Før eksamen

Gå direkte til

Oppmelding til særskilt, ny eller utsatt eksamen

Særskilt eksamen

Ifølge forskrift til opplæringsloven har dere i videregående opplæring rett til særskilt eksamen hvis du får karakteren 1 i standpunkt og ikke er trukket ut til eksamen i faget (§ 3-33). Dette gjelder også i fag det ordinært ikke blir avholdt eksamen i. Du betaler ikke eksamensavgift. Du må selv melde deg opp til særskilt eksamen. Det presiseres at særskilt eksamen ikke gjelder for deg med IV. Særskilt eksamen avholdes normalt samtidig med ny og utsatt eksamen.

Ny eksamen

Du har rett til ny eksamen hvis du får karakteren 1 ved ordinær eksamen. Du betaler ikke eksamensavgift. Du må selv melde deg opp til eksamen. Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist.

Utsatt eksamen

Du har rett til utsatt eksamen når du kan dokumentere fravær ved ordinær, særskilt eller ny eksamen. Gyldig fravær til eksamen er i forskrift til opplæringsloven definert på følgende måte:

"Fråvær ved eksamen blir rekna som dokumentert når eleven eller privatisten er hindra frå å møte til eksamen, hindringa er uføreseieleg og han eller ho elles ikkje kan lastast for hindringa."

Du må legge fram dokumentasjon for fraværet. Dersom du har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal det trekkes på nytt. Retten til ny og utsatt eksamen gjelder ved første påfølgende eksamen. Du beholder standpunktkarakteren i faget. Dersom du ikke går opp til første påfølgende eksamen, må faget tas som privatist, og eventuell standpunktvurdering bortfaller.

Privatist

Som privatist går du inn på Privatistweb og finner informasjon.

 

Studiedag før eksamen

Retningslinjer for eksamenstrekk i Kunnskapsløftet

Tilrettelegging

Hvem kan søke?

Behovet for tilrettelegging skal dokumenteres fra sakkyndig instans. Det kan være PPT, fastlege, BUPA, spesialpedagog etc. I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig med uttalelse fra lærer.

Elev/foresatte som mener eleven har behov for tilrettelegging må ta dette opp med faglærer og kontaktlærer ved skolestart for å prøve ut/vurdere tilretteleggingstiltak før søknadsfristen.

Det finnes to skjemaer, et som kun gjelder for pollenallergikere og et som gjelder andre. Begge skjemaene ligger på skolens hjemmeside og på It’s learning. Rådgiver har også skjemaene. Rådgiver kan også gi råd om tilretteleggingstiltak.

Elever som trenger ekstra tid grunnet pollenallergi, skal ha legeattest der det beskrives hvilken årstid eleven er mest plaget og hvilken effekt evt. medisiner har for elevens yteevne på skolen.

Det er elevens ansvar å skaffe riktig dokumentasjon og å søke. Dokumentasjonen skal være av nyere dato. Søknaden skal sendes i samråd med faglærer i faget og kontaktlærer. Kontaktlærer skal anbefale søknaden og foreslå tilrettelegging. De elever som har hatt tilrettelegging tidligere skoleår, må allikevel søke igjen innen fristen. Les mer her.

Søknaden sendes rådgiver ved elevtjenesten innen fristen 1. november. Søknader etter dette blir behandlet dersom ny informasjon har framkommet om elevens behov.

Rektor avgjør om søknadene skal innvilges.


Retten til særskilt tilrettelegging ved eksamen er hjemlet i forskrift til Opplæringsloven, kap. 3, § 3-32.
For mer informasjon, se Rundskriv SUE/Vg-96-008

 

Søknad om særkilt tilrettelegging til eksamen

Rutine og søknad om alternativ norskeksamen (NOA-eksamen) (lenke til Thor Heyerdahl)

Søknad om å erstatte 2. fremmedspråk med morsmål (lenke til Thor Heyerdahl)

Eksamensform i fag - oversikt

Studiespesialiserende toppidrett hest

Vg1

 • Engelsk (ENG1002) (skriftlig)
 • Engelsk (ENG1102) (muntlig)
 • Geografi (GEO1001) (muntlig)
 • Matematikk 1P (MAT1011) (skriftlig)
 • Matematikk 1P (MAT1012) (muntlig)
 • Naturfag (NAT1002) (muntlig)
 • Samfunnsfag (SAF1001) (muntlig)
 • Toppidrett 1 (IDR3001) (muntlig-praktisk)

Vg2

 • Matematikk 2P (MAT1015) eller Matematikk S1(REA3026) (skriftlig)
 • Tysk I (FSP5119) eller Tysk II (FSP5122) (skriftlig)
 • Tysk I (FSP5120) eller Tysk II (FSP5126) (muntlig)
 • Toppidrett 2 (IDR3002) (muntlig-praktisk)
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling I (SAM3028) (muntlig-praktisk)
 • Matematikk 2P (MAT1016) eller Matematikk S1(REA3027) (muntlig)
 • Markedsføring og ledelse I (SAM3005) (muntlig)
 • Biologi I (REA3001) (muntlig-praktisk)

Vg3

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 (SAM3029) (skriftlig)
 • Norsk sidemål (NOR1212) (skriftlig)
 • Norsk hovedmål (NOR1211) (skriftlig)
 • Tysk I+II (FSP5125) (skriftlig)
 • Markedsføring og ledelse 2 (SAM3006) (skriftlig)
 • Tysk II (FSP5126) (muntlig)
 • Religion og etikk (REL1001) (muntlig)
 • Historie (HIS1002) (muntlig)
 • Toppidrett III (IDR3003) (muntlig-praktisk)
 • Norsk (NOR1213) (muntlig)
 • Markedsføring og ledelse 2 (SAM3007) (muntlig)
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 (SAM3030) (muntlig-praktisk)
 • Matematikk S2 (REA3029) (muntlig)
 • Biologi 1 (REA3001) (muntlig-praktisk)

Studieforberedende Medier og kommunikasjon

Vg1

 • Engelsk (ENG1002) (skriftlig)
 • Matematikk 1P (MAT1011) (skriftlig)
 • Matematikk 1P (MAT1012) (muntlig)
 • Naturfag (NAT1002) (muntlig-praktisk)
 • Engelsk (ENG1102) (muntlig)
 • Mediesamfunnet (MOK2001) (praktisk)
 • Medieuttrykk (MOK2005) (praktisk)

Vg2

 • Matematikk 2P (MAT1015) (skriftlig)
 • Tysk I (FSP5119) eller Tysk II (FSP5122) (skriftlig)
 • Tysk I (FSP5120) eller Tysk II (FSP5126) (muntlig)
 • Matematikk 2P (MAT1016) (muntlig)
 • Geografi (GEO1001) (muntlig)
 • Samfunnsfag (SAF1001) (muntlig)
 • Mediesamfunnet (MOK2002) (praktisk)
 • Medieuttrykk (MOK2006) (praktisk)
 • Valgfrie programfag (muntlig-praktisk)

Vg3

 • Historie (HIS1002) (muntlig)
 • Norsk hovedmål (NOR1211) (skriftlig)
 • Norsk sidemål (NOR1212) (skriftlig)
 • Norsk muntlig (NOR1213) (muntlig)
 • Religion og etikk (REL1001) (muntlig)
 • Tysk I+II (FSP5125) (skriftlig)
 • Tysk I+II (FSP5126) (muntlig)
 • Mediesamfunnet (MOK2003) (skriftlig)
 • Mediesamfunnet (MOK2004) (praktisk)
 • Medieuttrykk (MOK2007) (praktisk)
 • Valgfrie programfag (muntlig-praktisk)

Yrkesfag Medier og Kommunikasjon gammel ordning. (Siste kull vår 2018)

 • Matematikk 2P-Y (MAT1005) (skriftlig)
 • Norsk sidemål (NOR1232) (skriftlig)
 • Norsk hovedmål (NOR1231) (skriftlig)
 • Historie (HIS1003) (muntlig)
 • Matematikk 2P-Y (MAT1005) (muntlig)
 • Naturfag (NAT1003) (muntlig-praktisk)
 • Norsk muntlig (NOR1233) (muntlig)
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling I (SAM3028) (muntlig-praktisk)
 • Biologi 1 (REA3001) (muntlig-praktisk)
 • Medier og kommunikasjon (MED3001) (praktisk)

Yrkesfag Naturbruk

Vg1

 • Matematikk 1P-Y (MAT1001) (skriftlig)
 • Matematikk 1P-Y (MAT1101) (muntlig)
 • Naturfag (NAT1001) (muntlig-praktisk)

Vg2

 • Engelsk (ENG1003) (skriftlig)
 • Engelsk (ENG1103) (muntlig)
 • Norsk (NOR1206) (skriftlig)
 • Samfunnsfag (SAF1001) (muntlig)
 • Programfag (tverrfaglig eksamen)

Vg3

 • Matematikk 2P-Y (MAT1005) (skriftlig)
 • Norsk sidemål (NOR1232) (skriftlig)
 • Norsk hovedmål (NOR1231) (skriftlig)
 • Historie (HIS1003) (muntlig)
 • Matematikk 2P-Y (MAT1005) (muntlig)
 • Naturfag (NAT1003) (muntlig-praktisk)
 • Norsk muntlig (NOR1233) (muntlig)
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling I (SAM3028) (muntlig-praktisk)
 • Biologi 1 (REA3001) (muntlig-praktisk)
 • Naturforvaltning (NAB3001) (praktisk)