Elevmedvirkning

Gå direkte til

Elevmedvirkning i skolen betyr at det skal legges til rette for at elevene får erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning i demokratiske prosesser både i det daglige arbeidet og gjennom deltakelse i representative organ.

Hvorfor engasjere seg? Se intervju med tidligere elevrådsleder, Helene Fossum Grønseth, hvor hun snakker om elevengasjement. Det nytter å engasjere seg ved Holmestrand VGS!

Elevene har mulighet til å påvirke gjennom formelle, lovpålagte organ som elevråd og skolemiljøutvalg. Gjennom elevrådet kan du for eksempel være med å planlegge og gjennomføre temadager, eller være med å velge ut aktiviteter knyttet til Den kulturelle skolesekken. Skolemiljøutvalget jobber med saker med spesielt fokus på det fysiske og psykiske læringsmiljøet.

Alle elever skal få være med å bestemme i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av i undervisningen. Det står det om i Prinsipper for opplæringen, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. For eksempel kan elevene være med på å foreslå arbeidsmåter og vurderingsformer i fagene sine i samarbeid med faglærer. Selv om læreren er den som er lederen i klasserommet, skal elevene få være med på å forme skolehverdagen sin. Elevmedvirkning skaper eierskap og motivasjon, og er god læring.

Hver høst deltar alle elever i den nasjonale Elevundersøkelsen, der de svarer på spørsmål om blant annet læring og trivsel. I tillegg er det hvert år en Responsundersøkelse på skolen der elevene får komme med tilbakemelding på undervisningen i enkeltfag.

Resultatene fra disse undersøkelsene blir tatt med i arbeidet skolen og lærerne gjør i sitt utviklingsarbeid med mål om å gi elevene best mulig utbytte av opplæringen.

Elever har mange muligheter til å påvirke skolehverdagen – engasjer deg!

Elevrådet

Elevrådet ved Holmestrand VGS består av representanter fra alle klassene på skolen.

Elevrådet har jevnlige møter, og det er rektor og elevrådskontakt som følger opp elevrådet. Elevrådet jobber med saker som angår undervisningen, aktiviteter utenom undervisningen og for eksempel trivselstiltak.

Hvert skoleår har elevrådet ansvaret for å arrangere aktivitetsdager, organisere innsamling til aksjon Peru, og komme med innspill til temadager. Hver høst holdes et elevrådeseminar for alle årets elevrådsrepresentanter og deres varaer. På seminaret deltar både rektor og elevrådskontakt, samt fylkets elev- og lærlingombud. 

Elevrådsstyret 2018-2019

 

Kaja Harestad leder elevrådet. I styret sitter også Matilde Helen Lilleløvø Kvalheim (nestleder), Therese Fleten, Erlend Parelius Nesvoll-Jenssen, Emil Jørgensen og Anes Palani (ikke avbildet).

Elevrådsrepresentanter 2018-19

Klasse

Elevrådsrepresentant

Vara

1STA

Emil Jørgensen

Andreas Bendiksen

1STB

Kaja Harestad.

Erlend Parelius Nesvoll-Jenssen

1HOA

Therese Fleten

Angelica Myrvold

1RMA

Eric Norlund

Sebastian Kjennerud

1TPA

Niclas Edvardsen Hansen

 Per Emil Gunneng-Hannevig,

2STA

Madeleine Stenberg Jonassen

Werner Brænd

2STB

Kristine Gorodnicija

Sunniva Norhall

2BUA

Matilde Helen Lilleløvø Kvalheim

Henriette Møller Hvam

2KSA

Mari Lucecita Slevigen

Shandiliah Virginia Gebremichael

3STA

Bjørn Vidar Johansen

 

3STB

Anes Galal Palani

Sigurd Morge Moe
Mads Emil Heitman

3PBA

 Miriam Laure Gundersen 

Boris Borislavov Manolov 

Elevrådskontakter er: Camilla Reidunsdatter Andreassen (rektor), og Michelle S. Wirgenes (lærer)

Skolemiljøutvalget

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Arbeidet i skolemiljøutvalget er knyttet til opplæringslovens kap 9A. Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

For mer om skolemiljøutvalg, se Utdanningsdirektoratets nettside om emnet

Medlemmer av skolemiljøutvalget ved Holmestrand vgs 

Camilla Reidunsdatter Andreassen (rektor)

Michelle S. Wirgenes (lærer)

Madeleine Stenberg Jonassen

Werner Brend

Sebastian Kjennerud

Therese Fleten

Angelica Myrvold


Elev-, lærling- og mobbeombud

Elev- og lærlingombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten. Les mer om tilbudet her. 

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Elevrådet er med og bestemmer innholdet fra Den kulturelle skolesekken. Les mer om årets tilbud her.