Elevmedvirkning

Gå direkte til

Elevmedvirkning i skolen betyr at det skal legges til rette for at elevene får erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning i demokratiske prosesser både i det daglige arbeidet og gjennom deltakelse i representative organ.

Hvorfor engasjere seg? Se intervju med tidligere elevrådsleder, Helene Fossum Grønseth, hvor hun snakker om elevengasjement. Det nytter å engasjere seg ved Holmestrand VGS!

Elevene har mulighet til å påvirke gjennom formelle, lovpålagte organ som elevråd og skolemiljøutvalg. Gjennom elevrådet kan du for eksempel være med å planlegge og gjennomføre temadager, eller være med å velge ut aktiviteter knyttet til Den kulturelle skolesekken. Skolemiljøutvalget jobber med saker med spesielt fokus på det fysiske og psykiske læringsmiljøet.

Alle elever skal få være med å bestemme i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av i undervisningen. Det står det om i Prinsipper for opplæringen, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. For eksempel kan elevene være med på å foreslå arbeidsmåter og vurderingsformer i fagene sine i samarbeid med faglærer. Selv om læreren er den som er lederen i klasserommet, skal elevene få være med på å forme skolehverdagen sin. Elevmedvirkning skaper eierskap og motivasjon, og er god læring.

Hver høst deltar alle elever i den nasjonale Elevundersøkelsen, der de svarer på spørsmål om blant annet læring og trivsel. I tillegg er det hvert år en Responsundersøkelse på skolen der elevene får komme med tilbakemelding på undervisningen i enkeltfag.

Resultatene fra disse undersøkelsene blir tatt med i arbeidet skolen og lærerne gjør i sitt utviklingsarbeid med mål om å gi elevene best mulig utbytte av opplæringen.

Elever har mange muligheter til å påvirke skolehverdagen – engasjer deg!

Elevrådet

Elevrådet ved Holmestrand VGS består av representanter fra alle klassene på skolen.

Elevrådet har jevnlige møter, og det er rektor som følger opp elevrådet. Elevrådet jobber med saker som angår undervisningen, aktiviteter utenom undervisningen og for eksempel trivselstiltak.

Hvert skoleår har elevrådet ansvaret for å arrangere aktivitetsdager, organisere innsamling til aksjon Peru, og komme med innspill til temadager. Hver høst holdes et elevrådeseminar for alle årets elevrådsrepresentanter og deres varaer. På seminaret deltar både rektor og elevrådskontakt, samt fylkets elev- og lærlingombud. 

Elevrådsstyret 2017-2018

Elevrådsstyret ledes av Kaia Linnerud og består i år av Anes Palani, Pernille Solheim Andresen, Lilly Sveinar Herming og Domantas Bartius.

Elevrådsrepresentanter skoleåret 2017-2018

Klasse

Elevrådsrepresentant

Vara

1STA

Lily Cordelia Sveinar Herming

Nora Elise Miller

1STB

Emil Vincent Wong

Kristine Gorodnicija

1HOA

Pernille Solheim Andresen

Miriam Syvertsen Eriksen

1RMA

Mari Lucecita Slevigen

Shandiliah Virginia Simms

1TPA

Hansen, Nanna Johanne

Gottlieb, Amandus

2STA

Johanna Helene Berge

Jostein Kleveland
Suzanne Fredrique Solberg

2STB

Domantas Bartisius

Anes Palani

2BUA

Andrea Haugerud Skjelland

Miriam Gundersen

2KSA

Knut-Marius Fossli Myrvold

Simen Midthus

3STA

Jørgen Scisly Skaane

Thomas Tangedal Bakkeland

3STB

Synne Kristine Backe

Ingrid Helle

3PBA

Johannes Engø

Kaia Linnerud
Aleksander Neffati

Elevrådskontakter er: Heidi Hammervik (rektor), og Michelle S. Wirgenes (lærer).

Skolemiljøutvalget

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Arbeidet i skolemiljøutvalget er knyttet til opplæringslovens kap 9A. Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

For mer om skolemiljøutvalg, se Utdanningsdirektoratets nettside om emnet

Medlemmer i SMU 2017-2018

Heidi Hammervik (rektor)

Bettina Ruhs (lærer)

Else Beate Husby (VFK)

Jostein Kleveland (2STA)

Kaia Linnerud (3PBA)

Lily Sveinar Herming (1STA)

Nora Miller (1STA)

Anes Palani (2STB)

Pernille Solheim Andresen (1HOA)

Elev-, lærling- og mobbeombud

Elev- og lærlingombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten. Les mer om tilbudet her. 

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Elevrådet er med og bestemmer innholdet fra Den kulturelle skolesekken. Les mer om årets tilbud her.

Publisert: 25.01.2018

Oppdatert: 14.03.2018