Eksamensinformasjon Holmestrand VGS

Gå direkte til

Her finner du informasjon om dine rettigheter og plikter ved eksamen og hva du må gjøre dersom du ønsker å klage på dine standpunktkarakterer.

Hva hvis jeg er misfornøyd med mine standpunktkarakterer?

Vurderingen i et fag avsluttes med en standpunktkarakter og evt. en eksamenskarakter. For å få en standpunktkarakter i et fag må faglærer ha grunnlag for å vurdere i hvilken grad du har oppnådd målene i den generelle delen av læreplanen og kompetansemålene i læreplanen for de enkelte fag. Hvis du ikke har fått standpunkt i et fag og mener at dette er feil eller om du mener at vurderingen er urettferdig, kan du klage på standpunktkarakteren. Du må da skrive en klage og levere den til skolen før det er gått 10 dager fra da du hadde mulighet for å bli kjent med standpunktkarakteren din.

  • Husk å skrive hvorfor du klager
  • Begrunn klagen grundig.
  • Trekk fram hvilke vurderinger som er gjort i løpet av året etc.
  • Skriv navn, fag, klasse, faglærers navn etc.
  • Dette gjelder også for orden og atferd.


Hvor kan jeg finne mer informasjon om eksamen/standpunktkarakterer og klageregler?

Ved starten av skoleåret har du fått en skoleinformasjonsbrosjyre. Der finner du informasjon om karakterer, prøver og eksamen. I Lov av 17. juli 1998 om Grunnskolen og den Vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) I Forskrifter for opplæringslova Kap 5: klage på vurdering finnes mer informasjon. I læreplanene finner du målene for fagene. Vurderingskriterier for de enkelte fag gir skolen informasjon om. Alle lærerplaner finnes på: www.udir.no under læreplaner.

Trekk av eksamensfag

Hvilke fag og hvor mange fag som du som er elev kan komme opp i, bestemmes av et eget rundskriv om trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet. Det er forskjellige regler for de enkelte utdanningsprogrammene og for Vg1, Vg2 og Vg3. Fylkeskommunen har ansvar for selve trekkingen.

På høsten avholdes eksamener for elever med rett til utsatt eksamen og for privatister.

Hvilke fag skal jeg opp i?

Noen fag avsluttes alltid med eksamen f. eks Norsk Hovedmål, skriftlig, mens andre fag kan du bli trukket ut i.

Det finnes flere former for eksamen: skriftlig, muntlig, praktisk eller en kombinasjon av disse. Noen eksamener lages lokalt av skolen/ fylkeskommunen, mens andre lages sentralt av Utdanningsdirektoratet. Læreplanen i de ulike fagene gir deg opplysning om dette.

Når får jeg vite hvilke fag jeg kan komme opp i?

Hvilke trekkfag du kan komme opp i, får du vite minst 48 timer før eksamen. Skolen gir beskjed muntlig, og ved oppslag.

Når skal jeg opp til eksamen?

Eksamen er lagt så sent som mulig i skoleåret for at du skal få mest mulig utbytte av undervisningen. De aller fleste eksamener foregår i slutten av mai og i begynnelsen av juni. Noen eksamener er også lagt til høsten, det vil si til slutten av november og begynnelsen av desember. Dersom du tar eksamen som privatist, er eksamen i mai /november.

Hvor foregår eksamen?

Eksamen foregår på skolen. Du får beskjed om hvor og når du skal møte. Privatister får beskjed fra eksamensarrangøren.

Hvilke hjelpemidler kan jeg bruke?

Ordinære rettskrivingsordbøker, ordrettingsprogram, synonymordbøker, fremmedordbøker, læreplaner og vurderingsveiledninger er tillatt. Skolen/faglærerne gir deg også nærmere informasjon om hvilke hjelpemidler du kan ta med deg til ulike eksamener.

Hva skjer hvis jeg ikke møter til eksamen?

Har du dokumentert gyldig forfall (for eksempel er syk med legeattest), har du rett til å gå opp til ny eksamen som elev. Har du derimot ikke gyldig forfall, må du melde deg opp til eksamen som privatist. Utsatt eksamen faller sammen med neste ordinære eksamen (i nov/des) hvis du går opp om våren. Benytter du ikke muligheten til utsatt eksamen ved første anledning, må du gå opp som privatist senere. Du må selv melde deg opp til ny eksamen enten du går som elev til utsatt eksamen eller privatist. Meld deg opp på: www.privatistweb.no

Hva skjer hvis jeg stryker?

Hvis du stryker til eksamen (får karakteren 1), må du gå opp til ny eksamen for å bestå faget. Hvis du har strøket i standpunkt i et fag som du ikke er blitt trukket ut i, må du gå opp til en særskilt eksamen for å bestå faget. Hvis du derimot har strøket i standpunkt i et fag, men består eksamen, har du bestått faget. Ny eksamen og særskilt eksamen må du selv melde deg opp i. Frist for oppmelding til høsteksamen er 15. september og for eksamen på våren, 15. januar.

Hva hvis jeg er misfornøyd med eksamenskarakteren?

Hvis du mener at vurderingen av den skriftlige eksamen er urettferdig, kan du klage på karakteren. Dette må du gjøre før det er gått 10 dager fra du har hatt mulighet for å gjøre deg kjent med karakteren. Skriftlig klage leveres til skolen. Vær oppmerksom på at karakteren kan bli stående som den er og at den kan endres opp eller ned. Den nye karakteren kan det ikke klages på. Ved muntlig eksamen/praktisk eksamen kan du ikke klage på karakteren. Det er bare mulig å klage på formelle feil ved eksamen, feil som du mener har påvirket karakteren din. Får du medhold i klagen kan du gå opp til eksamen på nytt.

Kan jeg ta eksamen på nytt?

Hvis du ikke er fornøyd med eksamenskarakteren kan du gå opp til eksamen på nytt. Du må da melde deg opp som privatist. Den nye eksamenskarakteren erstatter både gammel standpunktkarakter og eksamenskarakter. Ta kontakt med skolen før du bestemmer deg for dette!

Har du flere spørsmål?

Spør kontaktlæreren og faglæreren din.
Spør også oss i administrasjonen. Vi vil prøve å hjelpe deg.


Lykke til med avslutningen av skoleåret og en eventuell eksamen!