Skoleskyss

Gå direkte til

Mange er avhengig av transport til skolen. Her finner du mer informasjon om hvilke regler som gjelder.

Bor du vest for nye E18 kan du søke om fri skoleskyss, hvis du har mer enn 6 km til skolen. Hvis du bor mer enn 3 km fra nærmeste bussholdeplass, kan du også søke om fri skoleskyss. Du må dokumentere bostedsadressen din. Du får ikke fri skyss med tog.

Trenger du skoleskyss?

Fri skyss gjelder kun til skolen om morgenen og fra skolen på ettermiddagen.
Du kan hente søknadsskjema i resepsjonen på skolen og levere det tilbake ferdig utfylt samme sted.

Ungdomskort kan kjøpes på rutebilstasjonen av de mellom 16 og 19 år. Dette kortet kan du bruke alle dager i uken og når som helst på døgnet.

Behov for tilrettelagt skoleskyss?

 Tilrettelagt skoleskyss er skoleskyss for funksjonsfriske og funksjonshemmede elever som mangler busstilbud eller ikke kan benytte busstilbud på hele eller deler av skoleveien.

Mer om tilrettelagt skoleskyss

 

• Tilrettelagt skoleskyss er å betrakte som ordinær skoleskyss i rute

• Eleven tas opp/settes av på nærmeste avtalte holdeplass/oppsamlingsplass. Eventuelt behov for dør-til-dør skyss av medisinske årsaker må dokumenteres og avtales særskilt med VKT.

• Eleven skal møte til avtalt tid og sted.

• Avbestilling av skyss må meldes transportør tidligst mulig og senest 1 time før avtalt tid.

• Det kan ikke påregnes fast sjåfør ved tilrettelagt skoleskyss.

• Skyssen gjelder kun for innvilget strekning og i tilknytning til skolens ordinære start- og sluttid.

• Det er kun eleven som har rett til skyss. Det kan ikke påregnes at eleven kan bringe med seg ski, sykkel eller annet utstyr.

• Skoleeier/skolen har ansvar for nødvendig tilsyn med eleven ved eventuell ventetid før/etter undervisning, inkl. mottaks- og avreiserutiner for eleven.

• Elev/foresatte skal kontakte skolen dersom skyssbehovet endrer seg.

• Dersom premissene for innvilget skyss endrer seg, kan retten til tilrettelagt skoleskyss bortfalle (for eksempel ved flytting, opprettelse av busstilbud, kontrollmåling av avstand o.l.)

Skal du søke om tilrettelagt skyss?

Kontakt skolen som vil søke om tilrettelagt skyss på vegne av deg.

Klagemulighet

 

Etter Reglement for skyss av elever i videregående skoler, pkt 2.8, kan avslag påklages. Skriftlig klage sendes Vestfold Kollektivtrafikk AS innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Klager som ikke blir tatt til følge vil bli avgjort av fylkeskommunens klageorgan.

Mer om klage og dispensasjon

 

Vestfold fylkeskommune har vedtatt reglement for skyss av elever i videregående skole. Fylkesmannen har etter delegasjon fra departementet, gitt Vestfold fylkeskommune dispensasjon fra regelen om fri skyss for deler av fylket. Denne dispensasjonen gjelder de som bor øst/syd for nye E-18 samt hele Sande kommune. Det vil si at elever som bor i disse områdene kun har rett til fri skyss dersom de har mer enn 3 km gangavstand til nærmeste holdeplass.

Har du spørsmål om skoleskyss?

Da kan du kontakte:

• Skolen din

• VKT via e-post: skoleskyss@vkt.no