Melsom gård

Gå direkte til

Melsom gård er avdelingen som har til hovedoppgave å drifte og forvalte Melsomeiendommen på ca. 2 700 dekar, fordelt på henholdsvis ca. 1 000 dekar dyrket mark, 1 500 dekar skog og 200 dekar park, veier og annen infrastruktur.

Driftsoppgaver

Melsom gård står for daglig drift av studentboligen, kjøkken og kantine, samt utfører renhold, vaktmestertjenester og vedlikehold på eiendommens store bygningsmasse som er på ca. 28 000 kvm brutto. Melsom gård har 12 ansatte.

Anlegg og bygningsmasse

Virksomhetens bygningsmasse fordeler seg på bygninger relatert til undervisning, studentbolig, hesteanlegg, gårdsdrift og utleieboliger. Teoribygget ble totalrenovert både ut- og innvendig i 2010, samt at kapasiteten på undervisningsarealer samtidig ble utvidet med nye 500 kvm.

Øvrige deler av vår bygningsmasse som rommer administrasjon, kontorer, kantine/ kjøkken, gymsal og internat, er betydelig oppgradert i perioden 2012 – 2014.
Hesteanlegget har oppstallingskapasitet til 92 hester og fremstår som nytt og moderne. Foruten stallplasser fordelt på fire staller, består anlegget av to ridehaller, to utendørs ridebaner på henholdsvis grus og gress, 1 km rettbane for trening av travhester og veier til turridning. Vedrørende våre ridehaller, er den nyeste hallen fullisolert og ble oppført i 2012. Hesteanlegget driftes av Stall T.
Vårt store gårdsbruk danner grunnlaget for en betydelig melkeproduksjon. I februar 2013 flyttet melkeproduksjonen inn i et helt nytt og moderne løsdriftsfjøs med blant annet melkerobot. Pr. i dag besitter virksomhetens melkeproduksjon en kvote på ca. 650 tonn. Melkeproduksjonen og dyrket mark driftes av våre forpaktere.

For informasjon kontakt driftssjef Ole Vetrhus på tlf. 970 95 493 eller olev@vfk.no

Publisert: 12.01.2018

Oppdatert: 21.02.2018