Eksamen

Gå direkte til

Som videregående skole sørger vi for gjennomføringen av eksamen for elever.

Fylkeskommunen har ansvar for eksamen for elever på videregående skole, privatister og praksiskandidater på videregående nivå.

Vestfold fylkeskommune har godt med informasjon for elever og privatister.

Du vil finne mye informasjon på Utdanningsdirektoratetes hjemmesider.

Eksamen i videregående opplæring

Skjemaer til bruk ved opplæring og eksamen

Eksempel på særordninger kan være: lengre tid på store prøver og eksamener, bruk av PC på prøver, bruk av spesielle hjelpemidler, eget rom på prøver og eksamener.

Søknad om å bli deltidselev

Søknad om tilrettelegging ved eksamen og fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve

Søknad om fritak/unntak

Søknad om eksamen etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid

Behandling av klager

Du som elev kan klage både på standpunktkarakter og eksamenskarakter.

Klage på karakter ved skriftlig eksamen

Behandling av klager på standpunktkarakter

Frist for klage på standpunktkarakter

Frist for å klage på standpunkt er 10 dager etter at eleven kan gjøre seg kjent med standpunktkarakterene sine.

Både elever og foresatte til elever under 18 år kan klage.

Klagen må leveres skriftlig på eget skjema og være underskrevet.  Du kan be om begrunnelse fra faglærer. Klagefristen utvides da til 10 dager etter at faglærers begrunnelse er gitt.

Klage på standpunktkarakter i fag, eller vedtak om ikke å sette standpunktkarakter, skal sendes skolen, men behandles av Utdanningsavdelingen i Vestfold Fylkeskommune. Klageinstansen kan bare vurdere om gjeldende retningslinjer for karakterfastsetting er fulgt. Sammen med klagen din sendes det en uttalelse fra faglærer om hvordan karakteren er fastsatt, eller hvorfor det ikke er satt karakter, og en uttalelse fra rektor om saksbehandlingen ved skolen. Du skal få kopi av disse uttalelsene.

Får du ikke medhold i klageinstansen, er avgjørelsen endelig. Får du medhold, vil klageinstansen påpeke hvilke regler den mener er brutt eller som det kan reises tvil om er brutt, og sende saken tilbake til skolen. Dette vil du få informasjon om. Deretter må rektor og faglærer foreta en ny vurdering. Rektor setter da endelig karakter. Den nye avgjørelsen kan det ikke klages på.

Klage på nedsatt standpunktkarakter i orden og i atferd sendes også til skolen. Før den sendes videre til klageinstansen skal kontaktlæreren din og rektor lage en uttalelse bl.a. om hvilke karakterer som har vært gitt tidligere, grunnlaget for å sette ned karakteren, hvilke tiltak skolen har satt i verk for å rette på forholdene og hvordan skolens saksbehandling har vært. Du skal ha kopi av skolens uttalelse. Klageinstansen avgjør om karakteren skal endres, til gunst eller ugunst for deg. Dette vedtaket kan ikke påklages.

Skjema for klage

 

Frist for klage på eksamenskarakter

Frist for å klage på eksamenskarakter er 10 dager etter at eleven kan gjøre seg kjent med eksamenskarakterene sine.

Både elever og foresatte til elever under 18 år kan klage.

Klagen må leveres skriftlig på eget skjema og være underskrevet.

Ved skriftlig eksamen kan du ikke kreve begrunnelse for karakteren som er satt. Men du har rett til å få en kopi av besvarelsen din hvis du ber om det. Du kan også få vite hvilke retningslinjer sensorene har fått til hjelp ved sensureringen.

Bestemmer du deg for å klage, blir besvarelsen din sendt til ei klagenemnd. Medlemmene i nemnda får vite hvilken karakter besvarelsen din fikk ved ordinær sensur, men de får ikke vite begrunnelsen din for å klage. Hvis klagenemnda finner at karakteren du har fått er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen, settes ny og endelig karakter. Den nye karakteren begrunnes, og den kan være til gunst eller ugunst for deg.

Førstegangsvitnemål

Alle fag du gjennomfører eller forbedrer innenfor de tre årene på videregående skole, kommer på førstegangsvitnemålet. Dersom du endrer dette vitnemålet etter videregående, f.eks. ved å forbedre karakterer i fag, vil du måtte søke universitet og høgskole i såkalt ordinær kvote. Vanligvis kreves det lavere poengsum for å få en studieplass i kvoten for førstegangsvitnemål enn i ordinær kvote.

Inntakskrav høgskole og universitet

Ved de fleste studiesteder er inntakskravet generell studiekompetanse. Dette får du dersom du fullfører og består utdanningsprogrammene studiespesialisering eller musikk, dans og drama. Du får også generell studiekompetanse ved å ta to år med yrkesfag samt et påbyggingsår, eller ved å følge TAF over fire år (se forrige side).

Noen studier krever visse fag eller fagkombinasjoner. Dette finner du mer om på www.samordnaopptak.no, eller du får svar av rådgiverne.

Poeng ved inntak til høgskole eller universitet blir regnet ut på grunnlag av karakterene dine. Rådgiverne hjelper til med informasjon om beregningsmåten.