Mål, verdier og eierskap

Skolen eies og drives av Vestfold fylkeskommune.

VISJON

Skiringssal folkehøyskole skal være en fordomsfri arena for personlig vekst og grensesprengende læring.

Elever som begynner på Skiringssal folkehøyskole skal møte en skole som er åpen for dem. Åpen i den forstand at vi skal møte elevene fri for fordommer og lære dere å kjenne på likt grunnlag uansett utseende, meninger, etnisitet eller trosretning.

Vi ønsker å legge til rette for personlig vekst både på det faglige plan og på det sosiale plan. For oss kan grensesprengende være å ta del i noe som personen aldri har gjort før eller skulle tro at han/hun skulle kunne gjøre. Det å dele et rom på 13 kvm med en helt ukjent et helt år, kan for mange være grensesprengende og gi grobunn for stor personlig vekst. For andre vil det å tørre å stå på en scene eller målbære sin mening i større forsamlinger, formelt og uformelt, være nettopp grensesprengende.

SLAGORD 

Vær deg selv – bli en Skiringssaler!

Vi ønsker å ta i mot personer på en måte som gjør dem trygge til å være seg selv og få tro på seg selv. Med det som utgangspunkt, tror vi at et år på Skiringssal folkehøyskole, vil innlemme dem i et fellesskap der man blir en Skiringssaler. Det betyr et dannet menneske med integritet, kunnskap og sosial kompetanse.

 

MÅLSETTING
  • Gjennom fag, samtaler, arbeidsoppgaver og plikter skal Skiringssal folkehøyskole gi unge mennesker tro på egne muligheter og evner til å mestre å styre sin egen livssituasjon. 
  • Elevene utfordres til å ta ansvar og initiativ, til skapende arbeid og selvstendig tenkning.
  • Skolen skal fremme elevenes sosiale evner og øke forståelsen for norsk og internasjonal kultur.

 

VERDIGRUNNLAG

Vi har tro på et dialogbasert verdigrunnlag som legger vekt på følgende verdier:

Skolen vil sammen med elevene utvikle et dialogbasert fellesskap med vekt på følgende verdier: Toleranse, kreativitet, ansvarlighet og tillit.

Toleranse for ulike verdier, mennesketyper, meninger og oppfatninger.Vi er opptatt av kreativitetog at det skal prege hverdagen fra personalets side og fra elevene – vår frihet gir oss mange muligheter. Ansvarlighet gjennomsyrer mye av de oppgavene vi har valgt elevene til å ta del i. Elevene har oppgaver på fellesområdene og i hverdagslige oppgaver, i tillegg til sterk medvikning innenfor det pedagogiske området. Vi har fokus på en grunnleggende tillit mellom elever og ansatte.

Gjennom våre verdier arbeider vi for å utvikle ulike typer kompetanse i elevgruppa, på individ-, gruppe- og fellesnivå, med spesiell vekt på:

  • Fagkompetanse
  • Sosial kompetanse
  • Livskompetanse

Fagkompetanse

Innsikt i enkeltfag eller emneområder.

Sosial kompetanse

Evne til samarbeid, konfliktløsing og håndtering av mellommenneskelige relasjoner som arbeids- og samværssituasjoner stiller krav til.    

Livskompetanse:

Tilegnelse av kunnskaper som er grunnleggende for individets mestring av den daglige livssituasjonen.  Slike kunnskaper inkluderer bl.a. evne til egenomsorg, kommunikasjon, sosiale relasjoner og nærhet, praktiske ferdigheter og arbeidslyst.

SKOLENS HISTORIE

Skolen ble opprettet som amtskole i 1876 med navnet "Jarlsberg og Laurvigs amtsskole" frem til 1903. Skolen ble så oppført i 1903, fikk navnet Skiringssal ungdomskole 1903-1951. Så ble vi Skiringssal folkehøyskole fra 1951. Under krigen ble Skiringssal Folkehøyskole brukt for innkvartering av tyske soldater. I 1947 hadde den 4 store skolebygninger og var den største ungdomsskolen i landet med ca 140 elever hvert år. På 70-tallet ble det bygd de 2 nåværende internatene, i tillegg til kontorbygg, undervisningsrom og gymsal. 2011 ble nye Skiringssal folkehøyskole ferdigstilt. Da ble det gamle undervisningsbygget revet og alle undervisningsbygg ble totalrenovert og påbygd. I tillegg fikk vi ny kontorfløy.

Dagens Skiringssal folkehøyskole har internatplass til ca.100 elever. Skolen tilbyr 7 linjefag og over 24 valgfag. Skolen ble bygd om i 2011 og alle undervisningsrom fremstår som nye. Skolen har 2 store internat som ligger i tilknytning til skolen.Skolen eies av Vestfold fylkeskommune.

Hva betyr navnet Skiringssal?

Skiringssal var en markedsplass og et kultsted i det gamle Vestfold, ved Kaupang gård, 6 km nordøst for Larvik sentrum. Her lå i tidlig vikingtid en markedsplass og et kultsted (Skiringssal), som i Alfred den stores oversettelse av Orosius' verdenshistorie kalles en by. Undersøkelser av boplassområdet 2000–02 har bekreftet at Kaupang har vært en karakteristisk vikingtidsby, der bosetningen har vært inndelt i parseller. Kaupangs glanstid må ha vært 800-tallet og første halvdel av 900-tallet.

Utgravninger og funn. På Kaupang og nabogårdene Lamøya og Bjønnes finnes et par hundre gravhauger, som ble delvis undersøkt i 1860-årene og i begynnelsen av 1900-tallet, men først et par tilfeldige funn i 1948 førte til en grundigere undersøkelse av hele området. I 1950-årene ble først et stort antall graver avdekket – de fleste ubrente båtgraver med rikt utstyr som vitner om livlige forbindelser med Vest-Europa – og i 1958 ble den systematiske utgravning av selve markedsplassen påbegynt. Utgravningene har avdekket restene av brønner, bryggeri, bolighus og hus av verkstedkarakter. Det er dessuten funnet sølvmynter fra sent 700- og 800-tall og ca. 2000 skår av keramikk som har vært importert fra Rhinområdet, Friesland og fra slavisk område, men ikke fra engelsk område. Det er dessuten funnet glass og spor av at det har vært drevet metallarbeid på stedet, både med jern og edlere metaller.