Skolestart

Gå direkte til

Her finner du nyttige dokumenter knyttet til skolestart.
I starten av skoleåret arrangerer elevene HEI-uke med mange morsomme aktiviteter. Dette er en fin mulighet til å bli kjent med både de andre elevene og skolen. Foto: Sissel Flo Nilsen

Informasjon fra kontoret

Velkommen som elev hos oss! Her finner du en oversikt over nyttig informasjon fra kontoret nå ved skolestart.

Informasjon

Læremidler

Alle elever i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. Alle nødvendige læremidler skal være gratis.

Informasjon om gratis læremidler

Ordningen er todelt
Fylkeskommunene er ansvarlige for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler, og fylkeskommunene bestemmer selv hvordan ordningen skal organiseres. Det er innført et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning som skal dekke utgifter som elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr. Dette kan for eksempel være arbeidsklær, idrettsutstyr eller kalkulator. I Vestfold fylkeskommune går hele eller deler av dette stipendet med til å dekke elevenes egenandel knyttet til egen bærbar PC.

Hvem er omfattet av ordningen?
Elever med rett til videregående opplæring
Voksne elever med rett til videregående opplæring
Voksne uten rett låner bøker av kursarrangør
Lærlinger får gratis læremidler etter behov
Administrasjon av ordningen
I Vestfold fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom og lærebøkene skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning.

Skoleskyss

Vestfold Kollektivtrafikk AS har ansvaret for å tilrettelegge skyssen for elever i den videregående skole i Vestfold som har rett til skyss. For alle andre elever gjelder ordinære reisevilkår for aktuelle transportmidler.

Lånekassen

Så lenge du har ungdomsrett, kan du få stipend og lån fra Lånekassen etter reglene som gjelder for vanlig videregående opplæring.

Timeplaner

Ordinære timeplaner

1MKA

2MKA          3MKNA (MK)

1NAA

2HHA 3MKNA (NA)

1NAB

2LGA 3STA (Realfag)

1STA

2STA (Realfag)
3STA (Samf.fag)

 

2STA (Samf.fag)

Svarskjema/Helseskjema

Fylles ut og leveres før du kan hente ut læremidler. (Bøker/PC)

Skjema

Leie av bokskap

Skal du leie bokskap må du fylle ut skjemaet (skriv ut selv eller gå til kontoret). Det koster kr. 100,- å leie et bokskap pr. skoleår. Link.

Startsamtale

Ganske raskt etter skolestart, får alle elever en samtale med kontaktlæreren sin. Dette er for at dere skal bli litt kjent med hverandre. Til hjelp i startsamtalen bruker læreren et skjema med noen spørsmål du har svart på i forkan.

Lenke til startsamtale for Vg1-elever

Lenke til startsamtale for Vg2 og Vg3-elever

Skolerute

Lenke til skolerute


Skolejakker

Skolen tilbyr at du kan kjøpe skolejakke.

Her finner du mer informasjon og bestillingsskjema.

Parkering

Vi har stor parkeringsplass med gratis parkering for besøkende, elever og ansatte. Mulighet for lading av el-biler ved ridehallen.

Kantina

Skolen har egen kantine med et sunt og næringsrikt tilbud. Åpningstiden sammenfaller med skoletiden.
Her inntar også elevene som bor i studentboligen sine fellesmåltider.