Læringsmiljø

Gå direkte til

Foto: Maryann Rosenhave

Livsmestring på Nøtterøy videregående skole

Hva vil det si å mestre livet?

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har skrevet en rapport som tar for seg livsmestring i skolen, og de har definert begrepet slik:

"Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte.

Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden." (LNU, 2016)                                                                                                                                                                                      

Frem mot år 2020 vil læreplanverket for den norske skolen bli fornyet. Som en del av dette arbeidet har regjeringen fastsatt en ny overordnet del som skal erstatte den generelle delen av læreplanen. I ny overordnet del er Folkehelse og livsmestring et av tre tverrfaglige temaer, og hensikten er at elevene gjennom arbeidet med livsmestring skal få kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet i barne- og ungdomsårene er svært viktig, og har stor innvirkning på livskvaliteten inn i- og gjennom voksenlivet.

 

SMART skolestart

På Nøtterøy videregående skole har vi over mange år jobbet med fokus på helsefremmende arbeid. Vi mener det er viktig og nødvendig å ha et helhetlig syn på eleven og elevens læring, og gi god opplæring i et slikt perspektiv. Skolens læringssyn gjenspeiles blant annet i vårt lokale program «Gå SMART på skolen» og skolestartprogrammet «SMART skolestart», hvor temaer innenfor livsmestring har sin naturlige plass. Fokus på gode relasjoner og bygging av gode og støttende læringsmiljøer, både i og utenfor klasserommet, er noe av bærebjelken i dette arbeidet

 smart skolestart

 

Stopp mobbing

Stopp mobbing

Kjenner du noen som blir mobbet eller har du en mistanke om mobbing? Er du elev, lærer, ansatt eller forelder? Vi har alle et ansvar for å forhindre mobbing. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig.

 

Rutiner ved Nøtterøy VGS

Rutiner ved mobbing:
1. Rektor/ledergruppa skal straks informeres om saken hvis det er mistanke om mobbing.
2. Involverte elever tas inn til samtale med rektor/studierektor.
3. Foreldre til mobbere og mobbeofre under 18 år informeres.
4. Skolen setter i verk eventuelle tiltak og skriver enkeltvedtak der det det er påkrevd.
5. Den eller de som er mobbet, oppfordres om straks å ta kontakt med lærer/studierektor/rektor hvis mobbingen starter igjen.
6. Rektor/ansvarlig studierektor/kontaktlærer følger saken tett opp til saken er løst. Alt personale som får vite om mobbesaker, skal umiddelbart melde saken til skolens ledelse

Årshjul ved aktivitetes knyttet til elevenes psykososiale miljø

Rutine for psykososiale forhold til elever

 

Nyttige lenker

God praksis: Ni gode råd for arbeid mot mobbing i skolen-regjeringen.no

Mobbing i skolen

Skolemiljø Udir-3-2017

Mobbing og mistrivsel- Udir

Elevbrosjyre-Udir

 Be om hjelp

Elevtjenesten

Kontaktlærer