Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT)

Gå direkte til

Mestring gir muligheter! Individuell opplæring! Dette er et tilbud om særskilt tilrettelagt opplæring for ungdom med støttebehov.
Foto: G.Nese

AHT har to hovedområder, arbeidslivstrening og hverdagslivstrening. Felles for begge hovedområdene er at opplæringen skal hjelpe eleven til å  mestre ut fra sin egen forutsetning. Den enkelte elev får sin opplæring basert på en Individuell opplæringsplan (IOP).

Arbeidslivsstrening

Dette tilbudet er til elever som primært sikter mot tilrettelagt eller vernet arbeid i offentlig eller privat sektor. Opplæringen tar utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene i læreplanen, knyttet opp mot det aktuelle utdanningsprogram som eleven søker.

Hverdagslivstrening

Tilbudet er for elever som trenger kunnskaper og ferdigheter i fremtidig arbeid og aktivitetstilbud, bo og fritid. Opplæringen tar utgangpunkt i elementer fra kompetansemålene, men vil også kunne inkludere opplæring med fullstendig avvik fra kompetansemålene. Opplæringen er knyttet opp mot utdanningsprogram, men vil også inkludere opplæring som fører fram mot ferdigheter på områder:

  • Kommunikasjon
  • Sosiale funksjoner
  • Samfunnsliv
  • Fritid
  • Bosituasjon
  • Personlig utvikling

Kontakt

Avdelingsleder Heidi Utklev.

Telefon: 33 48 86 06

E-post: heidiu(at)vfk.no