Eksamen

Gå direkte til

Horten videregående skolene har ansvar for eksamen for elever ved skolen. Formålet med eksamen er todelt. Kandidaten skal få anledning til å vise sin kompetanse i samsvar med læreplanen, og eksamenskarakteren skal gi informasjon om kandidatens individuelle kompetanse i faget, slik den ble uttrykt på eksamensdagen.

Ansvar for eksamen og kontaktperson

Utdanningdirektoratet

Utdanningsdirektoratet organiserer og gjennomfører sentralt gitt skriftlig eksamen.
Link til eksamenssider

Vestfold fylkeskommune

Fylkeskommunen har ansvar for videregående skoler, og Eksamenskontoret har ansvaret for privatister. Link til eksamenssider (Eksamenskontoret i Vestfold) hvor du bl.a. kan lese om hvordan forskjellige eksamener foregår og hvilke nettbaserte hjelpemidler  som er tillatt.

Skolen og kontaktperson

Skolen har det praktiske ansvar for gjennomføring av alle eleveksamener. Eksamensansvarlig og kontaktperson på Horten videregående skole er Liv-Toril Kvaløyseter
E-post: livtorilk@vfk.no
Kontoradresse: Bekkegata 2, R116
Mobil: 907 25 899 - Tlf. direkte: 33 07 90 10 - Sentralbord: 33 07 90 00

Trekkordning og hvilke fag?

Det er forskjellige regler for de enkelte utdanningsprogrammene og for Vg1, Vg2 og Vg3. Fylkeskommunen har ansvar for selve trekkingen. Link til Utdanningsdirektoratets regler om trekk ved eksamen 

Noen fag avsluttes alltid med eksamen for eksempel norsk hovedmål skriftlig, mens andre fag trekkes.
Det finnes flere former for eksamen: skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk. Noen eksamener lages lokalt av skolen/ fylkeskommunen, mens andre lages sentralt av Utdanningsdirektoratet. Læreplanen i de ulike fagene gir deg opplysning om dette. Link til læreplaner

Oppmeldingsfrister og eksamenssted

Jf. § 3-27,3-33, 3-34, 3-35 i forskrift til Opplæringslova

  • Høsteksamen innen 15. september
  • Våreksamen innen 1. februar

Eksamen foregår normalt på Horten videregående skole i Bekkegata eller Skippergata. Du får beskjed om hvor og når du skal møte. Privatister får beskjed fra eksamensarrangøren.

Tilrettelegging eksamen

Søknadsfristen er 1. februar - ta kontakt med rådgiver for å fylle ut søknadskjema. Unntak for fristen hvis behovene har oppstått i etterkant. Vedtaket gjelder for hele utdanningsløpet så fremt det ikke fremgår av dokumentasjonen at behovet for tilrettelegging er tidsbegrenset. Søknader om tilrettelegging behandles av eksamensansvarlig ved skolen.

Privatister tar kontakt med eksamenskontoret.

Stryk, ny, særskilt og utsatt eksamen

Stryk

Hvis du stryker til eksamen (får karakteren 1), må du gå opp til ny eksamen for å bestå faget.

Hvis du har strøket i standpunkt i et fag som du ikke er blitt trukket ut i, må du gå opp til en særskilt eksamen for å bestå faget. Hvis du derimot har strøket i standpunkt i et fag, men består eksamen, har du bestått faget.

Ny eksamen

Du har fått karakteren 1 ved siste våreksamen på Horten videregående skole. Etter høsteksamen er du privatist.
Oppmelding til ny eksamen gjør du ved å sende inn skjema som du fikk sammen med kompetansebeviset ditt i juni. Last ned oppmeldingsskjema

Særskilt eksamen

Du har fått karakteren 1 i standpunktkarakter sist vår på Horten videregående skole. Etter høsteksamen er du privatist. Oppmelding til særskilt eksamen gjør du ved å sende inn skjema som du fikk sammen med kompetansebeviset ditt i juni. Last ned oppmeldingsskjema

Utsatt eksamen

Hvis du var syk til eksamen, og har levert gyldig dokumentasjon for fraværet, blir du automatisk oppmeldt til høsteksamen. Vær oppmerksom på at det vil bli foretatt nytt eksamenstrekk i fag som ikke er obligatoriske.
Oppmelding til ny og særskilt eksamen gjør du ved å sende inn skjema som du fikk sammen med kompetansebeviset ditt i juni. Last ned oppmeldingsskjema

Privatisteksamen

Du må ta eksamen som privatist dersom har karakteren 1 i standpunkt eller til eksamen i fag og ikke meldte deg opp ved første påfølgende eksamen som skolen tilbød deg, eller du har IV (ikke vurderingsgrunnlag) i fag.
All oppmelding skjer til privatistweb.no

Sensur og klage

Fellessensur for skriftlig eksamen våren 2018 er 19.  og 20. juni. Da møtes sensorene for å fastsette endelig eksamenskarakterer.

I muntlig eksamen offentliggjøres karakteren etter hver kandidat.

Klage

Link til digitalt klagesjema.  For å klage trenger du elektronisk ID. (MinID, BankID, Bank ID på mobil, Buypass ID eller Commfides)

Du har rett til å klage på karakter gitt ved skriftlig eksamen. Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Den nye karakteren kan det ikke klages på. Ordinær klagefrist 2. juli kl 12:00.

For elever som går ut av Vg3 skoleåret 2017-2018 er hurtigklagefrist  på skriftlig eksamenskarakterer i spesifikke fag 25. juni kl 12:00. Hurtigklagebehandling gjennomførtes i uke 26, og det utstedes ny dokumentasjon dersom eksamenskarakter endres.

Ved muntlig eksamen/praktisk eksamen kan du ikke klage på karakteren. Det er bare mulig å klage på formelle feil ved eksamen, feil som du mener har påvirket karakteren din. Får du medhold i klagen kan du gå opp til eksamen på nytt. Link til klageskjema.

Mer informasjon på Eksamenskontorets websider.

Eksamen på nytt? Flere spørsmål?

Hvis du ikke er fornøyd med eksamenskarakteren kan du gå opp til eksamen på nytt. Du må da melde deg opp som privatist. Den nye eksamenskarakteren erstatter både gammel standpunktkarakter og eksamenskarakter. Ta kontakt med skolen før du bestemmer deg for dette!

Flere spørsmål?  Vi vil hjelpe deg!

  • Spør kontaktlæreren og/eller faglæreren din.
  • Spør Pedagogisk service eller administrasjonen.

Eksamensdatoer

Eksamen er lagt så sent som mulig i skoleåret for at du skal få mest mulig utbytte av undervisningen. De aller fleste eksamener foregår i slutten av mai og i begynnelsen av juni. Noen eksamener er også lagt til høsten, det vil si til slutten av november og begynnelsen av desember.

Datoer skriftlig eksamen

Er du elev, og som skal opp til ny eller utsatt eksamen, får du brev fra skolen.

Er du privatist så følg med på privatistweb.no. Du får varsling på sms når du må logge deg inn og sjekke dato.

Muntlig eksamen

  • 48 timer før eksamen skal eleven få vite hvilket fag.
  • 24 timer før eksamen begynner forberedelsesdelen for elevene. Da skal eleven få utdelt tema/problemstilling og vurderingsveiledning. Læreren kan gi veiledning.
  • Eksamenstid er inntil 30 minutter.

Privatister får tema eller problemstilling og vurderingsveiledning 30 minutter før eksamen starter.

Manglende oppmøte eksamen

Har du dokumentert gyldig forfall (for eksempel er syk med legeattest), har du rett til å gå opp til ny eksamen som elev. Utsatt eksamen faller sammen med neste ordinære eksamen (i nov/des) hvis du går opp om våren. Benytter du ikke muligheten til utsatt eksamen ved første anledning, må du gå opp som privatist senere.

Har du derimot ikke gyldig forfall, må du melde deg opp til eksamen som privatist.