Praktisk informasjon

Lover, regler og rutiner

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lokal forskrift om ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold

Praktisering av skolereglementet ved Sandefjord vgs

Husregler for Sandefjord vgs

Regler for bruk av skolens læringssenter

IKT-standard for Vestfold-skolene

Uker og økter

A-og B-uker
Skoleåret er delt inn i A- og B-uker. Dette vil si at elevene har forskjellige timeplaner annenhver uke. Partalls uker (36, 38, 42, 44 osv.) er A-uker og A-timeplanen blir da fulgt. Oddetalls uker (35, 37, 39, 41 osv.) er B-uker og B-timeplanen blir da fulgt.

Timeplanene på nett vil alltid være de som gjelder for aktuell uke.

Økter
Skolen starter kl. 08.20 om morgen og varer til kl. 15.20 på ettermiddagen. Skoledagen er delt inn i fire økter.

 • 1. økt kl. 08.20 - 09.50
 • 2. økt kl. 10.05 - 11.35
 • 3. økt kl. 12.05 - 13.35
 • 4. økt kl. 13.50 - 15.20
Skoleruta for videregående skoler i Vestfold

Skoleruta for videregående skoler i Vestfold

Forsentkommingslapper

Hvordan fungerer dette med forsentkommingslapper?
Høsten 2014 innførte skolen forsentkommingslapper. Alle som kommer for sent til 1. økt henter en gul forsentkommingslapp i skranken ved hovedinngangen. Denne skal fylles ut før elevene går til timen.

Lærerne er orientert om at alle som kommer for sent har med seg lappen for å få komme inn i timen. Dette er et tiltak for å unngå mange forstyrrelser når elever kommer for sent. Elevene våre slipper å bruke tid på å forklare læreren hvorfor de kommer for sent til timen.

Vi håper også at det skal føre til at færre elever kommer for sent til timen. Da blir undervisningen mer effektiv for alle og arbeidsforholdene bedre for både lærer og elev!

Prosedyren ved forsentkomming til 1. økt:
1. Oppsøk skranken ved hovedinngangen og fyll ut en forsentkommingslapp som du tar med deg til timen.

2. Gå stille og rolig inn i klasserommet eller verkstedet og lever forsentkommingslappen til læreren din.

3. Finn plassen din og kom i gang med arbeidet så raskt som mulig.

Faglærer fører antall minutter forsentkomming og ordensanmerkning ved udokumentert fravær i SkoleArena. Kontaktlærer følger opp.

Les mer om praktisering av ordensreglementet til Sandefjord videregående skole

Ved gjentatte forsentkomminger melder kontaktlærer til avdelingsleder. Plan for oppfølging avtales.

Fravær

Rutine for fraværsføring i videregående skoler i Vestfold

Skjema for krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet

Kunnskapsdepartementet fastsatte 23.06.16 en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det er en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær). Hvis de overstiger denne grensen, vil de ikke få karakter i faget. Hensikten med å innføre fraværsgrense er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk.

Informasjon om fraværsordningen i videregående skole
Det er svært viktig at både elever og foresatte kjenner til den nye fraværsordningen. Les mer her:
Nettsidene til Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratets veiledning til elever. I veiledningen kan du se hvor mange klokketimer med udokumentert fravær du maksimalt kan ha før fraværsgrensen for standpunktkarakter er nådd. Merk at på SVGS så har vi økter av 90 min. / 1 t. 30 min.

Hovedinnholdet fraværsordningen
Hvis en elev har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær.

Unntak for elever i en vanskelig livssituasjon
Når elever i en vanskelig livssituasjon har 10 – 15 % udokumentert fravær, avgjør rektor om eleven skal få karakter i samråd med elevens kontaktlærer, rådgiver og faglærer (forutsatt at faglærer har karaktergrunnlag).

Krav til dokumentasjon
Den nye fraværsordningen har strengere krav til dokumentasjon av fravær enn tidligere. Dette er dokumentasjonskravene:

 • Fravær av helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig (fysioterapeut, kiropraktor, tannlege eller psykolog) - fravær av helsegrunner kan ikke dokumenteres med egenmelding fra foreldre eller myndige elever. Helsesøster skal ikke dokumentere sykefravær. Les mer under "Presisering om Helsesøster og dokumentasjon av sykefravær" nederst på siden.
 • Kronisk sykdom eller ved utredning/oppfølging kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen dokumentasjon fra sakkyndig
 • Ved velferdsgrunner kan normalt erklæringer fra foreldre eller myndige elever benytte

Unntak
Eleven kan få karakter hvis det dokumenteres at fraværet som overstiger 10 % kommer av:

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte (sesjon, innkalling til retten ol)
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • Religiøse høytider utenom Den norske kirke (maks 2 dager)
 • Legetime, tannlegetime, time hos BUPA, avtale med skolehelsetjeneste e. l. (All type kjøreopplæring inkludert oppkjøring regnes ikke som dokumentert. Les mer under "Presisering om Helsesøster og dokumentasjon av sykefravær" nederst på siden)

Hvis eleven er borte fra skoletimer på grunn av en rettighet de har etter Opplæringsloven, skal det ikke regnes som fravær, det gjelder f. eks.:

 • Rådgiving på skolen
 • Møte med PP-tjenesten
 • Organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant (f.eks. ekskursjon)
 • Elevrådsarbeid og arbeid i skolemiljøutvalget som er godkjent av skolen
 • Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte
 • Intervju til læreplass

Det må varsles
En elev kan ikke miste halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag uten å ha blitt varslet på forhånd.

Føring av fravær
Faglærere skal føre fravær i programmet Skolearena seinest 1 dag etter at fraværet forekommer. Det er elevens ansvar å dokumentere fraværet overfor kontaktlærer, slik at det blir registret som «dokumentert fravær». Eleven plikter å følge med på eget fravær i Skolearena. Eleven må melde fra om eventuell feilføring til faglæreren innen 2 uker etter fraværsdato. Også foresatte kan få tilgang til fraværsoversikten i Skolearena: les mer under Hjem-skole-samarbeid under Tilgang i Skolearena.

Fraværsreglene gjelder bare om en elev kan få standpunktkarakter i et fag eller ikke. Skolen har et eget ordensreglement der elever må kommunisere rundt eget fravær. Det er ingen endringer i reglene for fratrekk av fravær på vitnemålet (inntil 10 dager), se eget skjema.

Elever som ikke får standpunktkarakterer på grunn av for høyt fravær
Elever som har gått over fraværsgrensen vil ikke få standpunktkarakter i faget. Utdanningsdirektoratet har laget en kort oversikt over hva elevene må gjøre hvis de har gått over fraværsgrensen. Dette finner du under punktet Spørsmål om å gå over fraværsgrensen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Presisering om helsesøster og dokumentasjon av sykefravær
Helsesøster skal ikke dokumentere sykefravær. Fravær av helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig.
Kommuneoverlegen i Sandefjord skriver i et brev til skolen at dokumentasjon av fravær er ikke, og skal ikke være, helsesøsters oppgave. Elever som trenger slik dokumentasjon bør henvende seg til helsepersonell som vanligvis er ansvarlig for behandling og oppfølging av dem, for eksempel fastlege.

Fraværsgrense og kjøreopplæring.
All kjøreopplæring, inkludert oppkjøring, er ifølge Kunnskapsdepartementet å betrakte som udokumentert fravær i den nye fraværsordningen.

Studieekskursjoner og elevutveksling

Kontraktskjema for studieekskursjoner og elevutveksling for elever ved SVGS

Tiltak mot mobbing

Kjenner du noen som blir mobbet eller har du en mistanke om mobbing? Er du elev, lærer, ansatt eller forelder? Vi har alle et ansvar for å forhindre mobbing. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig

Handlingsplan mot mobbing ved Sandefjord videregående skole

Du finner mer informasjon på Utdanningsdirektoratet nettsider:

Nullmobbing

Nytt regelverk om skolemiljø

Om skolemiljø - informasjon til elever og foresatte

Klage fra elev på ansatt

Oppfølging av Opplæringsloven §9A

Endringer i opplæringslovens kapittel 9A trådte i kraft 1.8.2017. Det er særlig tre områder som er skjerpet og presisert: aktivitets-, informasjons- og dokumentasjonsplikten.

Det er utarbeidet en aktivitets-/handlingsplan som skal ivareta oppfølging av disse endringene.

Det er nulltoleranse mot krenking, for eksempel mobbing, utestenging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ha gode rutiner som forebygger at krenkelser etter opplæringsloven skjer.

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

 1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
 2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid
Pc-vettregler for Sandefjord videregående skole
 1.  Pc-lokket skal være nede når timen begynner. Læreren avgjør for øvrig når lokket skal være nede.
 2.  Læreren avgjør hvilke programmer og nettsteder som skal brukes i undervisningen.
 3.  Vi skal ikke ha andre programmer og nettsteder oppe i undervisningen enn dem vi bruker. Andre programmer skal heller ikke ligge på oppgavelinjen, og oppgavelinjen skal til enhver tid være synlig.
 4. Vi utviser godt nettvett. Vi bruker ikke digitale verktøy til å jukse, og vi har nulltoleranse for nettmobbing
 Elevkort (skolebevis)

Når du begynner på Sandefjord videregående skole får du et elevkort med bilde. Elevkortet bruker du når du skal: 

 • Hente lærebøkene dine
 • Låne bøker, filmer o.l. på skolens læringssenter.
 • Kopiere eller skrive ut.

I tillegg gir det deg studentrabatt på tog o.l.

Hvordan får jeg elevkort? Hva gjør jeg når jeg har mistet elevkortet mitt?
Husk å hente årsmerke ved nytt skoleår!

Når du begynner på et nytt skoleår, må du hente et nytt årsmerke (såkalt oblat) i resepsjonen. Årsmerket vil gjøre ditt tidligere elevkort gjeldende for det kommende skoleåret.

Merk deg at:

 • du ikke trenger nytt årsmerke for å låne skolebøker eller PC ved skolestart.
 • årsmerket må være riktig for at du skal få studentrabatt på tog o.l.

Elevkortet er gyldig i inneværende skoleår og frem til 30. september.

Hvordan får jeg elevkort?

 • Nye elever ved skolen blir fotografert ved skolestart og får elevkortet utdelt noen dager etter fotografering.
 • Begynner du hos oss etter vanlig skolestart (Vg1, Vg2 eller Vg3): henvend deg i resepsjonen. De tar bilde og bestiller elevkort til deg.

Har du mistet skolebeviset (elevkortet) ditt i løpet av skoleåret?

Ved skolestart gjør du følgende:
Første skoledag mandag 19. august kan du møte som angitt i egen fotoplan - legges ut august 2019. Elever på YF møter i Speilsalen og elever på SF på rom A-010.

Ellers i skoleåret gjør du følgende:
Henvend deg i resepsjonen. Nytt kort koster kr. 100,-.

Lånekassen

Søknad

 • Elever som har fått skoleplass og takket ja til den, kan søke om støtte etter dette. De fleste elever i videregående skole får tilbud om skoleplass i juli.
 • Lærlinger kan søke når de har fått godkjent lærekontrakt.
 • Elever som ikke kom inn på førsteinntaket må vente med å søke til 1. august, og helst til de er sikre på hvilken skole de skal gå på. Da slipper de å søke på nytt dersom de ombestemmer seg. Hvis en elev sender inn flere søknader, kan saksbehandlingstiden bli lengre. 

Dine sider kan du:

 • Søke om støtte,
 • Følge status i saken sin,
 • Få svar på søknaden sin. 

Søk innen 15. november hvis du vil ha støtte fra Lånekassen for høstsemesteret 2018.

Her ser du hvor mye du kan få.

Lånekassens nettsider finner du nyttig informasjon om stipend og lån.

Husk å søke om utstyrsstipend!
Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det.

Les mer om alle typer stipend på Lånekassens nettsider

Endringer i forskriftene

Her finner dere de viktigste endringene i Lånekassens forskrifter

Bytter av fremmedspråk og matematikk VG1

Frist for bytte
27. september 2019

Skjema for å bytte fremmedspråk og/eller matematikk

Disse ønskene behandles fortløpende.

Inntil annet er sagt må alle møte til de fagene de har fått tildelt på timeplanen.

Om elevene ønsker å bytte fremmedspråk eller matematikk etter fristene må avdelingsleder kontaktes.