Pedagogiske prosjekter

Gå direkte til

Prosjekter og pedagogiske satsingsområder på Sandefjord videregående skole

Klar 1P2P

Klar 1P2P er tilbud om gratis intensivkurs for å bestå eksamen i matematikk 1P eller 2P.

I Vestfold fylkeskommune er det etablert et team med faglærere fra ulike videregående skoler. Teamet spesialiserer seg på å hjelpe elever som skal opp til ny, utsatt eksamen i fagene 1P eller 2P – «Team Klar 1P2P». Matematikklærere ved Sandefjord videregående skole deltar i dette teamet.

Tilbudet er undervisning og veiledning av faglærer i kombinasjon med nettleksjoner. Undervisningen foregår i en intensiv periode på seks uker (uke 41 - 46). Elevene møter læreren på skolen 1 - 2 ganger per uke. Vi har tro på at tett oppfølging, raske tilbakemeldinger og trening i å løse eksamensoppgaver er viktig for at elevene skal lykkes med eksamen. Eksamen er i november.

For mer informasjon, kontakt avdelingsleder Randi Djupvik, telefon: 33 48 86 51 E-post: randidj(at)vfk.no

Lektor2-programmet

Sandefjord vg skole deltar i Lektor2-programmet. Dette er en nasjonal realfagsatsing. Skoleåret 2017-18 er 242 skoler med i programmet. Lektor2 legger til rette for samarbeid mellom faglærere og fagperson fra bedrift eller institusjon som anvender realfag i sin jobb. Elevene får et oppdrag fra samarbeidspartneren som de skal løse.

Mål for Lektor2-ordningen

Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å:

  • Stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
  • Øke elevenes læringsutbytte
  • Øke rekrutteringen til realfagene
  • Øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

Sandefjord videregående skole deltar i ordningen med to tiltak i 2017-18

  • Oppdrag knyttet til naturfag. Her deltar elever i Vg1 Studieforberedende program.
  • Oppdrag knyttet til faget Informasjonsteknologi 2.

Her deltar elever fra Vg3 Studieforberedende program.

Mer informasjon om Lektor2-programmet finner du på nettsidene til Naturfagsenteret

Tilbud til elever som har forsert matematikk

Elever som mestrer matematikk godt og har spesiell interesse for faget, har anledning til å gjennomføre teoretisk matematikk (1T) mens de er elever i ungdomsskolen. Matematikk 1T er et fag fra videregående skole. Vestfold fylkeskommune tilbyr opplæring i 1T gjennom Nettskolen

Elever som starter på Sandefjord videregående skole med bestått eksamen i teoretisk matematikk, får tilbud om opplæring i programfaget matematikk for realfag R1 i Vg1 sammen med elevene som går i Vg2. Forseringen kan videreføres slik at eleven kan gjennomføre matematikk på høyeste nivå i videregående skole, matematikk for realfag R2, i Vg2.

Sandefjord videregående skole har inngått et samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om et tilbud til elever som gjennomfører denne forseringen og ferdigstiller matematikk R2 i Vg2.

Elevene får undervisning i fagene grunnkurs og analyse I og II ved NTNU. Begge kursene er på 7,5 studiepoeng og tilbys hhv på høsten og våren. Kursene er basert på nettleksjoner, og i hvert kurs er det 2 obligatoriske samlinger à 2 dager i Trondheim.  Elevene får også veiledning av en matematikklærer ved SVGS. Fagene fullføres med en eksamen i regi av NTNU. Eksamen arrangeres her ved SVGS.

Tilbudene gis bare til elever som har fullført faget matematikk R2 med standpunktkarakter 5 eller 6.

Fyr

Fellesfag, Yrkesretting og Relevans.

Fyrprosjektet tar sikte på å binde programfag og fellesfag tettere sammen ved praktisk tilnærming til fellesfagene på yrkesfag. Fyr er en del av satsingen i Ny Giv.

Tett på

Sandefjord videregående skole startet skoleåret 2013-2014 et prosjekt med tittelen "Tett på". Målsettingen er å hindre fravær og få flest mulig elever til å gjennomføre og bestå med gode resultater.

Hele organisasjonen skal være tett på de elevene som er i faresonen og sette i gang tiltak som kan hjelpe. Motivasjonsgrupper er et av tiltakene som er særlig rettet mot elever med motivasjonsproblemer og psykiske vansker