Naturbruk

Gå direkte til

Naturbruk er et programområde hvor du kan velge om du vil fullføre med fagbrev, generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Du kan fordype deg innen Hest, Hund, Dyrepleie eller Landbruk.
Foto: Sissel Flo Nilsen

Dine mål og muligheter

Du er interessert i naturen, har praktisk håndlag, kan samarbeide med andre og viser omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du liker å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold. 

Programoversikt

På Vg2 kan du velge mellom Heste- og hovslagerfag eller Vg2 Landbruk og gartnernæring. Etter Vg2, kan du velge å ta fagbrev over to år som Hestefaglært eller Hovslager. Du kan ta et tredjeår som gir deg generell studiekompetanse, eller du kan velge Landbruk som gir deg yrkeskompetanse etter 3 år. (Agronom).

 

Fag og timer Vg1
Fellesfag  
Kroppsøving   2
Norsk   2
Engelsk   3
Matematikk   3
Naturfag   2
   
Programfag   
Yrkesfaglig fordypning  6
Naturbasert aktivitet 5
Naturbasert produksjon 12
Sum timer 35

 

Fag og timer Vg2
  Heste- og Hovslagerfag Landbruk og Gartnernæring
Fellesfag    
Kroppsøving   2 2
Norsk   2 2
Engelsk   2 2
Samfunnsfag   3 3
     
Programfag     
Yrkesfaglig fordypning 9 9
Aktiviteter med hest  5  
Hest og hestehold 6  
Stalldrift  6  
Produksjon, miljø og kvalitet   5
Forvaltning og drift   5
Landbruk   7
Sum timer 35

35

Fag og timer Vg3
  Studieforberedende Landbruk (Agronom)
Fellesfag    
Kroppsøving  2 2
Norsk   10  
Historie  
Matematikk 5  
Naturfag   3  
     
Programfag     
Naturforvaltning 5  
Valgfritt programfag: Entreprenørskap og bedriftsutvikling eller Biologi2 5  
Plante- og husdyrproduksjon    12
Utmark og kulturlandskap   5
Gårdsdrift   6
Valgfritt programfag 1   5
Valgfritt programfag 2   5
Sum timer 35 35

Dette lærer du på Naturbruk i Vg1

I Vg1 vil du få grunnleggende opplæring innen de fleste sider av vanlig landbruksdrift. Det blir innføring i jordlære og plantedyrking, fóring og stell av husdyr og skogbruksarbeid. Opplæring i teknikk og håndverk er en viktig del av Vg1. Noe av den praktiske undervisningen vil innebære arbeid i vanlig gårdsdrift. Du vil få lære mye om natur og friluftsliv og være med på ulike turer. Du kan fordype deg i det du interesserer deg mest for. På Melsom kan du fordype deg i Hest, Hund, Landbruk og Dyrepleie. 

Programfag

Naturbasert aktivitet

Programfaget omfatter ulike perspektiver ved naturbaserte aktiviteter slik disse utøves i lokalt natur- og kulturlandskap. I dette inngår å planlegge, gjennomføre og vurdere på et grunnleggende nivå aktiviteter knyttet til bruk av natur innen tradisjonelle og nye næringer som turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester. Aktivitetene omfatter det å kunne orientere seg i naturen, beskrive naturtype, gjenkjenne typiske arter, beskrive landskapsutforming og klima og forholde seg til dette i utøvelsen av yrkesrelevante aktiviteter. Programfaget skal dyktiggjøre eleven til seinere å kunne utvikle næringsvirksomhet og entreprenørskap.

Programfaget omfatter bærekraftig forvaltning av naturressurser og naturområder innenfor gjeldende rammebetingelser, regelverk og krav til personlig sikkerhet. Videre omfatter også programfaget bruk og vedlikehold av utstyr knyttet til naturbaserte aktiviteter.

Naturbasert produksjon

Gjennom hele skoleåret jobber vi med opplæring i traktorkjøring, på maskiner og utstyr. Vi utfører også service og vedlikehold. Videre jobber vi med plantelære både teoretisk og gjennom praksis på jordet.

Dette lærer du på Vg2

Heste- og hovslagerfag (HH)

 

Om du liker en praktisk skolehverdag, være ute i frisk luft, jobbe i stallen og være sammen med hest i alle slags aktiviteter og heller slite sko enn skolepult, kan dette være riktig programvalg. Uansett hvilket nivå du er på, får du et godt utbytte. Du lærer å lede, ta viktige avgjørelser, være selvstendig og strukturert. Dette er egenskaper du kan ta i bruk videre både i livet og arbeidslivet.

 

Programfag 

Aktiviteter med hest
I dette faget jobber vi med ridning, longering, transport, dressurprogram, sprang, mønstring, bandasjering, kjøring, montè, turridning og mye mer.

Hest og hestehold
Faget inneholder anatomi og fysiologi, utvikling og historie, atferd, rase og bruksområde, visitering, sykdommer, skader, sårbehandling, hov og skoing, fôring, trening og avl. Vi bruker varierende arbeidsmetoder. I tillegg til klasseromsaktiviteter jobber vi med disseksjon, klinisk arbeid i stallen, samarbeid med hovslager og stallbesøk. Mye av teoristoffet har en praktisk tilnærming fordi læreren også er veterinær.

Stalldrift
I  den praktiske delen av stalldriftsfaget jobber vi med å vedlikeholde stallen, praktisk stallarbeid, vedlikehold av utstyr, rutinearbeid i stallen, lærer å gjenge opp broddehull, HMS, kjører traktor og vedlikeholder treningsarenaer.

Den teoretiske delen består av undervisning i klasserommet og der kommer temaer som HMS ved brann og alle situasjoner i stall og arbeid med hest, lærbehandling, tekniske løsninger, bedriftslære, økonomi, lover og regler, drift av stall og vedlikehold av stallen.

Landbruk og gartnernæring (LG)

 

Litt tekst om dette

Programfag 

Produksjon, miljø og kvalitet
Programfaget omfatter arbeidsprosesser, miljø og dokumentasjon som er felles for landbruket og gartnernæringen. Programfaget dreier seg om yrkes- og næringsdrift i varierende naturtyper og under varierende forhold. Videre handler det om sammenhenger mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og produktkvalitet. Programfaget omfatter gjeldende regelverk for landbruks- og gartnernæringene, helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og kvalitets- og sertifiseringssystemer.

Forvaltning og drift
Programfaget dreier seg om forvaltning av naturressurser i et langsiktig perspektiv og innenfor økologisk forsvarlige rammer. Næringsdrift med utgangspunkt i lokale naturressurser, utvikling av nye produkter og etablering av ny næringsvirksomhet inngår i programfaget. Det handler også om mulige konflikter mellom næringsvirksomhet og miljø. Programfaget dreier seg om økonomisk terminologi, enkel regnskapsføring og regnskapsanalyser. Programfaget omtaler også forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i landbruks- og gartnernæringene.

Landbruk
Programfaget omfatter arbeidsprosesser i landbruket og er knyttet til arbeid med jord, fôr- og matplanter, produksjonsdyr og teknologi. I dette inngår livsprosesser hos dyr og planter og samspillet i naturen. Videre handler det om sammenhenger mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og produktkvalitet. Bruk og vedlikehold av bygninger, traktorer, maskiner og teknisk utstyr hører også med. Programfaget omfatter gjeldende regelverk for økologisk og konvensjonell husdyr- og planteproduksjon i landbruket.

Yrkesfaglig fordypning i Vg1 og Vg2

Hest utplassering (HH og LG)

For å få et innblikk i hva heste- og hovslagerfaget består av,
tilbyr vi hospitering 1 dag i uka hos blant annet trav- sprang- og dressurtrenere, hesteklinikker, oppdrettere og mer hobbyrettet drift.
På den måten kan du tidlig i utdanningsløpet gjøre deg opp
en mening om det aktuelle lærlingeløpet er noe for deg.

Du kan også gjennom utplasseringen skaffe deg en 
lærlingeplass.

Hestesport (HH og LG)

Her kommer det en tekst om hestesport

 

Dyrepleie (HH og LG)

I Vg1 består undervisningen av praktisk og teoretisk dyrepleie samt biologi. Vår lærer er veterinærutdannet og vi har en liten klinikk på skolen som brukes i undervisningen. Dyrene vi jobber mest med er hund og katt. Vi knytter emnene anatomi, fysiologi og sykdomslære til disse. Andre dyr som kanin og hamster er også innom klinikken. Elevene har mulighet til å ta med egne dyr til undersøkelse.

I Vg2 er elevene utplassert 1 dag i uka på en klinikk, kennel, dyrebutikk eller lignende, fra skolestart og frem til påske. De vil da få innblikk i ulike yrker, og får samtidig mulighet til å knytte viktige kontakter for framtiden. Fra påske og ut skoleåret jobber de med et selvvalgt fordypningstema. 

 

Hund (LG)

Du vil lære å trene hund og øke din kompetanse i forhold til hund, enten du vil ha hund som yrke eller hobby. Du lærer også om hundens opprinnelse, dens atferd og utvikling, sosialisering, foring og stell og lover og regler for hundehold. 

Elevene må disponere egne hunder. (egen, familiens, tantens osv) . Det er ikke krav til verken størrelse, form,farge, lydighet osv

 

Landbruk utplassering (LG)

 

For å få et større innblikk i hva landbruksfaget 
består av tilbyr vi utplassering på gårdsbruk i 
distriktet eller praksis på Melsom gård.

Dette lærer du på Vg3

Studieforberedende Vg3

Dette programområdet gir deg naturforvaltningskompetanse og generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Programfag

Naturforvaltning (felles)
Elevene får praktisk og teoretisk opplæring om naturen og hvordan vi bruker den på en bærekraftig måte.
Hovedinnholdet i faget er kunnskap om arter og forholdet mellom dem.
Elevene får også lære om lovverk knyttet til naturforvaltning, som for eksempel, viltloven og naturmangfoldsloven.

Valgfrie programfag er Entreprenørskap og bedriftsutvikling eller Biologi2.

Landbruk Vg3

Dette programområdet gir deg yrkestittelen Agronom som er en fagutdanning i landbruk.

Programfag

Plante- og husdyrproduksjon

inneholder dyrking og stell av planter og foring og stell av dyr. Faget er både praktisk og teoretisk. Den teoretiske delen er knyttet til hvordan man planlegger dyrking og gjødsling og fôrplaner til dyrene.

Utmark og kulturlandskap

handler om bruk og vern av natur- og kulturlandskap i tillegg til skogbruk.
Dette faget er også praktisk og teoretisk. 

Gårdsdrift

Dette faget handler om å drive en bedrift. Elevene lærer økonomistyring og regnskap, kvalitetssystemer og lovverk knyttet til landbruket.

Elevene skal også velge to valgfrie programfag.
Hvilke som tilbys blir ikke bestemt før ved skolestart.

Publisert: 31.10.2017

Oppdatert: 20.03.2018