Klage på karakter

Gå direkte til

Ønsker du å klage på en karakter? Her finner du skjemaet som må fylles ut.

Hva kan eleven klage på?

Eleven kan klage på enkeltvedtak, for eksempel:

  • standpunktkarakterer i et fag
  • eksamenskarakter i et fag
  • karakter i orden og adferd
  • at eleven ikke har fått standpunktkarakter i et fag

Benytt eget klageskjema når du klager.

Hvem kan klage?

Eleven har rett til å klage. Hvis eleven er under 15 år, må foresatte godkjenne at eleven klager. Hvis eleven er under 18 år, kan foresatte klage på vedtak om standpunktkarakter mv. selv om eleven ikke ønsker å klage selv. Foresatte har selvstendig klagerett.

Når er fristen for å klage?

Klagefristen er ti dager fra kunngjøring eller fra det tidspunkt som klager burde ha gjort seg kjent med standpunktkarakter eller enkeltvedtak som eksempler over. Hvis klager ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, blir fristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.

Hvor skal klagen sendes?

Klagen leveres i resepsjonen eller sendes skolens postmottak: holmestrand.vgs@vfk.no Klagen må være skriftlig, og den som klager må skrive under på klagen. Klagen kan også sendes elektronisk fra klagers e-postadresse ved skolen. Det må komme tydelig fram hvilket vedtak det klages på. Klagen bør inneholde begrunnelse for klagen, men behøver det ikke. Benytt eget klageskjema.

Hvem behandler klagen?

Klagen behandles først av skolen. Nærmere informasjon om klagebehandling finnes her.