Foresatte

Gå direkte til

Når barn og unge blir innlagt ved en helse- eller sosial institusjon i Vestfold, er det Vestfold fylkeskommune som overtar opplæringsansvaret for eleven. Dette ansvaret er tidsbegrenset. Fylkeskommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp, grunnskoleopplæring og videregående opplæring for pasienter i helseinstitusjoner og beboere i barneverninstitusjoner.

Unge som er elev i de videregående skolene i Vestfold, og som ikke har utbytte av den ordinære opplæringen på grunn av sin psykiske helse, kan i samarbeid med elevtjenesten ved skolen og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) melde behov om alternativ opplæringsarena. Melding om behov for alternativ opplæringsarena sendes utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune til behandling.

Alle barn, unge og voksne som får opplæring ved Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI) får opplæring på alternativ læringsarena og mottar spesialundervisning. Alle opphold ut over 4 uker krever en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Vestfold fylkeskommune. På bakgrunn av denne sakkyndige vurderingen fattes det et vedtak om spesialundervisning. Når oppholdet er kortere enn 4 uker, skrives det kun et tidsbegrenset enkeltvedtak.

Fra Veilederen spesialundervisning Udir

Sakkyndig vurdering

Hvis oppholdet ved SMI-skolen går ut over 4 uker utarbeider Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) en sakkyndig vurdering. Dette er et juridisk dokument. Den sakkyndige vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hvilket opplæringstilbud som bør gis. Se opplæringsloven § 5-3 første ledd andre punktum.    

Enkeltvedtak

Når PPT har fattet en sakkyndig vurdering skal morskolen/SMI-skolen fatte et enkeltvedtak om spesialundervisning. I enkelte tilfeller fattes det et tidsbegrenset enkeltvedtak inntil PPT har skrevet ferdig en sakkyndig vurdering. Dette er et juridisk dokument som sier hva slags opplæring eleven tilbys. Det omfatter innhold og omfang på spesialundervisningen og hvordan skolen skal gi eleven et tilfredsstillende opplæringtilbud. Vedtaket blir sendt hjem til foresatte/elev og kan klages på.

Individuell opplæringsplan IOP

Alle elever som har rett til spesialundervisning skal ha en individuell opplæringsplan som bygger på enkeltvedtaket som er fattet og på den sakkyndige vurderingen fra PPT. Den skal inneholde mål for opplæringen, hvordan opplæringen er organisert, hvilke kompetansemål det jobbes etter og hvilke læremidler/metoder man bruker. Det er et arbeidsverktøy for skolen/lærerne. 

Årsrapport/sluttrapport

For alle barn, unge og voksne som får opplæring i helse og barnevernsinstitusjon blir det skrevet en sluttrapport som gis til foresatte til barn under 15 år og til elever over 15 år. Den beskriver opplæringen og hvilke mål som er nådd.  

Samarbeid med foresatte til barn og unge innlagt ved helseinstitusjoner

Det avholdes inntaksmøter, samarbeidsmøter ved behov. SMI-skolen tar kontakt med hjemskolen etter samtykke fra foresatte eller elev.

Samarbeid med foresatte på alternativ opplæringsarena - videregående skole.

Foresatte inviteres til skolemøter, utviklingssamtaler og samarbeidmøter med elever under 18 år og eller med samtykke til elever over 18 år. Alle elever i videregående skole og fra barnevernsinstitusjoner får tildelt en kontaktlærer som holder kontakt med foresatt/institusjon og har den daglige oppfølgingen av eleven.   Fra Utdanningsdirektoratet

Rundskriv - Veileder spesialundervisning.