Helsefagarbeider

Gå direkte til

Helsefagarbeider er et nytt fag som erstatter de yrkene som tidligere hadde tittel som hjelpepleier og omsorgsarbeider.
Foto: Kjersti Holm

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for brukere av helse- og sosialtjenester.

Dette innebærer blant annet hjelp til personlig hygiene og andre omsorgsoppgaver knyttet til aktiviteter i dagliglivet. Helsefagarbeideren utøver sitt fag med utgangspunkt i pasientens/brukerens forutsetninger og behov. De vanligste arbeidsplassene er i hjemmebasert omsorg og i sykehjem, men du kan også arbeide i sykehus, psykisk helsevern og andre institusjoner med ulike omsorgs- og behandlingstilbud i offentlig og privat sektor.

Slik jobber vi:

Læringsarbeidet foregår i klasser med egen kontaktlærer. Du arbeider ofte i mindre grupper og er selv med å utarbeide og velge metoder for opplæringen. I opplæringen kommer du til å arbeide med flere fag samtidig. Det er vanlig med større og mindre gruppeoppgaver og prosjekter. Mye av undervisningen på skolen foregår i praksisrommet der du lærer sykepleieprosedyrer. Utplassering i arbeidslivet en viktig del av praksisundervisningen

I løpet av Vg2 er elevene ute i praksis 6 uker høst - og 6 uker om våren. Her knyttes kontakter med arbeidslivet, og elevene får mulighet til å vise hva de kan. For mange er det første skritt til en lærlingeplass. Etter to år i skole er det to års læretid. Læretiden avsluttes med fagprøve. Når fagprøven er bestått, får du autorisasjon som helsefagarbeider. Faget benevnes som helsearbeiderfaget

 

Du må være innstilt på: 

Du må ha kvalifikasjoner og egenskaper som er nødvendige for å jobbe med forskjellige mennesker som er i ulike livssituasjoner. Du må være flink til å ta ansvar, se andres behov og like å arbeide med og sammen med andre mennesker

Yrket krever grunnleggende kunnskaper om pleie og omsorg, og personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Det legges vekt på å utvikle holdninger som toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold. Det er viktig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Helsefagarbeideren samarbeider med andre yrkesgrupper som for eksempel sykepleiere, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det kreves også evne til selvstendig arbeid som å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid

 

Å lære en slagpasient å kle på seg.Omsorg og trøstFremtidens flotte helsefagarbeidere.

Veien videre:

Etter endt fagbrev kan du videreutdanne deg i psykisk helsearbeid, barsel- og barnepleie, kreftomsorg og lindrende pleie, eldreomsorg, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, rehabilitering eller veiledning.

 

Her kan du se en liten film om  hvordan det er å være helsefagarbeider

Les mer om helsearbeiderfaget her

Publisert: 24.02.2018

Oppdatert: 01.03.2018