Klage på vurdering

Gå direkte til

Hva kan du klage på?

Du kan klage på enkeltvedtak, som for eksempel:
• standpunktkarakterer i et fag
• eksamenskarakter i et fag
• karakter i orden og adferd
• at eleven ikke har fått standpunktkarakter i et fag

Hvem kan klage?

Du har rett til å klage. Hvis eleven er under 15 år, må foresatte godkjenne at eleven klager. Hvis eleven er under 18 år, kan foresatte klage på vedtak om standpunktkarakter mv. selv om eleven ikke ønsker å klage selv. Foresatte har selvstendig klagerett.

Når er fristen for å klage?

Klagefristen er ti dager fra kunngjøring eller fra det tidspunkt som klager burde ha gjort seg kjent med standpunktkarakter mv. Hvis klager ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, blir fristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.

Hvor skal klagen sendes?

Klageskjema sendes elektronisk (på e-post) til postmottak ved din skole (th.vgs@vfk.no). Når klagen sendes fra klagers e-postadresse, godtas dette som signatur. Klagen må være skriftlig, og det må komme tydelig fram hvilket vedtak det klages på. Klage på standpunktkarakter bør inneholde begrunnelse for klagen, men behøver det ikke. Skjema for klage på vurdering

NB. Klagen må sendes elektronisk.

Hvem behandler klagen?

Klagen behandles først av skolen. Nærmere informasjon om klagebehandling, se kapittel 5 «Klage på vurdering» i forskrift til Opplæringslova kapittel 5 «Klage på vurdering».

Klage på muntlig eksamen

Informasjon til elever om kunngjøring av karakter og klagefrister vår 2018 (kommer)

For mer informasjon om behandling av standpunktkarakter, se Rutine for klage på standpunktvurdering

UDIR: Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag

Du kan ikke forvente å få svar på eksamen- og standpunktklage før oppmeldingsfristen for neste eksamensperiode (med unntak av hurtigklagefristen i juni for sentralt gitt eksamen).

Publisert: 21.11.2017

Oppdatert: 06.02.2018