Eksamen

Gå direkte til

Fylkeskommunen har ansvar for eksamen for elever i videregående skole, privatister og praksiskandidater på videregående nivå.
De videregående skolene sørger for gjennomføring av eksamen for elever, eksamenskontoret sørger for gjennomføring av eksamen for privatister.

Har du spørsmål om eksamen, ta gjerne kontakt.

Kontakter

Gunn Torild Holtan

   Gunn Torild Holtan    Tlf: 33 30 66 50

  e-post: gunnh(at)vfk.no

Du kan også kontakte Eksamenskontoret i Vestfold: eksamenskontoret(at)vfk.no
Du kan ringe eksamenskontoret mandag - fredag kl. 08.30-11.30 Telefon 33 34 42 05
Besøksadresse: Stoltenbergsgate. 38, 3126 Tønsberg
Postadresse: Svend Foynsgate 9, 3126 Tønsberg

Eksamensdatoer

 Eksamensdatoer

Kunngjøring av skriftlige eksamenstrekk kommer her.

Eksamensplan for alle sentralgitte eksamener  ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider.

 

Før eksamen

Før eksamen

Studiedag før eksamen 

Søknad om tilrettelegging ved eksamen

Søknad om å erstatte 2. fremmedspråk med morsmål

Retningslinjer for eksamenstrekk i Kunnskapsløftet

Eksamensform i fag

Les mer på eksamenskontorets nettsider

 Ny, særskilt eller utsatt eksamen

Ny eksamen Dersom du får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har du ifølge forskrift til opplæringsloven rett til ny eksamen i faget ved første anledning. Du beholder da standpunktkarakteren i faget. Du betaler ikke eksamensavgift. Dersom du er Vg3-elev og er ferdig med dine 3 obligatoriske år, vil ny eksamen føre til at du ikke får førstegangsvitnemål. Du må selv gi beskjed til skolen at du ønsker å gå opp til særskilt eksamen. Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist. Standpunktkarakter i faget faller bort. Du må selv betale eksamensavgiften.

Særskilt eksamen Dersom du får karakteren 1 i standpunkt og ikke er trukket ut til eksamen i faget, har du rett til særskilt eksamen. Dette gjelder også i fag det ordinært ikke blir avholdt eksamen i. Består du særskilt eksamen, beholder du førstegangs-vitnemålet. Du betaler ikke eksamensavgift. Dersom du ikke går opp til eksamen i faget ved første mulighet, må du ta faget som privatist. Det presiseres at særskilt eksamen ikke gjelder for deg med IV. Særskilt eksamen avholdes normalt samtidig med ny og utsatt eksamen.

Utsatt eksamen Du har rett til utsatt eksamen når du kan dokumentere fravær ved ordinær, særskilt eller ny eksamen. Gyldig fravær til eksamen er i forskrift til opplæringsloven definert på følgende måte: "Fråvær ved eksamen blir rekna som dokumentert når eleven eller privatisten er hindra frå å møte til eksamen, hindringa er uføreseieleg og han eller ho elles ikkje kan lastast for hindringa."

Du må legge fram dokumentasjon for fraværet. Dersom du har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal det trekkes på nytt. Retten til ny og utsatt eksamen gjelder ved første påfølgende eksamen. Består du utsatt eksamen, beholder du standpunktkarakteren i faget og førstegangsvitnemålet. Dersom du ikke går opp til første påfølgende eksamen, må faget tas som privatist, og eventuell standpunktvurdering bortfaller.

Slik foregår eksamen

Informasjon om skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen starter klokka 09.00. Alle skal være på plass i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen starter. Da starter informasjon om eksamensgjennomføringen.

Skole-PC Husk å sjekke at din skole-PC er i god stand før eksamen! Hvis ikke må du ta kontakt med Servicedesk IKT i god tid før eksamen. Sørg for at programvare er oppdatert. Du skal ikke ha administrasjonsrettigheter til PC-en, bruke privat PC eller låne en annens PC til eksamen. Batteri skal være fulladet, ta med strømkabel. PC-en skal være avslått når du går inn i eksamensrommet.

Høretelefoner (headset) er tillatt under eksamen, men • de kan ikke ha innebygd sender eller mottaker av trådløse signaler. Må være koblet til PC-en via kabel, ikke trådløs tilkobling • lyd fra høretelefonene må ikke forstyrre andre. Dersom reglene ikke overholdes kan høretelefonene bli inndratt under eksame

 

Informasjon om muntlig og muntlig-praktisk eksamen

48 timer før: Melding om hvilket fag du kommer opp i

48 timer før eksamen får du vite hvilket fag du har kommet opp i. Lørdag, søndag, høytidsdager og helligdager telles ikke med.

24 timer før: Forberedelse

24 timer før eksamen starter, får du utdelt et tema eller en problemstilling. Ut fra det skal du forberede en presentasjon som du skal presentere under eksamen. Presentasjonen din vil ikke vurderes, men skal være utgangspunkt for samtale. Du må også forberede deg på å få utdypende spørsmål til presentasjonen, i tillegg til spørsmål fra andre relevante eler av læreplanen i faget.

Forberedelsen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at du skal være på skolen og ha tilgang til en lærer. Forberedelsen skal hjelpe deg til å se sammenhengen mellom temaet/problemstillingen for eksamen og læreplanen.

Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Les mer på Eksamenskontorets nettsider

Etter eksamen

Klage på vurdering

Klagefrister blir lagt ut her:

 Her finner du informasjon om hvordan du klager