Klage på vurdering

Gå direkte til

Hva kan du klage på?

Du kan klage på enkeltvedtak, som for eksempel:
• standpunktkarakterer i et fag
• eksamenskarakter i et fag
• karakter i orden og adferd
• manglende standpunktkarakter i et fag

Hvem kan klage?

Du har rett til å klage. Er du under 15 år, må foresatte godkjenne klagen. Er du under 18 år, kan foresatte klage på vedtak selv om du som elev ikke ønsker å klage selv. Foresatte har selvstendig klagerett.

Når er fristen for å klage?

Klagefristen er ti dager fra kunngjøring eller fra det tidspunkt som klager burde ha gjort seg kjent med standpunktkarakter mv. Hvis klager ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, blir fristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.

Hvor skal klagen sendes?

Klage på vurdering av standpunktkarakter eller gjennomføring av eksamen

Klageskjema sendes på e-post til postmottak ved din skole: th.vgs@vfk.no.

Når klagen sendes fra klagers e-postadresse, godtas dette som signatur. Klagen må være skriftlig, og det må komme tydelig fram hvilket vedtak det klages på.

Klage på standpunktkarakter bør inneholde begrunnelse for klagen, men behøver det ikke. Klageskjema

NB. Klagen må sendes elektronisk.

Klage på vurdering av skriftlig eksamen

Du trenger en elektronisk ID (for eksempel MinID, BankID på mobil) for å kunne klage på karakter.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Hvis du ønsker å klage på skriftlig karakter, må du logge deg inn på klageskjemaet under med din elektroniske ID:

Klage på skriftlig eksamenskarakter

For mer informasjon om retningslinjer og klagefrister, se eksamenskontorets hjemmesider 

Hvem behandler klagen?

Klagen behandles først av skolen. Nærmere informasjon om klagebehandling, se kapittel 5 «Klage på vurdering» i forskrift til Opplæringslova kapittel 5 «Klage på vurdering».

Klage på muntlig eksamen

Informasjon til elever om kunngjøring av karakter og klagefrister vår 2018 (kommer)

For mer informasjon om behandling av standpunktkarakter, se Rutine for klage på standpunktvurdering

UDIR: Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag

Du kan ikke forvente å få svar på eksamen- og standpunktklage før oppmeldingsfristen for neste eksamensperiode (med unntak av hurtigklagefristen i juni for sentralt gitt eksamen).