lovgivning ligger til grunn for utvikling av relasjonskompetanse hos den enkelte student. Utdanningen skal øke bevisstheten om betydningen av tverrfaglig samarbeid innen og mellom forvaltningsnivåene. Det legges stor vekt på å utvikle samhandlingskompetanse, og kunnskap om og kompetanse i tverrfaglig miljøarbeid.

Yrkesutøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Studentene skal gjennom utdanningen utvikle sin personlige og faglige kompetanse til å kunne utføre helsefremmende, forebyggende og behandlende arbeid i møte med mennesker med psykiske lidelser, rusrelaterte lidelser og ROP- lidelser.

Hvorfor fagskoleutdanning innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid?
Helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene framover. Demografisk utvikling, og samfunnsutviklingen forøvrig, gir økt etterspørsel etter alle typer helse- og omsorgstjenester, ikke minst innen psykisk helsearbeid og rusarbeid. Det er også slik at sykdomsbildet over tid har endret seg, blant annet møter helsepersonell oftere personer med sammensatte lidelser, for eksempel innenfor rus og psykiatri. Brukerne/pasientene stiller krav til kvalitet på tjenestene og muligheter for egenutvikling. Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid skal gi ansatte i sektoren spisskompetanse innen dette feltet, ved blant annet å øke forståelsen for både helsefremmende og forebyggende arbeid, rehabilitering og for sammenhenger i behandlingsforløpet.
Slik søker du, se søknad.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?